SARP Katowice

Miasto włączające. Spotkanie z posłem Markiem Plurą
17.02.2014, poniedziałek, godz. 17:00 
Galeria Architektury SARP, Katowice, ul. Dyrekcyjna 9
 
Spotkanie z Markiem Plurą, posłem na Sejm, członkiem Oddziału katowickiego TUP 
W ostatniej dekadzie Polska rozwija się dynamicznie, przede wszystkim dzięki 
realizacji politycznej idei zjednoczonej Europy. Wzrost ten jest też w dużej 
mierze finansowany ze środków Unii Europejskiej – dzięki nim zostaliśmy 
włączeni w krąg dobrobytu. 
 
Wspólnota i włączanie to cechy polityki europejskiej. Wzrost powinien być 
„włączający”, to znaczy nie może dotyczyć tylko najsilniejszych. Pozostawiając 
słabszych na uboczu, pozornie idziemy szybciej, ale obniżamy granice wzrostu. 
 
Idąc razem – dojdziemy dalej, mimo że być może wolniej. 
Idea „włączania” przyświeca Strategii Europa 2020, obecna jest też w niemal 
wszystkich dokumentach europejskich dotyczących rozwoju miast. A czy 
obecna jest w naszych miastach? Czy nasze miasta są włączające? 
 
Towarzystwo Urbanistów Polskich, równolegle do debaty nad opracowywanym 
planem zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Katowic, przygotowuje 
plan rozwoju przestrzeni publicznych centrum miasta. Podyskutujmy, na ile 
przestrzeń naszego miasta sprzyja włączeniu społecznemu, na ile jest 
„demokratyczna”, „solidarna” i „obywatelska”.