SARP Katowice


Ogłoszenia wyników Konkursu
13.11.2013, środa godz. 13.00
Galeria Architektury SARP, Katowice, ul. Dyrekcyjna 9

Ogłoszenia wyników Konkursu na opracowanie koncepcji stadionu piłkarskiego w Chorzowie, przy
ul. Cichej 6. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 13 listopada 2013 r o godz.13:00 w  Galerii SARP Katowice, przy ul. Dyrekcyjnej 9.

Werdykt Sądu Konkursowego:

 
Praca nr 14 – I nagroda dla  pracowni: GMT Sp. z o.o.

za innowacyjne podejście do elewacji obiektu stadionu w prosty i pomysłowy sposób odnoszący 
się do kolorów i nazwy klubu, uwzględniającą zmienną percepcję bryły w widoku z jadącego 
samochodu i perspektywy pieszego, czystą zdecydowaną formę obiektu właściwą dla skali 
inwestycji i porządkującą zastaną przestrzeń, za troskę o ekonomizację i prostotę zastosowanych 
rozwiązań technicznych i uzyskanie właściwej atmosfery klubowego stadionu w konwencji 
obiektu – maszyny, za prawidłową komasację programu kubaturowego w jednym budynku, za 
trafny podział na podetapy zgodne z oczekiwaniami i możliwościami finansowymi inwestora, za 
myślenie o właściwym przewietrzaniu i nasłonecznieniu stadionu, dobór materiałów i myślenie
ich trwałości i kosztach eksploatacji, za łatwy i nie wymagający dużych dodatkowych nakładów 
proponowany sposób rozbudowy do pojemności 16.000 widzów.

GMT SP. Z O.O.
1. Katarzyna Roman - architekt
2. Marcin Iwaszkiewicz - architekt
3. Jędrzej Przyłuski - architekt
4. Bartłomiej Tarnas - architekt
5. Monika Michalik - architekt
6. Marcin Sarata - konstruktor
7. Mirosław Faron - konstruktor
8. Tomasz Pilch - administracja
9. Grzegorz Borek – administracja
 

       

 
Praca nr 8 – II nagroda dla pracowni: Atelier 7 Sp. z o.o
 
za konsekwentną i świadomie samoograniczającą się próbę stworzenia obiektu stadionu w ramach 
preliminowanych kosztów budowy przy przemyślanej i minimalistycznej formie, wykorzystanie
budowie obiektu koniecznych do przemieszczenia mas ziemnych istniejących trybun, za właściwe 
decyzje przestrzenne i funkcjonalne. 

Atelier 7 Sp. z o.o.
Michał Tomanek


Praca nr 9 – III nagroda
dla pracowni DiG Sowińscy - architekci sp. j
 
za próbę wyrażenia językiem roztańczonych form wrażenia ruchu kojarzonego z nazwą klubu, 
ciekawą propozycją etapizacji nie generującą dodatkowych kosztów w I etapie rozbudowy do 
12.000 widzów.

DiG Sowińscy – architekci Sp.j.
1. Grzegorz Sowiński
2. Adam Klimek
3. Anna Śnieżek
4. Rafał Dębowski
5. Ewa Dedyk
6. Katarzyna Kuzior
7. Mateusz Sroka


Praca nr 3 – wyróżnienie dla pracowni: 
Andrea Maffei Architects S.R.L. (Włochy) / Technical Study Majowiecki (Włochy) / Jagiełło Krysiak Architekci (Polska)

za ciekawą i nieortodoksyjną próbę uformowania obiektu stadionu powiązanego funkcjonalnie
formalnie z przestrzenią ogólnodostępnego placu publicznego, za operowanie miękkimi czystymi 
formami dachów ciekawie wpisujących się w zastany krajobraz i za próbę wyeksponowania obiektu 
stadionu w widoku z DTŚ i stworzenia tym samym charakterystycznego symbolu miasta.

ANDREA MAFFEI ARCHITECTS S.R.L., TECHNICALSTUDY MAJOWIECKI, JAGIEŁŁO KRYSIAK ARCHITEKCI
1. Andrea Maffei - architekt
2. Massimo Majowiecki - konstruktor 
3. Jarosław Krysiak – architekt
4. Marcin Jagiełło - architektfotorelacja:

Zapraszamy również do udziału w dyskusji pokonkursowej, która odbędzie się w dniu 28 listopada 2013 r. o godz. 17:00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie,
ul. H. Dąbrowskiego 113.

Konkurs na opracowanie koncepcji
 architektonicznej stadionu piłkarskiego przy ul. Cichej 6 w Chorzowie wraz z zagospodarowaniem terenu 

Do pobrania: 
lista uczestników dopuszczonych do udziału w  konkursie
27.o9 - odpowiedzi do pytań w sprawie konkursu
09.08 - odpowiedzi do pytań w sprawie konkursu

Przedmiotem konkursu jest wykonanie i zaprezentowanie przez Uczestników konkursu przeznaczonej
do realizacji koncepcji architektonicznej stadionu piłkarskiego przy ul. Cichej 6 w Chorzowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych (Rozdział 15) do wybranej
przez Sąd Konkursowy pracy. Granice opracowania konkursowego przedstawiono na Załączniku nr 15.

Celem konkursu jest pozyskanie jednorodnej, spójnej w wyrazie architektonicznym, atrakcyjnej
i funkcjonalnej propozycji formy stadionu piłkarskiego wraz z zabudową i zagospodarowaniem terenu,
przy uwzględnieniu istniejących uwarunkowań.

Zadaniem konkursu jest uzyskanie najlepszych pod względem architektonicznym, funkcjonalnym,
estetycznym i eksploatacyjnym wielowariantowych rozwiązań projektowych stadionu piłkarskiego wraz
z zagospodarowaniem terenu oraz wskazanie autora zwycięskiej koncepcji bądź zespołu autorskiego,
posiadającego organizacyjno - prawne możliwości wykonania prac projektowych, który zostanie
zaproszony do negocjacji w celu udzielenia zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie
zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem będzie szczegółowe opracowanie pracy konkursowej,
polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno - użytkowego obiektu (Dz. U. Z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 ze zm.), a także pełnienie nadzoru
autorskiego, zgodnie z warunkami zawartymi w istotnych postanowieniach umowy, opisanych w Załączniku nr 19.

Maksymalny planowany łączny kosztorys inwestorski sporządzony na podstawie projektu
wykonawczego inwestycji wykonanego na podstawie pracy konkursowej nie może przekroczyć
96 000 000,00 PLN brutto (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów złotych) dla 12 000 krzesełek.

Podany w ust. 10 maksymalny planowany łączny koszt realizacji inwestycji:
1) nie obejmuje kosztów przygotowania i przeprowadzenia konkursu,
2) obejmuje koszty opracowania kompletnej dokumentacji projektowej i nadzoru autorskiego.

Maksymalny koszt dokumentacji wielobranżowej budowlano-wykonawczej inwestycji wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji nie może przekroczyć 3 000 000,00 PLN brutto (słownie: trzy miliony złotych).

Do dnia 14.08.2013r. do godz. 15.00 termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie
Do dnia 21.08.2013r. zawiadomienie wnioskodawców o dopuszczeniu do udziału w  konkursie
Do dnia 23.10.2013r. do godz. 15.00 termin składania prac konkursowych

Załączniki do pobrania: