SARP Katowice

12.09.2017r.
Dyskusja pokonkursowa
Konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla zadania: "Zagospodarowanie przestrzeni przed Dworcem PKP - ul.3 Maja" w Sosnowcu
Zapraszamy do udziału w dyskusji pokonkursowej, która odbędzie się 12.09.2017r. (wtorek) o godzinie 16:30 w siedzibie SARP o/Katowice (ul.Dyrekcyjna 9, Katowice).

25.07.2017
W dniu dzisiejszym odbyło się publiczne ogłoszenie wyników Konkursu.

I NAGRODA
AMAYA ARCHITEKCI BARTOSZ MAJEWSKI
Autorzy: mgr inż.arch. Bartosz Majewski, mgr inż.arch. Stanisław Jasik, mgr inż.arch. Michał Piotrowski, mgr inż.arch. Joanna Nowrot, dr hab.inż.arch. Michał StangelPierwsza Nagroda została przyznana Uczestnikowi Konkursu, którego koncepcja zagospodarowania placu uzyskała najwyższą notę w obu regulaminowych kryteriach oceny Prac Konkursowych. Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna założenia (obszar B). Praca racjonalnie definiuje poszczególne strefy wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej, tak by docelowo - w wyniku etapowych przekształceń - zintegrować przestrzeń południowej i północnej strony ulicy 3 Maja. Zaproponowane wschodnie i zachodnie przejścia dla pieszych w poziomie ulicy wyodrębniają obszar przyszłego centralnego placu metropolitalnego. Rozwiązanie przywraca należną ekspozycję głównemu ryzalitowi hali dworca kolejowego. Obszar studialny (A). Praca, prezentując powiązania funkcjonalno-przestrzenne z otaczającą tkanką śródmieścia, proponuje realizację szeregu przedsięwzięć, które odpowiadają na potrzeby mieszkańców, pozwolą na poprawę jakości ich życia i sprzyjać będą nawiązywaniu kontaktów społecznych. W propozycjach funkcjonalno-przestrzennych zawarto dominanty kubaturowe i powiązania komunikacyjne z obszarem położonym po drugiej stronie szlaku kolejowego. Obszar realizacyjny (C). Sąd Konkursowy wysoko ocenia dyspozycje funkcjonalno-przestrzenne zaproponowane przez Uczestnika oraz elementy architektury stanowiącej wyposażenie proponowanego zagospodarowania terenu – tak w zakresie form, jak i zastosowanych materiałów. Realizacja koncepcji pozwoli na rozważenie docelowego połączenia Placu Metropolii z Placem Stulecia na poziomie intuicyjnie dedykowanym dlan ruchu pieszego w śródmieściu.

II NAGRODA

MARIA GOŁĘBIOWSKA, WITOLD SIENKIEL
Autorzy: Witold Sienkiel, Maria GołębiowskaDruga Nagroda została przyznana Uczestnikowi Konkursu, którego koncepcja zagospodarowania placu uzyskała drugą notę w regulaminowych kryteriach oceny Prac Konkursowych. Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna założenia (obszar B). Praca definiuje poszczególne strefy funkcjonalne przestrzeni publicznej pozostawiając integrację przestrzeni południowej i północnej strony ulicy 3 Maja na poziomie „-1” – poniżej istniejącej bariery architektonicznej układu jezdni i szyn tramwajowych. Interesujący zamysł Rynku Głównego – zdaniem Sądu Konkursowego - nie został wystarczająco czytelnie przeprowadzony w wymiarze przestrzennym i funkcjonalnym (proponowane rozwiązania komunikacyjne rodzą kolizje funkcjonalne). Obszar studialny (A). Praca lokalizuje koncepcję nowych rozwiązań przestrzeni publicznej po północnej stronie ulicy 3 Maja, natomiast w towarzyszącej założeniu tkance śródmieścia proponuje realizację obiektów biurowych i zespołu biurowo-hotelowohandlowego. Koncepcja podkreśla znaczenie zieleni w przestrzeni publicznej, co niewątpliwie pozwala na poprawę jakości życia mieszkańców i sprzyja nawiązywaniu kontaktów społecznych. Obszar realizacyjny (C). Sąd Konkursowy wysoko ocenia dyspozycję nowej lokalizacji pomnika Jana Kiepury, w powiązaniu z osiową ekspozycją elewacji zachodniego skrzydła budynku dworcowego oraz interesujące inspiracje materiałowe i formalne elementów architektury stanowiącej wyposażenie proponowanego zagospodarowania terenu – dotyczy to również obiektów kubaturowych. Praca zachowując obecne poziomy aktywności pieszej, proponuje nową dominantę dla Placu Stulecia poprzez relokację Iglicy.

III NAGRODA
ZALEWSKI ARCHITECTURE GROUP KRZYSZTOF ZALEWSKI
Autorzy: Krzysztof Zalewski, Grzegorz Ziębik, Elżbieta Płonka, Agata Machnio

 

Trzecia Nagroda została przyznana Uczestnikowi Konkursu, którego koncepcja zagospodarowania placu uzyskała trzecią notę w regulaminowych kryteriach oceny Prac Konkursowych. Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna założenia (obszar B). Aplikując różnorodne formy zieleni – naturalnej, wysokiego lasu sosnowego i dywanowych pagórków trawiastych, a także zieleni „symbolicznych” rastrów – koncepcja proponuje stopniową zmianę regularnych form placu przed dworcem na rzecz swobodnego kształtowania zagospodarowania terenu w strefie południowo-zachodniej. Praca pozostawia pieszą integrację przestrzeni południowej i północnej strony ulicy 3 Maja na poziomie „-1”, proponując jedynie ograniczenie ruchu kołowego poprzez zmniejszenie jego prędkości. Przeprowadza wizualną integrację obu stron ulicy 3 Maja wprowadzeniem „zielonych” elementów zagospodarowania terenu. Obszar studialny (A). Uczestnik, uznając za priorytetowe „zapewnienie możliwie najlepszych warunków życia mieszkańców” kreuje interesującą wizję przestrzeni publicznej, w której powiązaniom funkcjonalno-przestrzennym z otaczającą tkanką miejską, sprzyjać będą przedsięwzięcia zmieniające charakter aktywności mieszkańców w rejonie placu dworcowego. Proponuje zmianę akcentu funkcjonalnego „węzła komunikacyjnego” na rzecz miejsca pozwalającego atrakcyjnie spędzić czas. Odpowiada w ten sposób na potrzeby mieszkańców, na poprawę jakości ich życia i sprzyja nawiązywaniu kontaktów społecznych. Obszar realizacyjny (C). Sąd Konkursowy wysoko ocenia inspirującą koncepcję zaproponowanej formuły Miasto-Las, przywiązującą ogromne znaczenie zieleni w przestrzeni publicznej, pozwalające na poprawę jakości życia mieszkańców i sprzyjające nawiązywaniu kontaktów społecznych. W koncepcji zostało to dodatkowo spotęgowane zamysłem otwarcia poziomu komunikacji pieszej „-1” zieloną skarpą wyprowadzającą użytkowników na swobodnie, krajobrazowo kształtowaną strefę placu. Wątpliwości Sądu Konkursowego budzą, między innymi: proponowana pośród drzew ekspozycja pomnika Jana Kiepury, trwałość zastosowanych rozwiązań materiałowych (wymalowania na posadzkach), swobodne nasadzenia wysokie w kontekście ekspozycji elewacji budynków historycznych.


19.07.2017
Informuje się, że publiczne ogłoszenie rozstrzygnięcia Konkursu odbędzie się 25.07.2017r. o godzinie 11:00 w lokalu "ArtKwarium" przy ul.3 Maja 1 w Sosnowcu (popularnie zwany Plaster Miodu). Informacja o wystawie prac konkursowych i dyskusji pokonkursowej zostanie zamieszczona w terminie późniejszym.

29.03.2017
Informuje się, że wizja lokalna terenu objętego opracowaniem konkursowym odbędzie się w dniu 03.04.2017. Zapraszamy na spotkanie o godz.14.00 - miejsce zbiórki: Sosnowiec, Plac Stulecia pod pomnikiem Jana Kiepury.

23.03.2017
Zamieszczono listę Uczestników dopuszczonych do udziału w Konkursie. Zamieszczono Odpowiedzi na pytania (nr 2).

15.02.2017
Zamieszczono odpowiedzi na pytania (nr1) dotyczące wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie. 

02.02.2017
OGŁOSZENIE KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ DLA ZADANIA „ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PRZED DWORCEM PKP - UL. 3 MAJA” W SOSNOWCU

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie: do 22.02.2017 do godziny 15:00.

Regulamin Konkursu
Załączniki 1-14 - plik *.pdf
Załączniki 1-9 i 11-14 - wersja edytowalna
Załącznik 15. Załącznik graficzny - Mapa zasadnicza
Załącznik 16. Wypis i wyrys z „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”
Załącznik 17. Zdjęcia terenu opracowania
Załącznik 18. Zestawienia tabelaryczne powierzchni
Załącznik 19. Inne dokumenty wyjściowe

Odpowiedzi na pytania (nr1)
Odpowiedzi na pytania (nr2)
Lista uczestników