SARP Katowice
Ogłoszenie wyników Studialnych Warsztatów Urbanistyczno-Architektonicznych oraz dyskusja.
13.06.2016, poniedziałek godz.15:00
Galeria Architektury SARP, Katowice, ul. Dyrekcyjna 9


Miasto Katowice oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP oddział w Katowicach zaprasza na spotkanie prezentujące wyniki  Studialnych Warsztatów Urbanistyczno-Architektonicznych dotyczących zagospodarowaniem placu przed Starym Dworcem kolejowym w Katowicach (ul. Dworcowa) i urządzeniem ulicy Tylnej Mariackiej w powiązaniu z planowanym przystankiem kolejowym przy ul. Francuskiej - Damrota oraz z przewidywanym urządzeniem obszaru w rejonie wiaduktu kolejowego nad ul. Św. Jana.

Wyniki:

Pierwszą nagrodę w wysokości 8 000,00 zł przyznaje się pracy nr 1 -
AIR Jurkowscy-Architekci za:
-  spójne i czytelne ukształtowanie wnętrza i przestrzeni placu Dworcowego dla potrzeb miasta;
- elegancję i umiar w zakresie zastosowanych środków formalnych, nie konkurujących z otaczającą architekturą zabytkową;
- wieloaspektowe przeanalizowanie uwarunkowań projektowych, z uwzględnieniem zaopatrzenia towarowego.


plansza 1 | plansza 2plansza 3  | plansza 1-3 | opis

Drugą nagrodę równorzędną, w wysokości 6 000,00 zł przyznaje się pracy nr 2 -
Atelier PS
za:
- próbę poszukiwań sekwencyjności przestrzeni placu Dworcowego o zróżnicowanym programie adresowanym do różnych użytkowników;
- dbałość o architektoniczne akcentowanie istotnych i ważnych miejsc terenu opracowania;
- zauważenie potrzeby „przymknięcia” zachodniej pierzei placu Dworcowego i zperforowania parteru elewacji najwyższego budynku starego dworca.
Zaproponowane w pracy rozmiary parkingu są nadmierne w stosunku do przyjętej w mieście polityki transportowej a obiekty „para kubaturowe” zbytnio konkurują z wartościową architektura zabytkową
w otoczeniu i nie wpływają korzystnie na spójność rozwiązań.


plansza 1 | plansza 2 | plansza 3 | opis

Drugą nagrodę równorzędną, w wysokości 6 000,00 zł przyznaje się pracy nr 3 -
jrk72 za:
- próbę alternatywnego spojrzenia na kształtowanie śródmiejskich przestrzeni publicznych Katowic;
- odmienne ujęcie roli transportu publicznego i jego relacji do transportu indywidualnego a także dostrzeżenie roli zieleni wysokiej w przestrzeniach publicznych;
- oszczędność środków wyrazu.
Praca nie w pełni udzieliła wyczerpującej odpowiedzi na zadane uczestnikom Warsztatów pytania.


plansza 1 | plansza 2 | plansza 3 | plansza 1-3 | makieta | opis

Za podstawę do dalszych opracowań wskazuje się pracę nr 1, z następującymi wskazaniami:
- w zagospodarowaniu placu Dworcowego należy utrzymać charakter eleganckiego salonu miasta,
z najwyższej jakości rozwiązaniami materiałowymi;
- należy zachować wspólny przejazd awaryjny przez plac jako jeden dla obu pierzei;
- wprowadzić możliwość podjazdu 2 autokarów w strefę parkingową od strony ul. Św. Jana;
- zrezygnować ze szklanego pawilonu memorialnego. Komisja proponuje aby rozwiązanie plastyczne akcentu upamiętniającego doprowadzenie kolei do Katowic oraz jego usytuowanie na obszarze placu Dworcowego zostały rozstrzygnięte w konkursie artystycznym;
- przeprowadzenie połączeń pieszych z nowym przystankiem PKP oraz punktem przesiadkowym pod wiaduktem nad ul. Św. Jana wymaga dopracowania. Sugeruje się aby ewentualne przeprowadzenie ciągu pieszego przez parkingi wielopoziomowe na ul Tylnej Mariackiej mogło zostać uzupełnione usługami towarzyszącymi;
- sugeruje się zperforowanie elewacji parterów budynków starego dworca (zwłaszcza od wschodu i zachodu) celem ułatwienia dostępu pieszych do placu Dworcowego;
- sugeruje się aby elewacje parkingów wielopoziomowych zróżnicować architektonicznie pod kątem kontekstu urbanistycznego ul. Tylnej Mariackiej oraz przestrzeni kolejowej;
- winkrustować w posadzkę nowego zagospodarowania elementy posadzek zabytkowych placu.

Fotorelacja:


________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
 
Miasto Katowice wraz ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP oddział w Katowicach ogłasza nabór do zespołów autorskich w ramach Studialnych Warsztatów Urbanistyczno-Architektonicznych.

Opracowany podczas warsztatów projekt posłuży w przyszłości do kontynuacji i zakończenia prac nad zagospodarowaniem placu przed Starym Dworcem kolejowym w Katowicach (ul. Dworcowa) i urządzeniem ulicy Tylnej Mariackiej w powiązaniu z planowanym przystankiem kolejowym przy ul. Francuskiej - Damrota oraz z przewidywanym urządzeniem obszaru w rejonie wiaduktu kolejowego nad ul. Św. Jana.

Rozpoczęcie warsztatów - spotkanie informacyjne 25 kwietnia 2016 o godz. 10:00
w siedzibie SARP ul. Dyrekcyjna 9, Katowice

Oddanie prac 6 czerwca w siedzibie SARP ul. Dyrekcyjna 9, Katowice

Zgłoszenia wraz z załączoną prezentacją zespołu (w pliku pdf - maximum 10 stron z pracami, dokonaniami), które wg
zgłaszających najlepiej zaprezentują ich wobec tematu zadania warsztatowego prosimy nadsyłać na adres biuro@sarp.katowice.pl do 12 kwietnia, do godziny 24:00 lub osobiście w siedzibie SARP ul. Dyrekcyjna 9, Katowice do 12 kwietnia do godziny 18:00.
Do warsztatów zostaną wybrane 3 zespoły projektowe na podstawie zgłoszenia i przesłanej prezentacji, którym to zwrócone zostaną koszty udziału w warsztatach.

Pula na nagrody wynosi 20.000 złotych.

W warsztatach mogą wziąć udział tylko członkowie SARP, którzy mają uregulowane składki członkowskie (do dnia zgłoszenia).