SARP Katowice
 
 
STANOWISKO   Zarządu Głównego  Stowarzyszenia Architektów Polskich 
 
w sprawie procedury konkurowania architektów zwanej „konkursem warsztatowym“ prowadzonej w postępowaniach, których zamawiającym jest  Bank Gospodarstwa Krajowego Nieruchomości S.A. 
 

 
Stowarzyszenie Architektów Polskich traktuje „konkurs warsztatowy“, zgodnie z deklaracją Zamawiającego, jako postępowanie o zamówienie usług architektonicznych prowadzone poza zakresem obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.  
 
Procedura ta swą strukturą i podstawą rozstrzygania, gdzie występuje: - dwustopniowość oferty,  - brak anonimowości opracowań technicznych składanych w ramach oferty, - oferta ostateczna jako oferta techniczna, a nie cenowa, - wyłącznie jakościowe kryteria wyboru wykonawcy; jest nowością na krajowym rynku zamówień na usługi architektoniczne i w swoich rozwiązaniach jest najbliższa umieszczonej w polskim systemie zamówień publicznych procedurze negocjacji z ogłoszeniem, która to procedura bywa już  praktycznie stosowana w Polsce  przez podmioty publiczne dla zamówień, w których przedmiotu zamówienia nie da się wystarczająco precyzyjnie opisać. Postępowanie to czerpie rozwiązania proceduralne z francuskich konkursów architektonicznych z prezentacją autorską, anglosaskiej tradycji procedury negocjacyjnej zwanej „quality based selection“ oraz istniejących w sektorze zamówień publicznych w krajach Beneluxu procedur typu „open call“, a także ze skandynawskich oraz szwajcarskich procedur dla wydzielonej kategorii zamówień intelektualnych.  
 
Stowarzyszenie Architektów Polskich udziela poparcia postępowaniom prowadzonym w regule „konkurs warsztatowy“ na podstawie §3 ust.3 obowiązującego „Regulaminu Konkursów Architektonicznych                               i Urbanistycznych SARP“ oraz zawartego z BGKN ramowego porozumienia w tej sprawie.  


Mariusz Ścisło
Prezes SARP

Marek Szeniawski
Sekretarz Generalny SARP