SARP Katowice
 

Warunki Wojewódzkiego Śląskiego Przeglądu Architektury Konkursu –  WSPAK
 
1. Organizatorzy przeglądu: 
Stowarzyszenie Architektów Polskich O/Katowice
 
2. Cele przeglądu: 
Celem Wojewódzkiego Śląskiego Przeglądu  Architektury Konkursu –  WSPAK jest: 
3. Forma przeglądu: 
Przegląd  ma charakter otwarty i jest adresowany do projektantów, nie wykluczając projektantów krajobrazu, małych form oraz innych projektantów posiadających w swoim dorobku prace konkursowe.
 
4. Warunki uczestnictwa: 
Do Wojewódzkiego Śląskiego Przeglądu Architektury Konkursu –  WSPAK można zgłaszać prace konkursowe dotyczące zagospodarowania terenu Województwa Śląskiego, jak również wykonane przez twórców z Województwa Śląskiego, zrealizowane poza granicami Województwa. 
 
Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie projektanta, że jest autorem i właścicielem (lub współwłaścicielem) osobistych praw autorskich (załącznik nr 1)
 
Zgłoszenia na kartach zgłoszeniowych mogą dokonywać osoby fizyczne i prawne: autorzy i zespoły autorskie. 
 
Ilość propozycji zgłoszonych przez jeden podmiot jest ograniczona do 4 (czterech). Każde ze zgłoszeń musi być przedstawione dokładnie na 1 (jednej) planszy.
 
Zgłoszenie do konkursu jest płatne i wynosi  130 zł za każdą planszę.  Kwota ta jest  kosztem edycyjnym, organizator zleca wydruki plansz profesjonalnej drukarni celem ujednolicenia całej wystawy i zapewnienia wysoki poziom eksponowanych plansz.
 
5. Warunki techniczne: 
Zgłoszenie udziału w Wojewódzkim  Śląskim Przeglądzie  Architektury Konkursu –  WSPAK następuje poprzez złożenie następujących dokumentów w formie elektronicznej, potwierdzających spełnienie warunków Przeglądu:
 - karta zgłoszeniowa – zgodna z załączonym wzorem, wypełniona w sposób kompletny – Załącznik nr 1 - do pobrania na www.sarp.katowice.pl;
- plansza zgłaszanej pracy - zgodna z załączonym szablonem (300 dpi, CMYK) – Załącznik nr 2 - do pobrania na www.sarp.katowice.pl.
 
Zgłoszenie udziału w Wojewódzkim Śląskim Przeglądzie Architektury Konkursu – WSPAK dokonuje się pocztą elektroniczną na adres: biuro@sarp.katowice.pl, bądź na nośniku cyfrowym na adres: Biuro SARP O/Katowice, ul. Dyrekcyjna 9, 40-013 Katowice.
 
Zgłoszenie udziału w Wojewódzkim Śląskim Przeglądzie Architektury Konkursu –  WSPAK  wiąże się z koniecznością dostarczenia przez zgłaszającego planszy (max 4 sztuki) o wymiarach 70x100 cm w formie elektronicznej o rozdzielczości  300 dpi (CMYK) w formacie PDF lub TIFF. 
 
6. Terminarz 
Ogłoszenie przeglądu:  24 czerwca 2013
Składanie zgłoszeń:  12 lipca 2013
Wernisaż Przeglądu: 19 lipca 2013 w ramach III Śląskiego Pikniku Architektonicznego
 
7. Miejsce wystawy:
Miejsce wystawy  - hala wystaw „Kapelusz” na terenie Parku Śląskiego w Chorzowie.
 
8. Informacje dodatkowe: 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany terminów zamieszczonych w punkcie 6, pozostałych warunków Przeglądu oraz wielkości plansz. Informacje o przeglądzie będą na bieżąco zamieszczane na stronie www.sarp.katowice.pl
 
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie SARP O/Katowice oraz pod adresem biuro@sarp.katowice.pl.

Do pobrania: