SARP Katowice

Wyniki konkursu WNĘTRZOZDJĘCIE

8 listopada 2011 roku w siedzibie SARP Katowice, sąd konkursowy w składzie:
Anna Cieciuch (Park Handlowy Rawa)
Patryk Jezierski (fotograf z ramienia SARP Katowice)
Wojciech Małecki (architekt SARP Katowice),
spośród nadesłanych 89 prac wybrał 20 zwycięzców konkursu oraz jednogłośnie przyznał nagrodę główną w wysokości 1500 PLN
pani Małgorzacie Mataniak-Pakule |Architektura i Wnętrza 'Profilart'|

Najlepsze prace znalazły się na wystawie, którą można oglądać
od 17 listopada 2011 w Rawa Parku w Katowicach, przy ul. Roździeńskiego 97.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za tak liczny udział, a poniżej prezentujemy zwycięskie "wnętrzozdjęcia":Małgorzata Mataniak-Pakuła |Architektura i Wnętrza 'Profilart'| fot. Michał Łuczak   nagroda główna


Magdalena Tokarska, Piotr Tokarski |T T A T| fot. Piotr Tokarski


Katarzyna Widawska, Tomasz Widawski |Widawscy Studio Architektury| fot. Katarzyna Widawska


Wojciech Gawinowski, Wojciech Mars, Łucja Janik |Vostok Design| fot. Wojciech Gawinowski


Magdalena Krótki fot. Marcin Michalak


Łukasz Skorek  fot.Łukasz Skorek


Małgorzata Mataniak-Pakuła |Architektura i Wnętrza 'Profilart'| fot. Michał Łuczak


Katarzyna Żukowska |żukowskawnętrza.pl| fot. Katarzyna Żukowska


Ludwik Kaizerbrecht, Beata Lisiewska |THEZA| fot. theza.pl


Zbigniew Drapa, Magdalena Lorek, Marta Butanowicz
|Architektoniczne Usługi Projektowe Zbigniew Drapa| fot. Michał Sygut

Malwina Morelewska |Projekt Mimo| fot. Malwina Morelewska


Katarzyna Żukowska |żukowskawnętrza.pl| fot. Katarzyna Żukowska


Katarzyna Widawska, Tomasz Widawski |Widawscy Studio Architektury| fot. Katarzyna Widawska


Rafał Kaletowski, fot. Artur Lupiński


Katarzyna Widawska, Tomasz Widawski |Widawscy Studio Architektury| fot. Katarzyna Widawska


Edyta Żukowska |Autorska Pracownia Projektowa-eż| fot. Edyta Żukowska


Michalina Taczewska-Pantak |Biuro Architektoniczne Taczewski| fot. Ewa Taczewska


Anna Żuwała |LUMINO architektura wnętrz| fot. Bartłomiej Dziedzic


Robert Skitek, współpraca: Robert Wilczok, Dawid Marszolik, Barbara Kotas, Krzysztof Leszczyński |RS+ Robert Skitek| fot. Tomasz Zakrzewski

Joanna Malitka, Karolina Żakiewicz |Kreska Studio Architektoniczne| fot. Marcin Onufryjuk


Ogłoszenie wyników konkursu „wnętrzozdjęcie” połączone z prelekcją biura projektowego Małeccy, wyróżnionego w kategorii wnętrze roku konkursu „Architektura Roku Województwa Śląskiego 2011”:
17 listopada 2011, czwartek, godz. 18.00
Park Handlowy Rawa, Katowice, ul. Roździeńskiego 97, poziom +1Zaprojektowałeś ciekawe wnętrze?
Chcesz się pochwalić dobrą realizacją?
Poszukujesz nowych inwestorów?


Konkurs WNĘTRZOZDJĘCIE ogłoszony!


regulamin konkursu:

1. idea i cel konkursu

Celem konkursu jest promocja dobrych realizacji wnętrzarskich oraz ich autorów.
Zwycięskie prace wraz z pełnymi danymi kontaktowymi do projektantów zostaną zaprezentowane w formie mobilnej wystawy, która po raz pierwszy pojawi się w przestrzeni handlowej Rawa Park w Katowicach, odwiedzanej przez szerokie grono potencjalnych inwestorów. Jednocześnie poprzez prezentację ciekawych rozwiązań projektowych, organizator pragnie zachęcić opinię publiczną do korzystania z usług projektantów przy aranżacji wnętrz.

2. organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest Park Handlowy Rawa w Katowicach wraz ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Katowice

3. temat konkursu

Tematem konkursu jest zrealizowane wnętrze według autorskiego projektu, przedstawione na pojedynczej fotografii.

4. warunki konkursu
 1. Konkurs przeznaczony jest dla studentów uczelni projektowych oraz projektantów wnętrz i architektów.
 2. Z udziału w konkursie wyłączeni są pracownicy i osoby związane z Organizatorem oraz osoby zaangażowane w organizację konkursu i członkowie ich najbliższej rodziny.
 3. Uczestnicy Konkursu ponoszą odpowiedzialność za prawdziwość podanych przez siebie danych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z prawdą.
 4. Każdy uczestnik biorący udział w Konkursie oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do projektu nadsyłanego wnętrza, oraz że nie narusza w żaden sposób praw bądź dóbr osób trzecich. Uczestnik oświadcza również, że w przypadku, gdy nie jest autorem nadsyłanej fotografii prezentującej wnętrze, nabył prawa autorskie do jej wykorzystania w niniejszym konkursie, oraz że nie narusza w żaden sposób praw bądź dóbr osób trzecich
 5. Autorzy prac nagrodzonych zobowiązują się przenieść na Organizatora majątkowe prawa autorskie do nagrodzonych zdjęć wnętrz i zgadzają się bez zastrzeżeń na wykorzystanie ich przez Organizatora w wystawach, prasie i materiałach reklamowych wydawanych w druku i w formie elektronicznej (a w szczególności na wystawie pokonkursowej oraz prezentacji w internecie).
 6. Zwycięzcy konkursu wyrażają zgodę na podanie ich danych osobowych i teleadresowych do publicznej wiadomości, w związku z ogłoszeniem wyników konkursu, a w szczególności w związku z prezentacją na wystawie.
 7. Warunkiem udziału w konkursie jest prawidłowe i kompletne wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego na podstronie www.sarp.katowice.pl, wraz załączeniem zdjęcia prezentującego wnętrze oraz akceptacja Regulaminu Konkursu.
 8. Konkurs jest anonimowy. Zamieszczane prace wraz zdanymi osobowymi zostaną automatycznie zaszyfrowane i pozostaną tajne aż do momentu wyboru zwycięzców przez Sąd Konkursowy.
 9. Ogranicza się liczbę nadesłanych prac przez jednego autora lub zespół projektowy do pięciu sztuk. Każdą pracę autorstwa Uczestnika Konkursu należy przesyłać oddzielnie, przy użyciu formularza zgłoszeniowego.
 10. Nie dopuszcza się przesłania przez Uczestnika Konkursu więcej niż jednego zdjęcia tego samego wnętrza. Prace takie nie będą podlegały ocenie Sądu Konkursowego

5. forma prezentacji

Prace konkursową należy załączyć do elektronicznego formularza zgłoszeniowego na podstronie www.sarp.katowice.pl.
Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny dla Uczestników Konkursu
od dnia 25 października 2011.


Pracę konkursową stanowi plik w formacie PNG o dokładnych wymiarach 4200 x 3000 pikseli, w układzie poziomym. Prace nie spełniające tych wymogów nie będą podlegały ocenie Sądu Konkursowego.

6. nagrody
 1. Sąd Konkursowy wybierze spośród przesłanych prac spełniających wymogi prezentacji 20 (dwudziestu) zwycięzców konkursu. Zwycięskie prace wraz z pełnymi danymi projektantów zostaną zaprezentowane na wystawie dostępnej szerokiemu gronu potencjalnych inwestorów.
 2. Spośród nagrodzonych 20 prac Sąd Konkursowy wybierze najlepsze wnętrze, którego autor otrzyma nagrodę główną w wysokości 1500 PLN.
 3. Sąd Konkursowy ma prawo do innego podziału nagrody głównej
 4. Nagroda zostanie przekazana laureatowi przelewem na konto bankowe wskazane Organizatorowi w formie pisemnej. W przypadku nagrodzonego zespołu, autorzy wskażą pełnomocnika odpowiedzialnego za przyjęcie nagrody
 5. Od kwoty nagrody zostanie pobrany przez Organizatora 10% należny podatek dochodowy i przekazany na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego.

7. sąd konkursowy

2 przedstawicieli Parku Handlowego Rawa
2 przedstawicieli SARP Katowice

8. terminarz konkursu

10 października – ogłoszenie konkursu
6 listopada godz. 23.59 – termin nadsyłania prac konkursowych drogą elektroniczną
17 listopada – uroczyste rozstrzygniecie konkursu połączone z wernisażem wystawy zwycięskich prac oraz wykładem znanego projektanta wnętrz.

9. kryteria oceny

Prace konkursowe zostaną poddane ocenie przez Sąd Konkursowy pod kątem:

10. sekretariat konkursu
Stowarzyszenie Architektów Polskich | Oddział Katowice

biuro@sarp.katowice.pl