SARP Katowice

16.11.2023
Zamieszczamy odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnienia regulaminu | część 5 - pdf10.11.2023
Zamieszczamy odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnienia regulaminu | część 4 - pdf07.11.2023
Zamieszczamy odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnienia regulaminu | część 3 - pdf


03.11.2023
Zamieszczamy odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnienia regulaminu | część 2 - pdf


02.11.2023
Zamieszczamy odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnienia regulaminu | część 1 - pdfKonkurs SARP nr 1051 na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej Centrum Przesiadkowego w Rybniku.


ZAMAWIAJĄCY:
Miasto Rybnik
ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik

ORGANIZATOR WYKONAWCZY KONKURSU:
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Katowice
adres: 40-013 Katowice, ul. Dyrekcyjna 9
Sekretarz Organizacyjny Konkursu: mgr inż. arch. Wojciech Fudala
Asystent Sekretarza Organizacyjnego Konkursu: mgr inż. arch. Paulina Nagel

UWAGA:
Komunikacja w Konkursie odbywa się wyłącznie przy użyciu środka komunikacji elektronicznej, jakim jest 
ELEKTRONICZNA PLATFORMA KONKURSOWA

Dokumenty do pobrania:
Regulamin Konkursu (.pdf)
Ogłoszenie o konkursie w TED (.pdf)

Załączniki informacyjne:

Załącznik NR I 01 Istotne Postanowienia Umowy (.pdf)
Załącznik NR I 02 Założenia i wytyczne do konkursu (.pdf)
Załącznik NR I 03 Analiza możliwości zagospodarowania parkingu miejskiego przy ulicy Władysława
Reymonta / Jankowickiej w Rybniku i jego otoczenia (.pdf)

Załącznik NR I 04 Program funkcjonalny obiektu (.xls)

Załączniki formalne:
Załącznik NR F 01 Wzór zgłoszenia do udziału w Konkursie oraz karty identyfikacyjnej Pracy
konkursowej (.doc)
Załącznik NR F 02 Pełnomocnictwo dla Uczestnika samodzielnie biorącego udział w Konkursie (.doc)
Załącznik NR F 03 Pełnomocnictwo dla Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie (.doc)
Załącznik NR F 04 Informacja o planowanych łącznych kosztach wykonania prac realizowanych na
podstawie pracy konkursowej i planowanych łącznych kosztach opracowania dokumentacji projektowej dla
tych prac (.doc)

Załącznik NR F 05 Pokwitowanie złożenia pracy konkursowej (.doc)

Załączniki architektoniczne:
Załącznik NR A1 Mapa zasadnicza (.zip)
Załącznik NR A2 Zakres opracowania konkursowego (.zip)
Załącznik NR A3 Inwentaryzacja dendrologiczna
Załącznik NR A4 Opinia geotechniczna
Załącznik NR A5 Projekt Zagospodarowania Terenu inwestycji związanej z rozbudową układu drogowego w
rejonie planowanego Centrum Przesiadkowego

Załącznik NR A6 Dokumentacja fotograficzna
Załącznik NR A7 Wypis i wyrys z MPZP