SARP Katowice
 

15.11.2021r.
Ogłoszenie wyników konkursu
 
Sąd konkursowy podjął decyzję o nieprzyznaniu I nagrody, przyznaniu II nagrody w wys. 30 tys. złotych oraz trzech wyróżnień równorzędnych po 10 tys. złotych.
 
II Nagrodę przyznano pracy nr 003 (720506)

Zespół autorski:
Andrzej Jaworski, Julian Żmijewski, Anna Kotowska, Martyna Kędrzyńska, Marianna Waśniewska, Joanna Bokuniewicz, Emma Zawadzka, Urszula Michalska, Zuzanna Trzcińska, Karolina Hajkowicz.
 
Nagrodę przyznano za prawidłowe rozwiązania urbanistyczne:
- powiązania komunikacyjne
- połączenie śródmieścia z Przemszą i koleją
- powiązanie głównych elementów sieci urbanistycznej
- dobra granulacja tkanki urbanistycznej i domknięcie kwartałów zabudowy
- silny wątek ideowy związany z tożsamością miasta oparty na muzyce
- duża ilość stref pieszych i uspokojenie ruchu
- naziemne przejście przez ul. Krakowską
- rozwinięcie koncepcji kształtowania zieleni
Stwierdzono następujące wady zaproponowanych rozwiązań:
- skala zaprojektowanych obiektów architektonicznych
- obiekt tymczasowy nie wnosi oczekiwanych interesujących rozwiązań funkcjonalnych, pomimo docenionego ciekawego zastosowania naturalnych, ekologicznych materiałów budowlanych.

Plansze konkursowe (.pdf)
 

 
I wyróżnienie równorzędne przyznano pracy nr 001 (734915)
 
Zespół autorski:
Paweł Skóra, Marta Hirsz, Dorota Skóra.
 
Wyróżnienie przyznano za rozwiązania urbanistyczne nawiązujące do historycznego układu zabudowy i ciekawą koncepcję ekofarmy.

Plansze konkursowe (.pdf)

 


II wyróżnienie równorzędne przyznano pracy nr 002 (156485)
 
Zespół autorski:
Grzegorz Pronobis, Sylwia Widzisz-Pronobis, Barbara Nawrocka, Dominika Wilczyńska, Karolina Stachura, Anna Kurianowicz, Jan Nagiel.
 
Wyróżnienie przyznano za proekologiczne rozwiązania wykorzystujące wodę deszczową oraz powiązanie ekologii z urbanistyką.

Plansze konkursowe (.pdf)
 

 
III wyróżnienie równorzędne przyznano pracy nr 004 (082515)

Zespół autorski:
Agata Gorczowska, Joanna Błyszczak, Jakub Dębski, Michał Kopczyński, Michał Chrapek.
 
Wyróżnienie przyznano za śmiałość rozwiązań projektowych i propozycję rozwiązania zieleni.

Plansze konkursowe (.jpg)
04.11.2021r.
Uprzejmie informujemy, że publiczne ogłoszenie wyników konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej części centrum Mysłowic odbędzie się 15.11.2021r.
O dokładnej godzinie oraz miejscu publicznego ogłoszenia wyników konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni w terminie do 3 dni przed wyznaczoną datą.
 
09.09.2021r.
Informujemy, że do etapu II zakwalifikowane zostały prace o następujących numerach:
1. 734915
2. 156485
3. 082515
4. 720506 

08.07.2021r.
 Informujemy, że w regulaminowym terminie wpłynęło 6 wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie. Do złożenia Opracowań studialnych zostało zaproszonych 5 uczestników. 

15.06.2021r.
Zamieszczono odpowiedzi na pytania dotyczące wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie (.pdf)

02.06.2021r.
UWAGA!
Do treści Regulaminu wprowadzono następujące korekty:

Korekty definicji – str. 3 i 4.
Korekta w procedurze prowadzenia konkursu z nieograniczonego na ograniczony – str. 6
Korekta pkt 3.9 str. 11
Korekta pkt. 3.31 dot. rekomendacji zamawiającego str.14,
Korekta harmonogramu w pkt 4.6 i 4.7, str.15
Sprecyzowanie pkt 4.1 w zakresie etapu II str 24,
Sprecyzowanie pkt 4.3 w zakresie etapu II str 25,
Korekta pkt. 3.5 str. 31,
Korekta wymagań części graficznej pkt 2.2 ust.1) str. 39,
Zmiana zapisu w rozdz. X. pkt 1 ust. 1.1 ppkt 3. Str. 52

oraz poprawiono oczywiste omyłki pisarskie, literówki i interpunkcję.
Poprawiony tekst jednolity w "Dokumentach do pobrania".

28.05.2021r.
Ogłoszenie konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej części Centrum Mysłowic


Termin składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie: do dnia 17.06.2021r. do godz. 15:00


ZAMAWIAJĄCY:

Miasto Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice

Działające poprzez:
Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach
ul. Partyzantów 21, 41-400 Mysłowice

ORGANIZATOR WYKONAWCZY KONKURSU:

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Katowice
adres: 40-013 Katowice, ul. Dyrekcyjna 9
Sekretarz Organizacyjny Konkursu: mgr inż. arch. Aleksander Krajewski

UWAGA:
Komunikacja elektroniczna w Konkursie odbywa się wyłącznie przy użyciu środka komunikacji elektronicznej
jakim jest
PLATFORMA KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Dokumenty do pobrania:

Regulamin Konkursu (.pdf)
Ogłoszenie o konkursie w BZP (.pdf)

Dopuszczenie do Udziału w Konkursie:

Załącznik NR 1 Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie (.doc)
Załącznik NR 2 Pełnomocnictwo (.doc)
Załącznik NR 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (.doc)
Załącznik NR 4 Oświadczenia (.pdf)
Załącznik NR 5 Istotne Postanowienia Umowy o wykonanie dokumentacji projektowej i sprawowanie
                             nadzoru autorskiego (.pdf)

Złożenie pracy konkursowej:

Załącznik NR 6 Karta identyfikacyjna Uczestnika (Uczestników) Konkursu (.doc)
Załącznik NR 7 Pokwitowanie złożenia pracy konkursowej (.doc)

Opis pracy konkursowej:

Załącznik NR 8 Informacja o planowanych łącznych kosztach wykonania prac realizowanych na podstawie pracy  konkursowej i planowanych łącznych kosztach opracowania dokumentacji projektowej dla tych prac (.doc)

Materiały wyjściowe i informacyjne:

Załączniki informacyjne:

Załącznik NR 9 Zakres opracowania konkursowego z oznaczeniem wykonanych zdjęć (.pdf)
Załącznik NR 10 Opinia WUOZ (.pdf)
Załącznik NR 11 Dokumentacja Fotograficzna
                              - część 1
                              - część 2
                              - część 3
                              - część 4
                              - część 5
Załącznik NR 12 Informacja poglądowa nt. lokalizacji przystanków komunikacji publicznej (.jpg)
Załącznik NR 13 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (folder tekst i rysunek .pdf)
Załącznik NR 14 Załącznik graficzny – mapa zasadnicza (.dwg)
Załącznik NR 15 Planowania organizacja ruchu ul. Bytomska (.pdf)
Załącznik NR 16 Mapka ewidencyjna ze strukturą własności (.jpg)
Załącznik NR 17 Poglądowa mapka wysokościowa (.pdf)
Załącznik NR 18 Projekt Park Zamkowy (rewaloryzacja doliny rzeki Przemszy) (.pdf)
Załącznik NR 19 Raport z konsultacji (.pdf)