SARP Katowice
List otwarty ws. Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
 
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy
W związku z toczącą się sprawą inwestycji Centrum Himalaizmu im. J. Kukuczki w Katowicach z dużą przykrością i wielką troską informujemy Was, że nasz Oddział Stowarzyszenie Architektów Polskich zmuszony był odmówić  współpracy z Wydziałem Inwestycji Urzędu Miasta Katowice w zakresie przygotowań do realizacji tego przedsięwzięcia, kolejnego tak ważnego nie tylko dla Katowic.
 
Zgodnie z nową ustawą Prawo Zamówień Publicznych, „jeżeli zamawiający zamierza udzielić zamówienia na usługi projektowania architektonicznego lub projektowania architektoniczno-budowlanego, zamówienie takie poprzedzone jest konkursem” [art. 325]. Jest to długo oczekiwany przez nasze środowisko zapis, z którego zwolnić mogą zamawiającego wyłącznie określone wyjątkowe przypadki. Jednakże żaden z wymienionych w ustawie przypadków nie zachodzi w tej okoliczności. Zakres projektu, szacowana wartość inwestycji (nawet 65 mln zł) oraz koszty dokumentacji projektowej, na którą Miasto Katowice otrzymało z Funduszu Inwestycji Lokalnych 2,3 mln zł  to czynniki obligujące zamawiającego do organizacji konkursu. Warto nadmienić, że większość materiałów przedprojektowych została już opracowana wcześniej.
 
Celem zorganizowanych przez Wydział Inwestycji warsztatów jest pozyskanie całości praw autorskich majątkowych i zależnych do koncepcji architektonicznej i scenariusza wystawy za kwotę  25 tys. zł (brutto z VAT), co stanowi raptem ok. 1% budżetu przewidzianego na dokumentację projektową. Po przejęciu praw do wszystkich koncepcji uczestników warsztatów, wybrany spośród nich wykonawca, pozbawiony wszelkich praw, w tym negocjacji, zmuszony jest do wykonania wyłącznej woli zamawiającego – narysowania ostatecznej koncepcji będącej wynikiem pozostałych opracowań i rozważań komisji, przy widocznym w tej sytuacji braku odpowiedzialności każdej ze stron. Następstwem warsztatów będzie prawdopodobnie udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu, nie wykluczając procedury „zaprojektuj i wybuduj”. Wbrew twierdzeniom urzędu - forma warsztatów nie daje takich samych efektów jakościowych i indywidualnych rozwiązań, jak konkurs. Już samo ubezwłasnowolnienie architekta przewidziane w regulaminie warsztatów przeczy temu. Efekty podobnych działań możemy obecnie „podziwiać” nie tylko Katowicach, ale i porównać je z efektami dotychczasowych realizacji pokonkursowych. 
 
MKUA w Katowicach również wielokrotnie zwracała uwagę na konieczność organizacji konkursów dla tego typu przedsięwzięć. 
 
Zwracamy się więc do Szanownego Koleżeństwa o niepodejmowanie udziału w takiej procedurze bez rozwagi, o kierowanie się odpowiedzialnością i etyką zawodową, o kierowanie się zasadami i przepisami prawa, w szczególności mając na względzie zapis o społecznej gospodarce  rynkowej opartej nie tylko na wolności działalności gospodarczej, czy własności prywatnej ale również na solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych [Art. 20 Konstytucji RP].
 
W załączeniu ostatnie pismo do Prezydenta Miasta Katowice, z dn. 16 marca br.
 
Z koleżeńskim pozdrowieniem 
architekt Mikołaj Machulik
Prezes Oddziału SARP Katowice

List otwarty | Pismo do Prezydenta |
 

 
 
Szanowne Koleżanki i Koledzy!
 
Prezydium Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP, podzielając stanowisko SARP Oddziału w Katowicach w sprawie warsztatów organizowanych przez UM w Katowicach, nie rekomenduje udziału naszych członków w tych warsztatach.
 
Uważamy, że procedury warsztatów nie spełniają standardów wypracowanych w Izbie Architektów RP.  Według naszej opinii jedyną prawidłową drogą wyboru koncepcji Muzeum poświęconego Jerzemu Kukuczce, jednemu z najwybitniejszych światowych himalaistów, jest przeprowadzenie konkursu architektonicznego.
 
Zarówno prestiż przedsięwzięcia jakim jest przyszłe Muzeum, jak i sława oraz pamięć tragicznej śmierci w górach Jerzego Kukuczki, wymagają jak największej staranności w wyborze koncepcji tego obiektu.
 
W imieniu Prezydium Rady SLOIA RP
 
Piotr Średniawa, Architekt IARP
Przewodniczący Rady SLOIA RP
 
Anita Langer, Architekt IARP
Sekretarz Rady SLOIA RP