SARP Katowice


29.11.2021r.

Ogłoszenie wyników konkursu

I NAGRODA - PRACA KONKURSOWA OZNACZONA KODEM K03, KOD UCZESTNIKA 136677
- kwota pieniężna w wysokości 50 000,00 zł brutto

MERITUM GRUPA BUDOWLANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K.

Zespół autorski:
Joanna Pajerska-Szczurek, Aleksandra Sarnik-Pająk, Kamil Koralik, Michał Chrapek.

Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej dla Uczestnika konkursu, którego praca konkursowa otrzymała największą liczbę punktów (I Nagroda pieniężna).

Uzasadnienie nagrodzenia I nagrodą pracy nr K03
Praca konkursowa nr K03 w najlepszy sposób realizuje zadania postawione przed uczestnikami konkursu:

Urbanistyka:
Projekt respektuje wymogi urbanistyczne, kierunki wjazdów i dojść pieszych z obu stron zespołu budynków NIO. Akcentuje swoją formą dwa podstawowe kierunki zabudowy i jednoznacznie porządkuje przestrzeń. Podkreślenie historycznego przebiegu alei klonów w ul. Sienkiewicza z kontynuacją aleją lip wewnątrz terenu opracowania zostało rozwinięte w II etapie konkursu poprzez symboliczne wbudowanie jednego z jej elementów – drzewa pomnika, symbolu życia w obręb centralnego holu recepcyjnego. Poprawnie ukształtowany układ komunikacji kołowej z pozostawieniem dużego parkingu terenowego wymaga jedynie niewielkich korekt projektowych.

Architektura:
Autorska koncepcja ukształtowania nowych obiektów jako prostych kubicznych białych brył wprowadza korzystny sygnał pojawienia się w kompleksie architektury XXI wieku. Czytelnie i konsekwentnie zrealizowano podział obiektu BK2 na część ogólnie dostępną i zamkniętą kliniczną, co artykułuje podział formy budynku na część cokołową i wiszący nad nią abstrakcyjny kubik.

Rozwiązania funkcjonalne:
Wprowadzone w drugim etapie konkursu powiększenie holu recepcyjnego i jego lokalizacja na głównym trakcie komunikacyjnym spinającym ul. Wybrzeże Armii Krajowej z ul. Sienkiewicza powoduje uczytelnienie komunikacji pieszej i orientacji pacjentów w skomplikowanym układzie zespołu budynków NIO. W obręb przestrzeni holu wciągnięto w ten sposób również sąsiednie budynki kuchni i jadłodajni oraz radioterapii. Realizacja funkcji medycznych zlokalizowanych na kondygnacjach +3 do +9 wzorcowa.

Prace konkursowe (.pdf)


II NAGRODA - PRACA KONKURSOWA OZNACZONA KODEM K01, KOD UCZESTNIKA 080306
- kwota pieniężna w wysokości 40 000,00 zł brutto 

Uczestnik konkursu Nr 1:
ATRIUM SP. Z O.O.
Uczestnik konkursu Nr 2:
DOMINO GRUPA ARCHITEKTONICZNA WOJCIECH DUNAJ

Zespół autorski:
Wojciech Dunaj, Grzegorz Łuczak, Joanna Sęczkowska, Rafał Stemporowski, Paweł Zimnicki, Izabela Chruściel, Joanna Dejewska, Anna Drygalska, Anita Dunaj, Oliwia Włodarczyk.

Uzasadnienie nagrodzenia II nagrodą pracy nr K01
Praca konkursowa nr K01 bardzo dobrze rozwiązuje potrzeby przyszłego użytkownika, a przedstawiona architektura gwarantuje ekonomiczną realizację.

Urbanistyka:
Projekt nowych brył budynków w prawidłowy sposób nawiązuje do istniejących obiektów tworząc harmonijny układ urbanistyczny i przestrzenny, jednocześnie wprowadzając nowoczesne akcenty do zespołu budynków Instytutu Onkologii.
Autorzy stworzyli atrakcyjny zielony obszar placu wejściowego łącząc istniejące drogi komunikacji pieszej z nowa zabudową. Wokół placu przewidziano również możliwość realizacji parkingów naziemnych, jako ważnego elementu w funkcjonowaniu szpitala. Układ komunikacji kołowej wymaga uproszczenia.

Architektura:
Architektura obu budynków jest prosta i jednocześnie nowoczesna tworząc kolejny etap rozwoju kompleksu. Autorzy pracy dzieląc budynek Bk2 na dwie bryły połączone wielokondygnacyjnym łącznikiem z "zielonymi" tarasami zwracają uwagą na potrzebę kontaktu z przyrodą i tworzenia zieleni także w miejscu pracy.
Nowe budynki wprowadzają atrakcyjne i współczesne elementy w istniejącą zabudowę.

Rozwiązania funkcjonalne:
Podział budynku głównego i jego gabaryty pozwoliły na czytelny rozkład funkcjonalny i prostą komunikację wewnętrzną. Wejście główne wprowadza pacjentów do obszernego trzykondygnacyjnego holu wejściowego, dobrze naświetlonego poprzez dach i bardzo dobrą komunikacją wewnętrzną z oboma częściami obiektu.
Rozmieszczenie funkcji medycznych na poszczególnych kondygnacjach wymaga zdecydowanej korekty, szczególnie ze względu na umieszczenia bloku operacyjnego w parterze budynku.

Prace konkursowe (.jpg)


Trzy Nagrody pieniężne w formie wyróżnień, po 15 000,00 zł brutto dla każdej wyróżnionej Pracy konkursowej dla
:

I - PRACA KONKURSOWA OZNACZONA KODEM K04, KOD UCZESTNIKA 110077

HEINLE, WISCHER UND PARTER ARCHITEKCI SP.
Z O.O.

Zespół autorski:
Anna Stryszewska-Słońska, Edzard Schultz, Łukasz Kaczmarek, Wojciech Wiśniewski, Dominika Niżnik, Rozalia Solińska, Lizaveta Vizner, Natalia Olkowska, Agnieszka Łuksik, Maciej Matłok, Włodzimierz Werochowski, Bartłomiej Moszczyński, Łukasz Tryc, Mirosław Arentowicz, Radosław Engel.

Prace konkursowe (.pdf)


II - PRACA KONKURSOWA OZNACZONA KODEM K02, KOD UCZESTNIKA 161803

Uczestnik konkursu Nr 1:
KRZYSZTOF MAKOWSKI ARCHITEKT
Uczestnik konkursu Nr 2:
ŁUKASZ MUŻACZ

Zespół autorski:
Jacek Wojtasik, Łukasz Mużacz, Krzysztof Makowski, Renata Telacka, Dariusz Makowski.

Prace konkursowe (.pdf)


III - PRACA KONKURSOWA OZNACZONA KODEM K05, KOD UCZESTNIKA 000306
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA CZORA I CZORA SP. Z O.O.

Zespół autorski:
Aleksander Czora, Grażyna Czora, Michał Tomanek, Agnieszka Magier, Przemysław Jurczyk, Sara Poskart.

Prace konkursowe (.pdf)


13.09.2021r.
W imieniu Zamawiającego informujemy, że do II etapu Konkursu, zakwalifikowane zostały Opracowania studialne opatrzone następującymi numerami identyfikacyjnymi:
136677
000306
161803
110077
080306
Jednocześnie zapraszamy Uczestników Konkursu, o wymienionych powyżej numerach identyfikacyjnych, do złożenia Prac konkursowych, zgodnie z Regulaminem Konkursu.
 
24.05.2021r.
Ogłoszenie Konkursu na opracowanie Koncepcji urbanistyczno-architektonicznej 
"Budowy
nowego Budynku Klinicznego wraz z blokiem operacyjnym celem uzupełnienia
kompleksowości realizowanych świadczeń onkologicznych Narodowego Instytutu Onkologii
Państwowego Instytutu Badawczego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach"


Termin składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie: do dnia 14.06.2021r. do godz. 15:00


ZAMAWIAJĄCY:Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy
ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice


ORGANIZATOR WYKONAWCZY KONKURSU:

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Katowice
adres: 40-013 Katowice, ul. Dyrekcyjna 9

Sekretarz Organizacyjny Konkursu: Jerzy Hnat

UWAGA:
Komunikacja elektroniczna w Konkursie odbywa się wyłącznie przy użyciu środka komunikacji elektronicznej
jakim jest PLATFORMA KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ


Dokumenty do pobrania:

                                      Regulamin Konkursu (.pdf)
                                      Ogłoszenie o konkursie w witrynie TED (.pdf)

Dopuszczenie do Udziału w Konkursie:

     Załącznik NR 1     Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie (.doc)
     Załącznik NR 2     Pełnomocnictwo (.doc)
     Załącznik NR 3     Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w konkursie (.doc)
     Załącznik NR 4     Oświadczenia* (.pdf)
     Załącznik NR 5     Istotne Postanowienia Umowy o wykonanie dokumentacji projektowej i sprawowanie
                                      nadzoru autorskiego* (.pdf)


                                      * Załączników NR 4 i NR 5  nie składać z Wnioskiem o dopuszczenie do udziału w Konkursie. 

Składanie Opracowań studialnych i Prac konkursowych:

     Załącznik NR 6      Karta identyfikacyjna Uczestnika Konkursu (.doc)
     Załącznik NR 7      Pokwitowanie złożenia Opracowania studialnego / Pracy konkursowej (.doc)
     Załącznik NR 8      Informacja o planowanych łącznych kosztach realizacji zadania inwestycyjnego na 
                                       podstawie Pracy konkursowej i planowanych łącznych kosztach wykonania 
                                       zamówienia pokonkursowego (.doc)

Materiały wyjściowe i informacyjne:

     Załącznik NR 9      Mapa Zasadnicza (.dxf i .pdf)
     Załącznik NR 10    Zakres Opracowania Konkursowego (.dxf i .pdf)
     Załącznik NR 11     Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (.pdf, .jpg)
     Załącznik NR 12    Dokumentacja Fotograficzna
                                       - Część 1 (.jpg)
                                       - Część 2 (.jpg)
                                       - Część 3 (.jpg)
                                       - Część 4 (.jpg)
     Załącznik NR 13    Opinia Geotechniczna (.pdf)
     Załącznik NR 14    Inwentaryzacja - Rzuty wybranych kondygnacji (.pdf)
     Załącznik NR 15    Projekt parkingu wielopoziomowego (.pdf)
     Załącznik NR 16    Program Funkcjonalny (.xls i .pdf)