SARP Katowice


Konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej dla zadania „Interaktywne Centrum Bajki
i Animacji przy Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej”

10.01.2017
Rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej dla zadania „Interaktywne Centrum Bajki i Animacji przy Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej”:

Pierwsza Nagroda:
Nizio Design International i MWE sp. z o.o., Warszawa
arch. Mirosław Nizio
arch. Bartłomiej Terlikowski
mgr inż. Zbigniew Koc
arch. Daniel Jurkiewicz
arch. Łukasz Boniewski

Plansze do pobrania

Praca 210 – Opinia:
Nagrodę przyznano za trafne rozwiązanie urbanistyczno-architektoniczne, w szczególności za:
- artykulację narożnika przestrzeni miejskiej z wyraźnie zdefiniowaną strefą wejściową
- za stworzenie wewnętrznego dziedzińca płynnie przechodzącego w zielone tereny rekreacyjne
- dobranie odpowiednich proporcji i skali nowej zabudowy w stosunku do historycznej

Zalecenia:
Należy przeanalizować zmianę lokalizacji zewnętrznego budynku techniczno-gospodarczego.
Zaproponowany scenariusz wystawy wymagać będzie konsultacji, rozbudowania i uszczegółowienia w zakresie: atrakcyjności, zastosowanych multimediów, walorów edukacyjnych, jak również szeroko rozumianej dostępności dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Druga Nagroda:
Riegler Riewe, Katowice
Prof. Arch. Dipl.-Ing. Roger Riewe
Arch. Dipl.-Ing. Mikołaj Szubert-Tecl
arch. Paulina Kostyra-Dzierżęga
arch. Paweł Skóra
stud. Karolina Fonfara
stud. Mateusz Życiński
mgr inż. Wojciech Wilczek
Jarema Szander
Magdalena Starzec
Sławomir Mazan


Plansze do pobrania

Praca 180 – Opinia:
Nagrodę przyznano za trafne minimalistyczne rozwiązanie architektoniczne bryły z poszanowaniem istniejącego obiektu zabytkowego. Za klasyczne połączenie formy historycznej z nową zabudową.

Trzecia Nagroda:

KJ Architekci Katarzyna Jucha, Michał Jania, Filip Łękawski s.c., Kraków
dr inż. arch. Katarzyna Jucha
arch. Michał Jania
arch. Filip Łękawski

Plansze do pobrania

Praca 280 – Opinia:
Nagrodę przyznano za poszukiwanie form dopełniających kwartał zabudowy.

04.01.2017
Uprzejmie informujemy, że ogłoszenie wyników Konkursu "Interaktywne Centrum Bajki i Animacji przy Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej” odbędzie się we wtorek 10-ego stycznia o godz. 12.00 w siedzibie Stowarzyszenia Architektów RP w Katowicach przy ulicy Dyrekcyjnej 9. 
 
Wystawa nagrodzonych prac oraz dyskusja pokonkursowa odbędzie się w siedzibie zamawiającego. O terminie będziemy informować na stronie.

30.11.2016
W załączniku skorygowana lista dopuszczonych i niedopuszczonych Uczestników.
Lista Uczestników 2.pdf


23.11.2016
W załączniku lista dopuszczonych i niedopuszczonych Uczestników.
Lista Uczestników.pdf

WIZJA LOKALNA
Informujemy, że wizja lokalna jest możliwa w dniach 28-29 listopada 2016 roku w godzinach 9.00-15.00. Na miejscu dla zaintersowanych zostanie wyznaczona osoba, która w razie konieczności oprowadzi po obiekcie, jednak  osoba ta nie będzie udzielać żadnych informacji czy odpowiedzi dotyczących Konkursu.

ILOŚĆ MIEJSC PARKINOWYCH, uzupełnienie informacji
W ramach obsługi komunikacyjnej terenu Inwestycji, konieczne jest zapewnienie 30 miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Miejsca te powinny mieć minimalną szerokość 2,5m każde (w tym 2 dostosowane dla osób niepełnosprawnych). Ponadto wymagane jest zapewnienie podjazdu dla autokarów w pobliże wejścia głównego do nowej części budynku, umożliwiającego dobry dostęp grup zwiedzających, szczególnie przy niesprzyjających warunkach pogodowych.


09.11.2016
Szanowni Państwo,
W załączniku przesyłamy odpowiedzi dotyczące Regulaminu Konkursu. Dodatkowo przesyłamy spis Archiwaliów i Eksponatów, którymi dysponuje Zamawiający.

Archiwalia i Eksponaty.pdf
Odpowiedzi dotyczące Regulaminu Konkursu.pdf

07.11.2016

Szanowni Państwo,
W załączniku przesyłamy inwentaryzację architektoniczną budynku Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej. Odpowiedzi na pytania dotyczące zagadnień projektowych, które wpłyneły w ostatnim czasie, zostaną opublikowane po ich skonsultowaniu z Zamawiającym. Prosimy śledzić dalsze komunikaty.

sarp.katowice.pl/uploads/Inwentaryzacja SFR_dwg.zip04.11.2016
Szanowni Państwo ze względu na dużą ilość pytań termin udzielenia odpowiedzi został przesunięty na 7 listopada.


Przedmiotem Konkursu jest sporządzenie przez Uczestników Konkursu - zgodnie z warunkami Regulaminu - koncepcji architektonicznej oraz koncepcji scenariusza wystawy dla zadania inwestycyjnego „Interaktywne centrum bajki i animacji przy Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej”, jako twórczej pracy projektowej.

Celem zadania inwestycyjnego jest takie przekształcenie istniejących struktur budowlanych, aby powstała przestrzeń dla rozszerzenia działalności muzealno-wystawowej w dziedzinie animacji poprzez realizację scenariusza wystawy. Zespół założenia przestrzennego - w zakresie określonym jako przedmiot Konkursu – obejmować będzie: - obiekt istniejącego Studia Filmów Rysunkowych wraz z zagospodarowaniem terenu założenia funkcjonalnoprzestrzennego z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z zapisów mpzp – w zakresie dopuszczonej modernizacji, adaptacji i przebudowy oraz konserwacji i rekonstrukcji, - rozbudowę o nową kubaturę - pozwalającą zrealizować oczekiwany program funkcjonalno-użytkowy poszerzający działalność muzealno-wystawową w dziedzinie animacji, - zagospodarowanie terenu założenia funkcjonalno-przestrzennego,z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań przestrzennych, przyrodniczych i infrastrukturalnych otoczenia oraz dopuszczonej rekultywacji, adaptacji i przebudowy.

Celem konkursu jest wyłonienie koncepcji architektonicznej najlepszej pod względem funkcjonalno-użytkowym i kompozycyjnym - z uwzględnieniem kontekstu istniejącego zagospodarowania obszaru i jego otoczenia wraz z koncepcją wystawienniczą dla przedmiotu ekspozycji.

Regulamin

ogłoszenie o konkursie
załącznik nr 1-2, 5-7
Plik usuniety
załącznik nr 3 xml
załącznik nr 4 postanowienia umowy
załącznik nr 8 (9) - mapa dwg
załącznik nr 8a (9a) - zakres opracowania
załącznik nr 9a (10a) - MPZP - tekst planu
załącznik nr 9b (10b) - wyrys z MPZP
załącznik nr 10 (11) - rzuty
załącznik nr 11a (12a) - dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego i terenu opracowania
załącznik nr 11b (12b) - dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego i terenu opracowania
załącznik nr 12 - tabelaryczne zestawienie
załącznik nr 13a (14a) - dokumentacja geotechniczna
załącznik nr 13b (14b) - wytyczne konserwatorskie


21.10.2016
Odpowiedzi na pytania dotyczące wniosków o przystąpienie do Konkursu

ODPOWIEDZI.pdf

Termin wizji lokalnej zostanie przekazany zakfalikowanym Uczestnikom Konkursu w późniejszym terminie.

25.10.2016
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w sprawie trybu i sposobu wypełniania oraz składania oświadczenia JEDZ uprzejmie informujemy iż można tego dokonać wykorzystując jedną z poniższych opcji:
1.      Należy wejść na stronę http://ec.europa.eu/growth/espd i zaimportować (wgrać) plik, który został umieszczony na stronie internetowej dotyczącej przedmiotowego konkursu. Należy zaimportować plik Załącznik nr 3 do Regulaminu.xml. Po zaimportowaniu należy go wypełnić według wskazówek zawartych w formularzu. Po zakończeniu wypełniania należy dokument wydrukować i podpisać, a następnie złożyć w wymaganym terminie wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w konkursie.
2.      Należy wypełnić w wymaganych miejscach „rozbudowaną” wersję formularza JEDZ, który zostaje umieszczony równolegle na stronie internetowej dotyczącej przedmiotowego konkursu. Po zakończeniu wypełniania należy dokument wydrukować i podpisać, a następnie złożyć w wymaganym terminie wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w konkursie.
Zaznaczenia wymaga fakt, iż korzystanie z elektronicznego narzędzia jakim jest strona http://ec.europa.eu/growth/espd ułatwi w duży sposób poprawne wypełnienie wymaganego oświadczenia. Złożenie dokumentu z wykorzystaniem jednej z dwóch opcji będzie traktowane na równoważnym poziomie ważności.
 
W związku powyższym, informujemy, że termin składania Wniosków o przystąpienie do Konkursu zostaje wydłużony do 4 listopada 2016 roku, do godz. 15.00. Pozostałe terminy nie ulegają zmianie.

sarp.katowice.pl/uploads/Zalacznik nr 3 - JEDZ(2).doc