SARP Katowice


Konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej sali koncertowej dla
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Jastrzębiu 

03.04.2014 czwartek OGŁOSZENIE WYNIKÓW
Ogłoszenie wyników Konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej sali koncertowej dla
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Jastrzębiu odbędzie się 03 kwietnia 2014 r. o godz. 12:00 w siedzibie SARP o/Katowice, ul. Dyrekcyjna 9.
Wraz z ogłoszeniem wyników nastąpi dyskusja pokonkursowa.
Serdecznie zapraszamy.

WYNIKI:
PRACA 000013 – I MIEJSCE 5.500 PLN
I nagrodę jury przyznało za podjęcie trudnego dialogu stylistycznego z architekturą istniejącego budynku Szkoły. Jednakże szczególnie jury pragnie podkreślić walory atmosfery wnętrza sali koncernowej.

KONIOR STUDIO Tomasz Konior
Tomasz Konior
Dominik Koroś
Michał Lipiec
Marcin Piotrowski
Andrzej Witkowski

    
 
ZALECENIE SĄDU:
Jury zwraca uwagę na ponowne rozpatrzenie styku przestrzennego budynku istniejącego  z projektowaną częścią założenia.
 
PRACA 000015 - II MIEJSCE EX AEQUO 4.000 PLN
Nagrodę równorzędną przyznano za trafne dyspozycje funkcjonalne, stworzenie przestrzeni zdefiniowanych i atrakcyjnych zarówno dla przechodniów jak i dla widzów. Skala i forma wpisują się w klimat miasta, honorują istniejący budynek i poprzez prostotę wyrazu nie konkurują z nim. Sala koncertowa stanowi jedność z przyjętymi zasadami formalnymi dzięki czemu uzyskujemy czystość rozwiązań.

WXCA sp. z o.o.
Szczepan Wroński,
Agnieszka Łańko,
Marcin Bieńka,
Mateusz Mazurowski,
Anna Dobek
 

 
PRACA 000016 - II MIEJSCE EX AEQUO 4.000 PLN
Nagrodę równorzędną przyznano za elegancką i jednorodną bryłę trafnie wpisującą się w klimat i skalę miasta. Jury podkreśla czytelną konsekwencję rozwiązań od idei do konkretnych elementów budynku, odpowiadającą w sposób autorski na problem projektowy, bez nawiązań, zapożyczeń i cytatów.
 
KKM Kozień Architekci
dr inż. arch. Marek Kozień
dr inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak
mgr inż. arch. Katarzyna Kozień-Kornecka
współpraca: arch. Magdalena Habrat-Rączka, arch. Joanna Filipek, arch. Michał Rączka, arch. Małgorzata Szewczyk, stud. arch. Jakub Dziewoński
 
    
 
PRACA 000004 – WYRÓŻNIENIE HONOROWE
Wyróżnienie przyznano za interesujący sposób rozwiązania strefy wejścia do projektowanego obiektu w kontekście istniejącej szkoły. Za ciekawą uznano propozycję różnicowania bryły budynku projektowanego, tak w aspekcie gabarytów jaki i elewacji.

Projekt 3 S.C. Marek Pelc, Wojciech Student
Wojciech Student - architektura
Marek Pelc - architektura
Monika Gitner - architektura
Michał Gola - architektura
Rafał Konsek - architektura
Paweł Letnianczyn – akustyka
Tomasz Bienek – instalacje elektryczne
Krzysztof Sobik – konstrukcja

    
 
PRACA 000005 – WYRÓŻNIENIE HONOROWE
Pracy przyznano wyróżnienie honorowe za propozycję projektu oferującego zabudowę bezpretensjonalną o właściwej skali w kontekście otoczenia.

BAZA Architekci 
Grażyna Stawicka Architekt
MAK Marcin Kwietowicz
 
Michał Kurzątkowski
Marcin Kwietowicz
Grażyna Stawicka
 
współpraca:
Monika Jachimowska
Adrianna Nowak
 
akustyka: Ewa Więckowska - Kosmala
konstrukcja: Sebastian Łopaciński
instalacje: Tomasz Nowak


 
PRACA 000006 – WYRÓŻNIENIE HONOROWE
Wyróżnienie przyznano za interesującą propozycję zestawienie istniejącego budynku szkoły z projektowanym obiektem

ppfp. architekci Sp. z o.o.
arch. Jakub Puńko
arch. Piotr Person
arch. Małgorzata Florczak-Puńko
 
      
 
PRACA 000021 – WYRÓŻNIENIE HONOROWE
Pracy przyznano wyróżnienie honorowe za zaprezentowaną filozofię budowania klimatu wnętrza obiektu poprzez skalę oraz propozycję atrakcyjnego przeszklonego holu.

Pracownia Architektoniczna Czora i Czora Sp. z o.o. Spółka komandytowa
arch. Aleksander Czora
arch. Magdalena Jagoda
arch. Monika Uszok

    
29.01.2014 środa
W związku ze zgłoszonym brakiem strony nr 4 w załączonym wypisie z planu miescowego, zamieszczono ponownie kompletny wypis i wyrys z MPZP. Przepraszamy za niedopatrzenie.

28.01.2014 wtorek ZMIANA TERMINU SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH

W związku z opóźnieniem w zamieszczeniu materiałów uzupełniających Organizator Konkursu postanawia przesunąć termin składania prac konkursowych.
Nowy, obowiązujący termin składania prac konkursowych przez uczestników dopuszczonych do udziału w konkursie wyznacza się na dzień 11.03.2014r., do godziny 15.00. Prace należy dostarczyć na adres Stowarzyszenie Architektów Polskich, Oddział Katowice, ul. Dyrekcyjna 9, 40-013 Katowice.
Zgodnie z Regulaminem konkursu pracę uważa się za złożoną w terminie, jeżeli przed upływem wskazanego terminu zostanie doręczona Organizatorowi Konkursu we wskazane miejsce.

27.01.2014 poniedziałek
Zamieszczono dodatkowe materiały konkursowe - przekrój poglądowy, elewacje oraz warunki górnicze. Organizator Konkursu nie dysponuje już żadnymi innymi materiałami uzupełniającymi.

20.01.2014 poniedziałek
Zamieszczono odpowiedzi na pytania dotyczące konkursu.
W najbliższych dniach Organizator konkursu udostępni poglądowy przekrój przez bud. istn. szkoły z podaniem rzędnych poszczególnych kondygnacji, rysunki elewacji bud. istn. oraz informację nt. uwarunkowań górniczych

17.01.2014 piątek
Zamieszczono zdjęcia z terenu opracowania

13.01.2014 poniedziałek
Zamieszczono listę uczestników dopuszczonych do udziału w konkursie.
Udostępniono dodatkowową mapę oraz mapę z punktami wysokościowymi.


17.12.2013, wtorek
Zamieszczono odpowiedzi na pytania dotyczące składania wniosków

16.12.2013, poniedziałek
W związku z nadsyłanymi pytaniami dotyczącymi przygotowania wniosków do udziału w konkursie w najbliższym czasie, przed terminem skłądania wniosków,  zostaną zamieszczone odpowiedzi.

05.12.2013, czwartek
Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej sali koncertowej muzyki klasycznej dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Jastrzębiu Zdroju
 
Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej koncepcji architektonicznej sali koncertowej dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Jastrzębiu Zdroju wraz z zagospodarowaniem terenu.
 
Rozstrzygnięcie konkursu będzie stanowić podstawę do zaproszenia uczestnika konkursu, którego praca zostanie nagrodzona I nagrodą, do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki o udzielenie zamówienia publicznego, polegającego na szczegółowym opracowaniu nagrodzonej pracy konkursowej obejmującym sporządzenie dokumentacji projektowej sali koncertowej muzyki klasycznej dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Jastrzębiu Zdroju w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, zgodnie z warunkami zawartymi w istotnych postanowieniach
 
W budynku przewiduje się:
- salę koncertową na 300 widzów wraz ze sceną, kulisami, garderobami i zapleczem
- strefę wielofunkcyjnego hallu z kawiarnią i przestrzenią ekspozycyjną
- pomieszczenia pomocnicze – szatnie, sanitariaty, pom. gospodarcze
- pomieszczenia techniczne – reżyserka dźwięku, kotłownia, wentylatorownia, rozdzielnia elektryczna, serwerownia, itp.
Istotnym jest prawidłowe przestrzenne i funkcjonalne połączenie budynku sali koncertowej z istniejącą szkołą. Zamawiający wymaga zaprojektowania łącznika zapewniającego dogodne przejście do sali koncertowej dla uczniów i pracowników szkoły.
Teren otaczający, wchodzący w skład projektowanego zagospodarowania, powinien umożliwiać dojazd i dojście do budynku dla gości, pracowników, służb komunalnych i technicznych, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego i innych służb zgodnie z obowiązującym prawem i normatywami.
 
Terminarz konkursu
Termin ogłoszenia konkursu – 05. 12. 2013 r.
Termin zadawania pytań dotyczących regulaminu konkursu – 23.12. 2013 r. - odpowiedzi będą przesyłane uczestnikom po dopuszczeniu do udziału w konkursie
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – 23.12. 2013 r.
Termin składania prac konkursowych przez uczestników dopuszczonych do udziału w konkursie – 24. 02.2014 r.
Wystawa nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych wraz z dyskusją pokonkursową odbędzie się w siedzibie SARPu w Katowicach przy ul. Dyrekcyjnej 9 niezwłocznie po ogłoszeniu wyników konkursu, a także w późniejszym terminie w siedzibie Zamawiającego.

wypis i wyrys kompletny
przekrój poglądowy
elewacja wschodnia
elewacja zachodnia
elewacja północna
warunki górnicze
odpowiedzi na pytania 02
zdjęcia terenu opracowania
lista dopuszczonych uczestników
mapa z wysokościami
mapa
odpowiedzi na pytania 01
regulamin konkursu
sytuacja
rzut piwnic
rzut parteru 
rzut piętra
rzut poddasza
rzut dachu
mapa
wypis i wyrys