SARP Katowice
OŚWIADCZENIE


 Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP oświadcza, że nie uczestniczyło w jakiejkolwiek formie przy przeprowadzeniu "Konkursu na koncepcję obiektu memorialnego WROTA BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 r.” i organizator nie zwracał się do SARP w powyższej sprawie.

Wobec braku publicznie dostępnych warunków konkursu (brak publikacji w BIP) możemy domniemywać, że konkurs nie został przeprowadzony na warunkach określonych w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych.

Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP niezmiennie stoi na stanowisku, że realizacja obiektu upamiętnienia tak ważnego dla historii kraju miejsca i wydarzenia realizowanego z udziałem środków publicznych powinna być poprzedzona ogólnodostępnym, otwartym konkursem architektonicznym, w którym zachowane byłyby ugruntowane ponadstuletnią praktyką zasady konkurowania w zawodzie architekta, a w szczególności zasady równego traktowania uczestników konkursu, spełniając przy tym regulacje Prawa Zamówień Publicznych dotyczące konkursów.