SARP Katowice

 

25-27.06.2010
II Wyjazdowe Zebranie Zarządu Głownego SARP
Katowice – Ustroń

W dniach 25-27 czerwca 2010 r. gościł w Katowicach Zarząd Główny SARP-u. W dniu 25 czerwca odbyło się Zebranie Prezydium ZG SARP, a 26-27czerwca miało miejsce II Zebranie Zarządu Głównego SARP, które odbyło się najpierw w Galerii Architektury przy ul. Dyrekcyjnej 9 w Katowicach a później było kontynuowane w Domu Pracy Twórczej Architekta w Ustroniu.
Zebraniom przewodniczył Prezes SARP Zarządu Głównego – kol. Jerzy Grochulski.
Wszystkich zebranych powitał w imieniu Oddziału Katowickiego SARP prezes kol. Krzysztof Gorgoń.
Główne punkty programu poprzedziła prezentacja Oddziału SARP Katowice, przygotowana przez kol. kol. Annę Pohl, Bartłomieja Nawrockiego oraz Wojciecha Czapnika. Ten krótki wstęp zobrazował prężną pracę Oddziału oraz stanowił podsumowanie najważniejszych wydarzeń zorganizowanych przez Oddział Katowicki.
Na zebraniu miała również miejsce uroczysta inauguracja nowego pisma SARP, wydanego w odmiennej szacie graficznej i pod nowym tytułem „ARCH”. Jego autorzy: Agnieszka Bulanda – redaktor naczelna, Tomasz Studniarek – opiekun merytoryczny, a także Roman Kaczmarczyk – odpowiedzialny za projekt graficzny, przedstawili koncepcję nowego czasopisma, zachęcając do regularnej lektury. Każdy z uczestników zebrania otrzymał z rąk pani redaktor naczelnej egzemplarz nowego pisma.
Merytoryczną część zebrania stanowił wybór Komisji Uchwał i Wniosków, przyjęcie Protokołu z I-go Zebrania ZG SARP Kadencji 2009-2012, a także sprawozdanie z działalności Prezydium ZG w okresie od 10 kwietnia do 25 czerwca 2010 r. Pierwszą część spotkania zamknięto przyjęciem sprawozdania finansowego za rok 2009. Po przerwie zostały poruszone kwestie majątkowe – a konkretnie nieruchomości SARP – zamku w Tucznie, kamienicy w Kazimierzu Dolnym i Zielonej Górze oraz pałacu Zamojskich na ul. Foksal 2 w Warszawie. Omówiono także sprawy wymagające decyzji Zarządu Głównego SARP, a będące Uchwałami Walnego Zjazdu SARP z grudnia 2009 roku zobowiązującymi nowy ZG do powołania Komisji Legislacyjnej i Komisji Statutowej. Poruszono także problem rejestracji konkursów architektonicznych i utworzenia grup kandydackich do SARP rekrutujących się ze studentów studiów magisterskich Wydziałów Architektury. Obie kwestie zostały przyjęte w formie Uchwał ZG. Poruszono także kwestię Honorowej Nagrody SARP.
Sponsorzy zebrania – firma Sopro i Philips przedstawiły swoje produkty w krótkich prezentacjach i rozdały materiały promocyjne i na tym zakończono obrady w Katowicach a uczestnicy zebrania udali się do DPT w Ustroniu.
W drodze do Ustronia zwiedzono budowę kościoła Franciszkanów w Tychach Paprocanach autorstwa arch. Stanisława Niemczyka. Po budowie oprowadzał kolegów sam autor.
W Domu Pracy Twórczej Architekta w Ustroniu odbyło się mniej formalne garden party w niecodziennej, bajkowej aurze, stworzonej przez wyjątkowe oświetlenie budynku i rozległego ogrodu. Była to prezentacja światła ledowego przygotowana przez firmę Philips.
Następnego dnia powrócono do obrad na Forum Prezesów, na którym prezesi poszczególnych oddziałów SARP przedstawiali swoje dokonania i dzielili się swoimi problemami. Najbardziej dyskutowanym tematem była ustawa o zamówieniach publicznych a konkursy architektoniczno-urbanistyczne – udział architektów, jako sędziów i uczestników konkursów.
Po zakończeniu dyskusji na Forum Prezesów dokonano oficjalnego zamknięcia II Zebrania Zarządu Głównego SARP, a pierwszego wyjazdowego zebrania ZG SARP w kadencji 2009-2012.