SARP Katowice

29.04.2018 
Wystawa prac i dyskusja pokonkursowa.
 
Informujemy, iż wystawa prac i dyskusja pokonkursowa odbędzie się 21.05.2019 o godzinie 17.00 w Pałacu Kultury Zagłębia, przy ulicy Plac Wolności 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza.
Serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników i zainteresowanych.
 
11.04.2019
Wyniki konkursu

I NAGRODA: PRACA NR 160
- 22 TYS. ZŁ.
ORAZ ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W
TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI

ANALOG PIOTR ŚMIERZEWSKI
 
Piotr Śmierzewski
Michał Czeszesko
Rafał Śliwa
Artur Górski
Igor Klyus
 
 
UZASADNIENIE:
Nagrodę przyznano za wysoki poziom warsztatu urbanistycznego, uwidocznionego w przedstawionych
rozwiązaniach. Praca w interesujący sposób w oparciu o potencjał miejsca kreuje nowy obraz śródmieścia
Dąbrowy Górniczej.
Jako wartościowe i wnoszące nową jakość w przestrzeń miejską uznano:
układ przestrzenny oparty o sekwencję 4 zróżnicowanych placów. Przy czym na szczególne uznanie zasługuje
zasadnicza decyzja projektowa w obszarze A (Fabryka Pełna Życia), czyli stworzenie zewnętrznej przestrzeni o
odpowiednich proporcjach i charakterze odmiennym od reprezentacyjnego charakteru Placu Wolności i
ulokowanie placu miejskiego we wnętrzu dawnej fabryki Defum, a nie obok niej.
czytelne powiązania kompozycyjne i piesze z otaczającymi terenami w szczególności z parkiem Śródmiejskim,
centrum handlowym Pogoria i przyszłościowym centrum przesiadkowym;
sugestię spowolnienia ruchu kołowego ulicy Królowej Jadwigi;
operowanie czytelną siatką urbanistyczną krystalizującą i stabilizującą założenie urbanistyczne; 
wykształcenie zróżnicowanych w wielkości i klimacie przestrzeni publicznych;
zaproponowanie atrakcyjnych nowych pół inwestycyjnych, wzbogacających istniejący układ przestrzenny. Nagrodzona praca najlepiej określa przestrzeń, od której należy zacząć inwestowanie w obszarze śródmieścia
Dąbrowy Górniczej jako przestrzeń zlokalizowaną w północnej części zespołu hal dawnych zakładów Defum,
„wyciętą” z zespołu hal; 
właściwe relacje pomiędzy wielkością zabudowy adaptowanej i projektowanej;
elastyczne podejście do adaptacji istniejących hal fabrycznych;
zarysowanie długofalowej strategii, która będzie przygotowana na dowolną możliwą dynamikę rozwoju miasta.
 
II NAGRODA: PRACA NR 210
- 18 TYS. ZŁ.
M.O.C. ARCHITEKCI SP Z O.O. S.K.
 
Błażej Janik
Ewa Janik
Krzysztof Kaczmarczyk
Małgorzata Karolak
 

 
UZASADNIENIE:
 
Nagrodę przyznano za prawidłową dyspozycję przestrzenną, budującą nowy kwartał miejski w oparciu o istniejąca
tkankę poprzemysłową, integrację przestrzeni obszaru Fabryki Pełnej Życia, strefy między PKZ a placem Wolności
oraz obszaru parku Hallera. Obwodowo wprowadzone nowe obiekty kubaturowe, umożliwiają realizację różnych 
scenariuszy w ramach rewitalizacji tego obszaru Dąbrowy Górniczej. O wartości pracy stanowią również
operowanie prawidłową skalą oraz usytuowanie lokalnego akcentu. Sąd Konkursowy wysoko ocenił rewitalizację
zastanej substancji Fabryki Pełnej Życia zmierzającą do ukształtowania struktury ulic, ciągów pieszych, placów
miejskich, zadaszonych pasaży i parkowej zieleni śródmiejskiej. Dostrzega sekwencję trzech Placów: Głównego,
Przy Suwnicy i Północnego. Opis pracy ujawnia rzetelny stosunek do ochrony dziedzictwa przestrzennego
istotnego dla budowania tożsamości regionu i miasta.
 
Zastrzeżenia budzą:
rozwiązanie placu Wolności oraz jego powiązania z przyszłym założeniem, szczególnie po stronie wschodniej
Pałacu Kultury Zagłębia;
operowanie zbyt drobnymi elementami zieleni nie budującymi atrakcyjnych przyszłych przestrzeni publicznych;
lokalizacja drobnej grzebieniowej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Kolejowej w rejonie oddziaływania akustycznego magistrali kolejowej.
Koncepcja definiując „kompletną” strukturę urbanistyczną i dyspozycję funkcjonalno-przestrzenną może nie być wystarczająco odporna na zmienną w czasie dynamikę procesów inwestycyjnych. Wątpliwości Sądu Konkursowego budzą propozycje powiązań funkcjonalno-przestrzennych północnego „brzegu” zadanego obszaru, a w szczególności powiązań komunikacyjnych ze strefą Dworca PKP.
 
III NAGRODA: PRACA NR 170
- 14 TYS. ZŁ.
 
HEINLE,WISCHER UND PARTNER ARCHITEKCI SP.Z O.O.
Anna Stryszewska-Słońska
Edward Schultz
Katarzyna Skowronek
Łukasz Umiński
Łukasz Kaczmarek
Karol Mądrecki
 

 
UZASADNIENIE:
 
Nagrodę przyznano za dobry poziom warsztatu urbanistycznego oraz wykreowanie czytelnego, przekonującego
układu przestrzennego. Na szczególne uznanie zasługuje propozycja rozwiązania rejonu Placu Wolności, w
czytelny i zdyscyplinowany sposób łącząca obszary zurbanizowane ze swobodną zielenią parkową. Rozwiązanie
pół inwestycyjnych w pobliżu ronda jako „bramy miejskiej” jest interesującą propozycją o dużych walorach
przestrzennych. Wartością pracy jest również próba wpisania tego obszaru w szersze założenie plant wokół
śródmieścia Dąbrowy Górniczej. Sąd Konkursowy wysoko ocenił poszukiwanie lokalizacji kluczowych przestrzeni
dla nowego Śródmieścia – takich jak plac Rynku o obrysie kwadratu czy salon miejski w przestrzeni przeszklonego
pasażu – na styku obszarów funkcjonalnych i osi powiązań komunikacyjnych. Dostrzeżono znaczenie idei
domknięcia „zielonego ringu” Dąbrowy Górniczej. Praca formułuje strefy funkcjonalne nowego centrum i
konsekwentnie przedstawia ideę nawarstwiania się elementów miasto- i centrotwórczych. Szczególną uwagę
zwrócono na propozycje: obszaru zabudowy biurowo-usługowej zachodniej strefy obszaru zadanego z obiektem
„inkubatora technologicznego”, sugestią docelowej adaptacji hali ZREMBu, propozycje przebudowy „cokołu”
Pałacu Kultury Zagłębia i realizacji miejskiego parku krajobrazowego.
 
Zastrzeżenia budzą:
mało przekonujące rozwiązanie  placu pomiędzy Pałacem Kultury Zagłebia a halami fabrycznymi;
propozycje powiązań funkcjonalno-przestrzennych ze strefą Dworca PKP;
brak czytelnych propozycji rozwiązania północnej części terenu.
 
 
 
Uzasadnienia dla wyróżnień
 
WYRÓŻNINIE RÓWNORZĘDNE: PRACA NR 130
- 3 TYS. ZŁ.
 
INCJATYWA PROJEKTOWA SP. Z O.O. 
Piotr Straszak
Mikołaj Zdanowski
Paweł Jaworski
Szymon Chwazik
Magdalena Kandyba
Marta Możdżyńska
Magdalena Walczak
Adam Piotr Zając
 

 
Wyróżnienie przyznano za poprawne rozwiązanie układu urbanistycznego. Uwagę sądu konkursowego zwróciło
także przeprowadzenie waloryzacji terenu objętego opracowaniem. Doceniono włączenie projektowanego
założenia w zielony ring obiegający centralne dzielnice Dąbrowy Górniczej. Zastosowanie współczesnego języka
form architektonicznych w umiejętny sposób wpisuje się w kontekst miejsca. Wykreowanie dominanty wieży
widokowej i wykorzystanie poprzemysłowych elementów konstrukcji jako silnych akcentów architektonicznych
ułatwia użytkownikowi tego miejsca orientację w przestrzeni całego założenia.
 
 
WYRÓŻNINIE RÓWNORZĘDNE: PRACA NR 200
- 3 TYS. ZŁ.
 
STUDIO PROJEKTOWE I WZORCOWNIA ”NARADA” WISŁAW MICHAŁEK 
Wiesław Michałek
Magdalena Cieślik
Magdalena Rojek
Andrzej Lipski
Eliza Wcińska

 
Wyróżnienie przyznano za interesującą analizę obszaru rewitalizacji z uwzględnieniem szerokich oczekiwań
mieszkańców i wyników konsultacji społecznych. Analiza urbanistyczna połączeń komunikacyjnych i stref
rekreacji dodatkowo podwyższa walory pracy. Skupienie uwagi na człowieku - mieszkańcu miasta, zauważenie
jego potrzeb i obecnych problemów a także przedstawienie propozycji ich rozwiązania wyróżnia ten projekt na tle
pozostałych opracowań. Doceniono także ciekawy sposób rozwiązań mających na celu wprowadzenie różnych
aktywności społecznych zwiększających atrakcyjność miejsca. 

WYRÓŻNINIE HONOROWE: PRACA NR 230
 
D+P ARCHITEKTURA PAWEŁ SKÓRA 
Paweł Skóra
Dorota Skóra
 
 
 
Wyróżnienie przyznano za śmiałą propozycję wykreowania dominanty podkreślającej znaczenie obszaru Fabryki
Pełnej Życia jako centrum miasta. Na uwagę zasługuje także lapidarność rozwiązań przestrzennych. Zasadna
gradacja funkcji w układzie pionowym całego założenia, a także propozycja zróżnicowanego przeznaczenia w
zaadaptowanych częściach istniejącej tkanki starej zabudowy fabryki umożliwia dostosowanie ich do bieżących
potrzeb.

W następnych dniach przedstawimy Państwu zwycięskie prace. 
 
 

01.04.2019
Publiczne ogłoszenie wyników konkursu
czwartek 11.04.2019, godzina 13.00 
Hotel Holiday Inn, Dabrowa Górnicza, ul. Aleja Róż 1a
 
Serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników i zainteresowanych.
 
06.02.2019
AKTUALIZACJA 4
Wizja lokalna odbędzie się w czwartek 7 lutego 2019 w godzinach 12.00 i 14.00
Odpowiednio rozdzielona na grupy:
1.      Grupa od nr 1 do 8   - godzina 12.00
2.      Grupa od nr 9 do 22 - godzina 14.00
 Spotkanie rozpocznie się na placu głównym Fabryki Pełnej Życia - za PKZ
W złączeniu- lista osób zgłoszonych do wizji lokalnej (grupy).pdf
 
06.02.2019
AKTUALIZACJA 3
Wizja lokalna odbędzie się w czwartek 7 lutego 2019 w godzinach 12.00 i 14.00
Odpowiednio rozdzielona na grupy:
1.      Grupa od nr 1 do 8   - godzina 12.00
2.      Grupa od nr 9 do 20 - godzina 14.00
 Spotkanie rozpocznie się na placu głównym Fabryki Pełnej Życia - za PKZ
W złączeniu- lista osób zgłoszonych do wizji lokalnej (grupy).pdf

02.02.2019
AKTUALIZACJA 2
Wizja lokalna odbędzie się w czwartek 7 lutego 2019 w godzinach 12.00 i 14.00
Odpowiednio rozdzielona na grupy:
1.      Grupa od nr 1 do 8   - godzina 12.00
2.      Grupa od nr 9 do 18 - godzina 14.00
 Spotkanie rozpocznie się na placu głównym Fabryki Pełnej Życia - za PKZ
W złączeniu- lista osób zgłoszonych do wizji lokalnej (grupy).pdf

01.02.2019
Zamieszczenie odpowiedzi na pytania (.pdf).


01.02.2019
AKTUALIZACJA
Wizja lokalna 
odbędzie się w czwartek 7 lutego 2019 w godzinach 12.00 i 14.00
Odpowiednio rozdzielona na grupy:
1.      Grupa od nr 1 do 8   - godzina 12.00
2.      Grupa od nr 9 do 16 - godzina 14.00
Miejsce spotkania/zbiórki i rejestracja zostanie jeszcze podana.
zaktualizowana lista (grupy) osób zgłoszonych do wizji lokalnej.pdf 

30.01.2019
Wizja lokalna 
odbędzie się w czwartek 7 lutego 2019 w godzinach 12.00 i 14.00
Odpowiednio rozdzielona na grupy:
1.      Grupa od nr 1 do 8   - godzina 12.00
2.      Grupa od nr 9 do 16 - godzina 14.00
Miejsce spotkania/zbiórki i rejestracja zostanie jeszcze podana.
lista (grupy) osób zgłoszonych do wizji lokalnej.pdf 

21.01.2019
Wizja lokalna

Z uwagi na dużą liczbę uczestników konkursu, osoby zainteresowane wizją lokalną (osoby dopuszczone do konkursu) proszone są o zgłoszenie swojej osoby (podając firmę, imię i nazwisko) w nieprzekraczalnym terminie do 25.01.2019, na adres konkursu
sarpkonkurs.fabrykapelnazycia@gmail.com

Po tym terminie zostaną ogłoszone i zaproszone grupy na wizję lokalną.


18.01.2019
Lista Uczestników
Zamieszczono listę zawierającą Uczestników dopuszczonych oraz niedopuszczonych do udziału w Konkursie.
 
Przypomina się, że Załącznik nr 7 i 8  (w tym kartę identyfikacyjną) składa się w momencie złożenia Pracy Konkursowej. Niniejszym unieważnia się numer rozpoznawczy: 100990  złożony przy wnioskach o dopuszczenie do udziału w Konkursie.
lista dopuszczonych


14.12.2018
Zamieszczenie odpowiedzi na pytania.

30.11.2018
Ogłoszenie konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno- architektonicznej priorytetowego obszaru rewitalizacji centrum w Dąbrowie Górniczej ze szczególnym uwzględnieniem terenu Fabryki Pełnej Życia

Regulamin konkursu.pdf 
Załączniki formalne do regulaminu 1-10.pdf
Załączniki formalne do regulaminu 1-3,5,7-10.doc
Załącznik 11 - mapa terenu.zip
Załącznik 12 - mpzp.pdf
Załącznik 13 - zdjęcia terenu opracowania.zip
Załącznik 14 - zestawienie tabelaryczne powierzchni.pdf
Załącznik 15 - inne dokumenty wyjściowe - link do Fabryka Pełna Życia