SARP Katowice

     Riegler Riewe Architekten/ Florian Riegler, Roger Riewe
     Nowe Muzeum Śląskie – 5 głosów
KATEGORIA: WNĘTRZE

    
Grzegorz Layer
     Adaptacja poddasza loft – 3 głosy     BroKat Roma Skuza, Bogna Polańska, Małgorzata Staroń
     B&T Skyrise biuro informatyczne – 2 głosy

KATEGORIA: DOM JEDNORODZINNY    ArCHISTUDIO Małgorzata Pilinkiewicz, Tomasz Studniarek
    Dom 3x1 – 5 głosów         
KWK Promes
     Dom w Katowicach – 4 głosy
     Dyrda Fikus Architekci Radosław Fikus, Marta Dyrda, Jarosław Krysiak
     Dom w Lublińcu 2 – 4 głosy

KATEGORIA: DZIEŁO EKSPORTOWE


    KWK Promes
    DOM W IZBICY – 3 głosyKATEGORIA: MAŁA FORMA

nie przyznano nagrody

KATEGORIA: MŁODY TWÓRCA


Nagrodę przyznano dla dla - Dyrda Fikus Architekci Radosław Fikus, Marta Dyrda
 
w tym przypadku Nagroda Młody Twórca wędruje w ręce już dojrzałych twórczo
i ukształtowanych architektów. Prezentowany przez nich poziom profesojnalizmu i podejścia do pracy architekta zasługuje na szczególne uznanie. W projektach widać sposób myslenia poddający pod wątpliwość każde zbyt oczywiste i proste rozwiązanie. Panowanie nad przestrzenią w zdawałoby się tak prostym i oczywistym temacie jak niewielki dom jednorodzinny pokazuje jakim potencjałem twórczym dysponują architekci.
 
 
Wyróznienia w kategorii Młody Twórca przyznano dla architektów z pracowni Brokat i TTAT
za wielowątkowe i często interdyscyplinarne poszukiwania twórcze. Dorobek konkursowy
i projektowy autorów jest imponujący, rozwiązania pokazują duży potencjał a realizacje dbałość o detale. Zaprezentowane w portfolio dokonania są doskonałym punktem wyjścia na początku twórczej drogi projektowej.Warunki Dwudziestej Edycji Konkursu 
 
Architektura Roku Województwa Śląskiego – rok 2014
 
1.Patronat konkursu: 
 
Marszałek Województwa Śląskiego, SARP, SLOIA RP
 
2. Organizator konkursu: 
 
Stowarzyszenie Architektów Polskich - Oddział Katowice
 
Śląska Okręgowa Izba Architektów RP
 
3. Cele konkursu: 
 
Celem konkursu „Architektura Roku Województwa Śląskiego” jest: 
 
- wybór najlepszego dzieła architektonicznego w kategoriach: OBIEKT, DOM 
 
JEDNORODZINNY, WNĘTRZE , MAŁA FORMA - zrealizowanego na terenie Województwa 
 
Śląskiego do momentu zgłoszenia do konkursu oraz w kategorii - DZIEŁO EKSPORTOWE 
 
ŚLASKICH ARCHITEKTÓW, (dla dzieła zrealizowanego poza granicami administracyjnymi 
 
Województwa Śląskiego)
 
- wybór spośród kategorii najlepszej realizacji oraz nagrodzenie projektantów danego dzieła 
 
kategorii nagrodą GRAND PRIX (nagroda GRAND PRIX może być przyznana najlepszemu 
 
obiektowi z kategorii OBIEKT , WNĘTRZE i DOM JEDNORODZINNY).
 
- wskazanie wyróżniających się młodych architektów oraz uhonorowanie ich nagrodą 
 
MŁODEGO TWÓRCY ŚLĄSKIEJ ARCHITEKTURY; 
 
- promocja województwa poprzez architekturę; 
 
- kształtowanie świadomości estetycznej w zakresie tworzenia architektury; 
 
- rozwijanie rozumienia cech tożsamości i zrównoważonego rozwoju środowiska 
 
zbudowanego. 
 
4. Forma konkursu: 
 
Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany zarówno do projektantów, jak i inwestorów. 
 
5. Warunki uczestnictwa: 
 
Do konkursu „Architektura Roku Województwa Śląskiego – rok 2014” można zgłaszać 
 
prace (obiekty kubaturowe i wnętrza) zlokalizowane na terenie Województwa Śląskiego a 
 
także poza Województwem ale zrealizowane przez architektów z Województwa Śląskiego. 
 
Obiekty muszą być zrealizowane do momentu zgłoszenia do konkursu. Do zgłoszenia należy 
 
dołączyć oświadczenie autora o zakończeniu budowy (załącznik nr 1) oraz oświadczenie 
 
że jest autorem i właścicielem (lub współwłaścicielem ) praw autorskich (załącznik nr 2). 
 
Co najmniej jedna osoba zespołu autorskiego podanego w zgłoszeniu winna posiadać 
 
odpowiednie uprawnienia projektowe. Zapis powyższy nie dotyczy kategorii MAŁA FORMA I 
 
WNĘTRZE.
 
Zgłoszenia na kartach zgłoszeniowych mogą dokonywać osoby fizyczne i prawne: autorzy, 
 
zespoły autorskie, prezydenci, burmistrzowie i wójtowie miast i gmin, starostowie powiatu 
 
Województwa Śląskiego, inwestorzy, SARP, TUP, Izba zawodowa architektów, inżynierów 
 
budownictwa. 
 
Jeżeli zgłoszenia dokonuje prezydent, burmistrz, wójt, starosta, inwestor, SARP lub izba 
 
zawodowa, winno ono zostać dokonane w porozumienie z projektantem. 
 
Ilość propozycji zgłoszonych przez jeden podmiot nie jest ograniczona. 
 
Do nagrody „Młody Twórca Śląskiej Architektury” mogą kandydować architekci i projektanci 
 
wnętrz, którzy nie ukończyli 40 roku życia, mieszkający na terenie Województwa Śląskiego. 
 
Zgłoszenie do konkursu jest bezpłatne. 
 
6. Warunki techniczne: 
 
Zgłoszenie udziału w konkursie Architektura Roku Województwa Śląskiego następuje 
 
poprzez złożenie następujących dokumentów w formie elektronicznej, potwierdzających 
 
spełnienie warunków konkursowych :
 
 - karta zgłoszeniowa – zgodna z załączonym wzorem (do pobrania z www.sarp.katowice.pl) 
 
wypełniona w sposób kompletny w formie elektronicznej wraz z załącznikami 1 i 2
 
- zdjęcia zgłaszanej realizacji – minimum cztery najbardziej charakterystyczne ujęcia 
 
fotograficzne o rozdzielczości 300 dpi, min. 13x18cm; oraz te same zdjęcia w rozdzielczości 
 
75 dpi 
 
- projekt zagospodarowania działki - orientujący lokalizacje realizacji konkursowej, rzuty, 
 
przekroje i widoki elewacji (w kategorii: OBIEKT i DOM JEDNORODZINNY); 
 
 -dossier pracy twórczej w formie portfolio w formacie PDF i wydrukowane w formacie A3 
 
(w kategorii: MŁODY TWÓRCA ŚLĄSKIEJ ARCHITEKTURY) 
 
Zgłoszenia propozycji do konkursu „Architektura Roku Województwa Śląskiego” dokonuje się 
 
pocztą elektroniczną na adres: biuro@sarp.katowice.pl, 
 
oraz na karcie pamięci flash typu SD (prosimy nie wysyłać płyt CD, DVD)
 
na adres: Biuro SARP O/Katowice, ul. Dyrekcyjna 9, 40-013 Katowice z dopiskiem: „Konkurs 
 
Architektura Roku Województwa Śląskiego” 
 
Jury będzie nominowało do nagrody obiekty, z których wyłonione zostaną prace 
 
zakwalifikowane do zlustrowania w ramach spotkania w we październiku 2014 , zasada 
 
nie dotyczy kategorii DZIEŁO EKSPORTOWE ŚLASKICH ARCHITEKTÓW, w związku z tym, 
 
że nagrody i wyróżnienia w tej kategorii będą przyznawane wyłącznie na podstawie 
 
dokumentacji fotograficznej i projektowej.
 
Nominację otrzymują dzieła, które otrzymają co najmniej dwie nominacje jurorskie (na pięć 
 
możliwych).
 
Ewentualna nominacja realizacji do nagrody (w każdej kategorii) skutkuje koniecznością 
 
dostarczenia przez zgłaszającego 1 planszy w formacie 70x100 cm naklejonych na piankę o 
 
gr. 5 mm .
 
Wzór rozmieszczenia informacji na planszach dostarczony zostanie autorom przez 
 
sekretariat SARP Katowice.
 
7. Jury: 
 
Redaktor Przemysław Jedlecki – Gazeta Wyborcza 
 
Arch. Marek Kozień - Sarp o/Kraków
 
Arch. Marcin Kwietowicz - Sarp o/Warszawa
 
Arch. Josef Kiszka - Ostrawa
 
Arch. Antoni Domicz - Sarp o/Opole
 
Arch. Arkadiusz Płomecki - sekretarz organizacyjny konkursu. 
 
8. Terminarz 
 
 Ogłoszenie konkursu: 03.09.2014
 
Składanie zgłoszeń: 24.09.2014
 
Ogłoszenie nominacji do nagrody 01.10.2014
 
Posiedzenie Jury październik 2014
 
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród: w ramach Śląskich dni architektury 
 
Miejsce: Sala Marmurowa Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
 
Wystawa pokonkursowa odbędzie się w listopadzie i grudniu 2014 r
 
Miejsce: Galeria Architektury SARP, Katowice, ul. Dyrekcyjna 9 (wystawa w ramach Śląskich 
 
Dni Architektury 2014) 
 
9. Nagrody 
 
W konkursie przewiduje się następujące nagrody: 
 
Nagroda Najlepszy Obiekt 
 
Nagroda Najlepszy Dom jednorodzinny
 
Nagroda Najlepsze Wnętrze 
 
Nagroda Najlepsza Mała Forma
 
Nagroda Najlepszy Eksport Śląskiej Architektury
 
Nagroda Główna - GRAND PRIX zostanie przyznana najlepszej realizacji z spośród kategorii 
 
Najlepszy Obiekt, Najlepszy Dom Jednorodzinny, Najlepsze Wnętrze
 
Nagroda Młody Twórca Śląskiej Architektury 
 
Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród oraz przyznania wyróżnień.
 
Pracom zgłoszonym do konkursu będą mogły być przyznane inne nagrody nie wymienione w 
 
niniejszym regulaminie, ustanowione również po dacie ogłoszenia konkursu. 
 
10. Publikacja: 
 
Wyniki i spis prac zgłoszonych oraz nominowanych zostaną opublikowane między innymi na 
 
stronie internetowej SARP O/Katowice. 
 
11. Informacje dodatkowe: 
 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany terminów zamieszczonych w punkcie 8 
 
warunków konkursu. Informacje o konkursie będą na bieżąco zamieszczane na stronach 
 
www.sarp.katowice.pl w dziale konkursy>>Architektura Roku. 
 
Wszelkie dodatkowe informacje, bezpłatne warunki konkursu oraz kartę zgłoszeniową 
 
można uzyskać w sekretariacie SARP O/Katowice, oraz pod adresem biuro@sarp.katowice.pl 

załączniki do pobrania