SARP Katowice


30.11.2021r.
Ogłoszenie wyników konkursu

STATYSTYKA
·        Wpłynęło: 35 wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie
·        do I ETAPU (opracowania studialne) dopuszczono 23 uczestników, 8 uczestników złożyło prace
·        do II ETAPU (opracowanie konkursowe) dopuszczono 4 uczestników
 
 WERDYKT SĄDU KONKURSOWEGO
 
w sprawie przyznania nagrody i wyróżnień w „Konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rozbudowy Teatru Zagłębia w Sosnowcu przy ul. Teatralnej” wraz z uzasadnieniem ich przyznania.
 
Na posiedzeniu Sądu Konkursowego w dniu 16.11.2021 r. przyznano 1 nagrodę i 3 wyróżnienia. Sąd postanowił nie przyznawać 2 nagrody.
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Nagrodę w wysokości 35 tys. zł  i prawo do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki w celu wykonania usługi, przyznano pracy nr 102 (800008)
za czytelną kompozycję urbanistyczną oraz architektoniczne rozwiązanie najlepiej spełniające warunki konkursu i oczekiwania Zamawiającego. W zgodnej ocenie Sądu Konkursowego, nagrodzona praca właściwie rozwiązuje złożoną funkcję teatralną. Przedstawiona propozycja dobrze łączy zabytkową i nowo projektowaną część teatru w postaci spójnej i jednorodnej bryły.
 
ANALOG PIOTR ŚMIERZEWSKI
70-251 SZCZECIN, UL. B. KRZYWOUSTEGO 63/4
Zespół autorski w składzie:
Piotr Śmierzewski, Stanisław Czujkowski, Mateusz Modzelewski, Rafał Taracha, Michał Mirosławski, Szymon Pawelczuk, Igor Klyus, Kamila Buczkowska


 
 ZALECENIA POKONKURSOWE DO PRACY NAGRODDZONEJ
 
1.       Należy uczytelnić strefę wejścia głównego do projektowanego teatru oraz rozważyć powiększenie holu głównego.
2.       Należy odsłonić naroże elewacji części wejściowej istniejącego budynku od strony skrzyżowania ulic Sienkiewicza i Teatralnej. Ponadto należy dążyć do odtworzenia pierwotnych form elewacji starego teatru. Zmiany uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
3.       W dalszych etapach opracowania dokumentacji projektowej należy zwrócić szczególną uwagę na zagadnienia dotyczące właściwej akustyki pomieszczeń teatralnych.
4.        Niezbędne jest zaprojektowanie windy osobowej w strefie widza w budynku Starego Teatru łączącej hole na parterze i piętrze.
5.       Kabiny akustyków i oświetleniowców (2.11 i 2.12) Nowej Sceny należy zlokalizować na poziomie I piętra zachowując ich położenie względem sceny.
6.       Należy zoptymalizować komunikację garderób przy scenie klasycznej z projektowaną pralnią.
7.       Należy rozważyć lepsze powiązanie wizualne strefy wejścia z szatnią dla widzów.
 
Ponadto, zdaniem Sądu Konkursowego, zaproponowane rozwiązania fasad nowej części budynku nie są obecnie w pełni satysfakcjonujące. Wątpliwości budzi zbyt rygorystyczny i „mechaniczny” wątek kraty. Zaleca się wzięcie pod uwagę przeformułowanie fasady uwzględniając w większym stopniu charakter i skalę budynku istniejącego teatru. Proponowane rozwiązania elewacji należy przedstawić Zamawiającemu oraz Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w celu akceptacji najlepszego rozwiązania.

Plansze konkursowe (.pdf)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wyróżnienie 1 stopnia w wysokości 15 tys. zł przyznano pracy nr 103 (715438)
za atrakcyjne rozwiązanie bryły projektowanego budynku oraz właściwe spełnienie wytycznych konserwatorskich.
 
P2PA SP.Z O.O.
50-101 WROCŁAW, UL.RYNEK 25
Zespół autorski w składzie:
Aleksander Blicharski, Paweł Floryn, Jakub Podgórski, Maciej Popławski, Maciej Szymon JanczykPlansze konkursowe (.pdf)
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wyróżnienie równorzędne 2 stopnia w wysokości 10 tys. zł przyznano pracy nr 100 (700409)
za interesującą próbę powiązania istniejącego teatru z jego nową częścią.

ASA STOŻEK ARCHITEKCI SP. Z O.O.
40-117 KATOWICE, UL. JASNA 18/1
Zespół autorski w składzie:
Jerzy Stożek, Wojciech Spyra, Dagmara JasaPlansze konkursowe (.pdf)
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wyróżnienie równorzędne 2 stopnia w wysokości 10 tys. zł przyznano pracy nr 101 (723084)
za ciekawe rozwiązanie strefy wejścia głównego i poszanowanie bryły zabytkowego teatru.
 
ATELIER LOEGLER ARCHITEKCI SP.Z O.O.
30-023 KRAKÓW, UL. MAZOWIECKA 84/5
Zespół autorski w składzie:
Romuald Loegler, Olimpia Pamula, Bohdan Shatkowskyi, Konrad RędziaPlansze konkursowe (.pdf)
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.11.2021r.
Szanowni Państwo
Informujemy, iż publiczne rozstrzygnięcie konkursu połączone z wystawą i dyskusją pokonkursową odbędzie się 30.11 (wtorek) o godzinie 14.30 na scenie Teatru Zagłębia w Sosnowcu ul. Teatralna 4.

Zapraszamy wszystkich uczestników, w szczególności zakwalifikowanych do II etapu konkursu.

04.10.2021r.
W imieniu Zamawiającego informujemy, że do II etapu Konkursu, zakwalifikowane zostały Opracowania studialne opatrzone następującymi numerami identyfikacyjnymi:
715438
800008
723084
700409

Jednocześnie zapraszamy Uczestników Konkursu, o wymienionych powyżej numerach identyfikacyjnych, do złożenia Prac konkursowych, zgodnie z Regulaminem Konkursu.

09.09.2021r.
Wizja lokalna odbędzie się w najbliższy wtorek, tj. 14 września br., o godzinie 10:00.
Miejsce spotkania: wejście główne.

01.09.2021r
KOMUNIKAT
Przypominamy, iż ostateczny termin składania przez Platformę komunikacji elektronicznej wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu zgodnie z harmonogramem konkursu odpowiednio do art.284 znowelizowanej Ustawy Prawo Zamówień Publicznych minął 4 dni przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie.

17.08.2021r.
 Informujemy, że w regulaminowym terminie wpłynęło 35 wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie. Do złożenia Opracowań studialnych zostało zaproszonych 23 uczestników.

16.07.2021r.
Zamieszczono odpowiedzi na pytania dotyczące wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie (.pdf)

29.06.2021r.
Ogłoszenie konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rozbudowy Teatru Zagłębia w Sosnowcu przy ul. Teatralnej


Termin składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie: do dnia 20.07.2021r. do godz. 15:00


ZAMAWIAJĄCY:

Teatr Zagłębia
ul. Teatralna 4, 41-200 Sosnowiec

ORGANIZATOR WYKONAWCZY KONKURSU:

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Katowice
adres: 40-013 Katowice, ul. Dyrekcyjna 9
Sekretarz Organizacyjny Konkursu: mgr inż. arch. Maciej Grychowski

UWAGA:
Komunikacja elektroniczna w Konkursie odbywa się wyłącznie przy użyciu środka komunikacji elektronicznej
jakim jest 
PLATFORMA KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Dokumenty do pobrania:

Regulamin Konkursu (.pdf)
Ogłoszenie o konkursie w TED (.pdf)

Załączniki do regulaminu konkursu oraz materiały do konkursu:

1. Załączniki formalno-prawne:

1. Załącznik NR 1 Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie (.doc)
2. Załącznik NR 2 Pełnomocnictwo (.doc)
3. Załącznik NR 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (.doc)
4. Załącznik NR 4 Oświadczenia (.pdf)
5. Załącznik NR 5 Istotne Postanowienia Umowy o wykonanie dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia i sprawowanie nadzoru autorskiego (.pdf)
6. Załącznik NR 6 Karta identyfikacyjna Uczestnika Konkursu i Lista osób (.doc)
7. Załącznik NR 7 Pokwitowanie złożenia Opracowania studialnego/Pracy konkursowej (.doc)
8. Załącznik NR 8 Informacja o planowanych łącznych kosztach realizacji zadania inwestycyjnego na podstawie Opracowania studialnego/Pracy konkursowej i planowanych łącznych kosztach wykonania zamówienia pokonkursowego (.doc)

2. Materiały wyjściowe i informacyjne:

1. Załącznik NR 9 Mapa Zasadnicza z Obszarem opracowania (.dxf, .pdf)
2. Załącznik NR 10 Zakres Opracowania studialnego i Pracy konkursowej (.pdf, .dwg)
3. Załącznik NR 11 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwała nr 612/XXXIV/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26.11.2020r.)
4. Załącznik NR 12 Dokumentacja Fotograficzna
5. Załącznik NR 13 Dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną dla projektowanej rozbudowy Teatru Zagłębia w Sosnowcu przy ul. Teatralnej (.pdf)
6. Załącznik NR 14 Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana stanu istniejącego (.dwg, .pdf)
7. Załącznik NR 15 Inwentaryzacja zieleni, operat geodezyjny - zieleń rzędne (.dwg, .pdf)
8. Załącznik NR 16 Tetr Zagłębia - Program Funkcjonalny (.pdf)
9. Załącznik NR 17 Decyzja o wpisie do rejestru WKZ (.pdf)
10. Załącznik NR 18 Kwerenda archiwalna - "Historia budynku Teatru Zagłębia w Sosnowcu" (.pdf)