SARP Katowice

Szanowne Koleżanki i Koledzy Architekci
Członkowie SARP Oddział Katowice


Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Katowice niniejszym zawiadamia, że na podstawie §46 ust.3, §47 Statutu SARP oraz uchwały nr 36 Zarządu Głównego SARP z dnia 27 marca 2021r., podjął uchwałę o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału w Katowicach, jako zebrania sprawozdawczo-programowego. Zgodnie z zapisami §1 Regulaminu Walnego Zebrania Członków Oddziału informujemy, że Zebranie odbędzie się w sobotę 09 kwietnia 2022r. o godz. 10:30 w Klubogalerii SARP w Katowicach przy ul. Dyrekcyjnej 9.

Rejestracja Uczestników przez Sekretariat Zebrania odbywać się będzie od godziny 9:45. Dla przypadku braku kworum w pierwszym terminie zwołania, ustalono drugi termin Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału na dzień 09 kwietnia 2022r. o godz. 11:00 w Klubogalerii SARP w Katowicach. Uchwały podjęte podczas Zebrania zapadają zwykłą większością głosów obecnych na Zebraniu Członków Oddziału, posiadających prawo głosowania.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Walnym Zebraniu Członków Oddziału wszystkie Koleżanki i Kolegów, członków Oddziału SARP Katowice. [.pdf]

Sponsorzy wydarzenia: 
Saint Gobain, Galeco.

Porządek obrad ZWZCO [.pdf]
 
 
Z koleżeńskim pozdrowieniem

arch. Mikołaj Machulik
Prezes Oddziału SARP Katowice

arch. Paulina Kostyra-Dzierżęga
Sekretarz Oddziału SARP Katowice