SARP Katowice

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rozbudowy Państwowej Szkoły Muzycznej w Jastrzębiu Zdroju.

07 | 11 | 2016 | godz. 15:00
Zapraszamy do udziału w dyskusji pokonkursowej w siedzibie Zamawiającego - w budynku Państwowej Szkoły Muzycznej przy ul. T. Kościuszki 13a w Jastrzębiu Zdroju.

 

22 | 09 | 2016
Ogłoszenie wyników konkursu

I Nagroda
nr 260

SLAS architekci / Mariusz Komraus
autorzy:
arch. Mariusz Komraus
arch. Aleksander Bednarski
 

Pracę nagrodzono za dobre strefowanie zarówno całego założenia jak i nowo projektowanego budynku, umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie sali muzycznej przy szkole jak i niezależnie.
Doceniono zręczne, zagłębione w terenie, powiązanie sali koncertowej ze szkołą, bez zbędnych ingerencji w istniejącą strukturę oraz dodatkowo możliwość przyszłego połączenia obiektów w przyszłości na poziomie terenu.
Pomimo niewielkich powierzchni założonych w programie inwestycji, zręcznie uzyskano ciekawe i eleganckie rozwiązanie przestrzeni foyer, umożliwiające sprawne poruszanie się gości w obrębie sali koncertowej oraz wykorzystanie dwóch wejść po przeciwległych stronach obiektu.
Zastosowane proste, a przy tym interesujące rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne powodują, że projekt podatny jest na ewentualne ingerencje i ograniczenia budżetowe bez jakiejkolwiek straty na jakości architektury.
Zaproponowana sala koncertowa, poprawnie powiązana z zapleczem dla muzyków oraz strefą dostaw, posiada korzystne proporcje i relacje sceny do widowni, a rozwiązanie jej wnętrza rokuje dobre parametry akustyczne.
Skromna i zwarta bryła nowego budynku ma szansę na realizację w niewygórowanym budżecie inwestycji jak również na racjonalne koszty eksploatacji obiektu w przyszłości

zalecenia pokonkursowe:
+ dostosowanie obiektu do aktualnie obowiązujących wymagań w zakresie ochrony p.poż i ewakuacji
+ dodatkowe zaakcentowanie wejścia głównego poprzez przystosowanie go do obowiązujących przepisów (zadaszenie)
+ przeanalizowanie możliwości lokalizacji central wentylacyjnych na dachu budynku oraz powiększenie strefy zaplecza muzyków o uzyskane dodatkowo powierzchnie
+ przeanalizowanie zaprojektowanych okładzin ściennych w relacji do zakładanego budżetu inwestycji i ewentualne zastosowanie rozwiązań zamiennych przy zachowaniu zaproponowanej plastyki i głębi elewacji
+ przeprowadzenie dokładnych badań akustycznych sali koncertowej na kolejnych etapach projektu

Wyróżnienie

nr 100

WXCA sp. z o.o.
autorzy:
arch.Szczepan Wroński
arch. Michał Lipiec
inż. Piotr Kozłowski
inż. Bartosz Zawieja
 

 
W pracy doceniono przede wszystkim próbę zmniejszenia skali oddziaływania przyszłej sali koncertowej na otaczający kontekst, poprzez śmiałą decyzję o rozmieszczeniu całej strefy obsługującej w poziomie jednej kondygnacji i wyniesienie wyłącznie kubatury sali koncertowej. Maksymalne odsunięcie bryły sali koncertowej od budynku szkoły oraz sprytne powiązanie obiektów jedynie pod zewnętrznymi schodami terenowymi pozwoliły na wytworzenie relacji przestrzennych adekwatnych do skali otoczenia. Zaproponowana dyspozycja programowa pociąga jednak za sobą kilka istotnych decyzji projektowych, które znacząco wpłynęły na ocenę jury, tj.: zmniejszenie powierzchnie widowni oraz sceny w stosunku do wymagań konkursowych, wprowadzenie części zaplecza pod zewnętrzną strefę dostaw służącą również do obsługi pozostałych budynków szkoły oraz stworzenie zewnętrznego tarasu o wątpliwej funkcji i potrzebie.

Wyróżnienie
nr 210

M.O.C. Architekci
autorzy:
arch. Ewa Janik
arch. Błażej Janik
arch. Radosław Bagrowski
arch. Martyna Wyrwas
arch. Aleksandra Hantkiewicz

 

Wyróżnienie przyznano za skromną i prostą formę rozbudowy zręcznie powiązaną dyskretnym łącznikiem z istniejącą szkołą. Zwarta bryła z oszczędnie, ale umiejętnie zastosowanymi przeszkleniami oraz ciekawym materiałem elewacyjnym wydają się adekwatne do otaczającego kontekstu i skali miasta. Bardzo dobrze zaprojektowana strefa wejściowa do nowego budynku kontrastuje jednak z wyraźnymi brakami funkcjonalno-przestrzennymi w strefie zaplecza sali koncertowej. Zastrzeżenia budzą proporcję wnętrza sali koncertowej - w szczególności bardzo szerokiej widowni dodatkowo powiększonej o boczne balkony, a także zdecydowanie brak wystarczająco sprawnej komunikacji pomiędzy salą koncertową a foyer oraz ewakuacji, sprowadzonych w projekcie do pojedynczych schodów


19 | 09 |2016
Informujemy, że publiczne ogłoszenie rozstrzygnięcia Konkursu odbędzie się 22.09.2016 o godzinie 10:00 w Galerii Architektury SARP przy ul. Dyrekcyjnej 9 w Katowicach.

Informacja o wystawie prac konkursowych i dyskusji pokonkursowej zostanie zamieszczona w terminie późniejszym.

07|09|2016 godz. 15:00  - nowy termin składania prac konkursowych!

07|07|2016 aktualizacja przebiegu sieci ORANGE *.pdf

29|06|2016
dodatkowe informacje:
orientacyjna trasa przebudowy kolidującej zewnętrznej instalacji odbiorczej
wg  wstępnych uzgodnień i propozycji PEC S.A. *pdf


28|06|2016 

Lista uczestników *.pdf
Odpowiedzi na pytania cz. 2 i dodatkowe informacje *.pdf

13|06|2016
 godz. 15:00  termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Uzgodnienie branżowe z PSG sp. zo.o. *.pdf

08|06|2016  zapewnienie zasilania w energię elektryczną Tauron Dystrybucja S.A. *.pdf

07|06|2016  odpowiedzi na pytania cz. 1 *.pdf

06|06|2016  dodatkowe informacje:
Dokumentacja geologiczno-inżynierska *.zip
Uzgodnienie branżowe z Tauron Dystrybucja S.A. *.pdf
Zapewnienie dostaw wody i odbioru ścieków JZWiK S.A. *.pdf
Poglądowy model CAD 3D budynków PSM *.dwg2000

27|05|2016  Ogłoszenie o konkursie
Regulamin Konkursu
Załączniki formalne nr 1-14 *.doc
Załączniki formalne nr 1-14 *.pdf
Załącznik nr 15a - mapa zasadnicza *.jpg
Załącznik nr 15b - mapa zasadnicza z pomiarami wysokości *.dwg2000+tiff
Załącznik nr 15b - mapa zasadnicza z pomiarami wysokości *.pdf
Załącznik nr 15c - obszar objęty konkursem *.pdf
Załącznik nr 16 - wypis i wyrys z mpzp *.pdf
Załącznik nr 17 - dokumentacja archiwalna istniejącgo budynku PSM *.jpg
Załącznik nr 18 - zdjęcia obszaru objętego konkursem *.jpg
Załącznik nr 19 - program funkcjonalny - zestawienie powierzchni netto *.pdf
Załącznik nr 20 - informacja ws. istniejących i przewidywanych wpływów eksploatacji górniczej JSW S.A. *.pdf
Załącznik nr 21 - uzgodnienie branżowe możliwości wykonania przekładki instalacji odbiorczej  PEC S.A. *.jpg