SARP Katowice
 8 kwietnia 2019 Debata Regionalna Ślaskie 2030 - wizje i cele rozwoju
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Sala Sejmu Śląskiego

 
W związku z prowadzonym przez Samorząd Województwa Śląskiego procesem aktualizacji podstawowego dokumentu planistycznego regionu, tj. Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” oraz przygotowania dokumentów sektorowych, zaplanowano przeprowadzenie szerokiej debaty publicznej na temat wyzwań i priorytetów rozwojowych województwa śląskiego. 
 
Celem spotkania z udziałem przedstawicieli środowisk gospodarczych, naukowych, społecznych, samorządowych oraz instytucji otoczenia biznesu jest przedstawienie wyzwań wynikających z krajowej oraz europejskiej polityki rozwoju oraz dyskusja nad oczekiwaniami, trendami i wyzwaniami dla rozwoju regionu.
 
W imieniu Samorządu Województwa Śląskiego serdecznie zapraszamy.
 
program Debaty Regionalnej.pdf
 
 
Link do rejestracji: https://rpo.slaskie.pl/register/form/294
 
Link do Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”: https://www.slaskie.pl/content/strategia-rozwoju-wojewodztwa-slaskiego-slaskie-2020