SARP Katowice


31.12.2020
Oświadczenie.
Z uwagi na trudności techniczne w przeprowadzeniu dyskusji publicznej w tym omówienie prac konkursowych przy jednoczesnym ich prezentowaniu
poprzez transmisję internetową, Zamawiający rezygnuje z dyskusji. Wystawa pokonkursowa będzie dostępna w siedzibie Zamawiającego -
Gmina Janów ul. Częstochowska 1, 42-252 Janów do dnia 20.01.2021.

Osoby zainteresowane wystawą ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju-Covid19, proszone są o wcześniejszy kontakt z Zamawiającym i ustalenie terminu ewentualnego spotkania.
-------------------------------------------------------------------------------

22.12.2020
Zapraszamy wszytkich zainteresowanych na dyskusję pokonkursową (wystawa nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych), która z uwagi na sytację epidemiologiczną w kraju odbędzie się poprzez transmisję internetową z siedziby Sarp o.Katowice w dniach 5.01.2021 godzina 10.00 (wtorek)
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/9362990719?pwd=R2QxelVkSUhrd0FqdlMrZXFFQi9Jdz09 


11.12.2020
Oświadczenie Zamawiającego do wyników konkursu:

W ocenie Zamawiającego praca nr 170 (232523), której sąd konkursowy przyznał I nagrodę spełnia oczekiwania mieszkańców i jest zgodna z wynikami konsultacji społecznych przeprowadzonych wśród społeczności będącej odbiorcami zagospodarowania Rynku. Ponadto koszt realizacji zadania inwestycyjnego jest zgodny z zakładanym przez zamawiającego budżetem.


09.12.2020
WYNIKI KONKURSU

I NAGRODA - 232523
Nagroda 15 000 zł 

Michał Stangel 
ul. Konarskiego 23c/1, 44-100 Gliwice
Tomasz Bradecki 
ul. Funka 10, 44-150 Gliwice
Skład zespołu autorskiego:
Michał Stangel
Tomasz Bradecki
Filip Gawin
Marlena Michalska
Natalia Hołoś

Zalecenia:
1. Należy wykonać analizę układu funkcjonalnego części wschodniej wnętrza urbanistycznego ze szczególnym  uwzględnieniem układu komunikacyjnego i parkingów.
2. Należy ponownie przeanalizować układ komunikacyjny i słuszność rozwiązań ścieżek pieszych w centralnej części założenia – zieleni oraz przeanalizować możliwość zmiany lokalizacji placów zabaw i elementów towarzyszących.
3. Obszar przed kościołem Niepokalanego Poczęcia NMP należy ponownie wnikliwie przeanalizować pod kątem rozwiązań komunikacji kołowej i pieszej.
4. W północnej części planowanego założenia rozważyć konieczną ilość nasadzeń drzew oraz rozpatrzyć stosowność umiejscowienia elementów małej architektury i obiektów kubaturowych.
5. Ponownie rozważyć konieczność zmian topografii terenu.
6. Należy wykonać analizę racjonalności wykonania układu retencji wody deszczowej.


Janów 2020-11-27
Oświadczenie Sędziów Konkursu SARP w składzie:
arch. Marcin Brataniec
arch. Danuta Fredowicz
arch. Aleksander Krajewski
arch. Jacek Krych: Przewodniczący Sądu Konkursowego
arch. Joanna Małecka: Z-ca Przewodniczącego Sądu Konkursowego
arch. Mikołaj Szubert-Tecl: Sędzia Referent

Jako sędziowie konkursowi SARP, przedstawiciele środowiska architektów, nie zgadzamy się z werdyktem Sądu Konkursowego przyznającym I nagrodę pracy nr 170 - 232523.
Zaproponowane w pracy rozwiązania funkcjonalne, przestrzenne, komunikacyjne oraz architektoniczno - budowlane w każdej skali są nieadekwatne do przestrzeni rynku w Janowie oraz nie odpowiadają w sposób poprawny na współcześnie stawiane wymagania dla tego typu przestrzeni publicznej.
Podejmowane przez nas próby wskazania słabych stron pracy, zobrazowania konsekwencji takiego wyboru dla dalszych etapów zamówienia publicznego a w dalszej konsekwencji realizacji zamówienia 
na podstawie pracy i sformułowanych do niej zaleceń, niestety nie spotkały się ze zrozumieniem większości sędziów.
W związku z powyższym zdecydowaliśmy się podjąć decyzję o wyrażeniu votum separatum od werdyktu Sądu Konkursowego. 

II NAGRODA - 020468
Nagroda 11 000 zł

Paweł Gałeczka
ul. Krzywa 10, 47-344 Walce

Uzasadnienie:
Nagrodę przyznano za klarowną propozycję urządzenia przestrzeni rynku, jako otwartego i jednorodnego w wyrazie architektonicznym wnętrza z wyspą zieleni zachowującą i porządkującą istniejący drzewostan. Doceniono zachowanie istniejących wartości i próbę rozwiązania trudnego problemu drogi przecinającej plac przez korektę geometrii i ujednolicenie posadzki.


III NAGRODA - 546824
Nagroda 6 000 zł

NM architekci Tomasz Marciniewicz
ul. Smolna 32/14 00-375 Warszawa
Zuzanna Szpocińska
ul. Międzynarodowa 46/48a 5
Jerzy Grochulski
ul. Kilara 3/77 02-776 Warszawa

Uzasadnienie:
Na uwagę zasługuje podjęcie próby sformułowania całościowego zagospodarowania przestrzeni rynku, z uwzględnieniem ewentualnej przyszłej zmiany lokalizacji drogi krajowej, a także zdecydowane wydzielenie otwartego placu, oddzielonego od tras komunikacji kołowej buforem terenu zielonego.


 
I WYRÓŻNIENIE RÓWNORZĘDNE - 256142
Nagroda 1 000 zł
Roman Rutkowski Architekci
ul. Jesienna 13B, 53-017 Warszawa
Skład zepołu autorskiego:
Roman Rutkowski
Jakub Kozaczenko
Łukasz Modrzejewski
Konrad Zaborski

Uzasadnienie:
Wyróżnienie przyznano za bezkompromisową decyzję ujednolicenia przestrzennie wnętrza urbanistycznego tworząc tym samym ikonograficzny charakter rynku.

  

 

II WYRÓŻNIENIE RÓWNORZĘDNE - 732218

Nagroda 1 000 zł

GRID ARCHITEKCI sp. z o.o.

ul. Jarocińska 59, Wrocław

Skład zespołu autorskiego:

Artur Toboła

Paulina Gogacz-Formalla

Agnieszka Zając

Katarzyna Zachwiej

Uzasadnienie:

Wyróżnienie przyznano za interesującą próbę wprowadzenia elementów małej architektury w postaci pergol.III WYRÓŻNIENIE RÓWNORZĘDNE - 233223

Nagroda 1 000 zł

8486 Architekci Henryk Struski
ul. Broniewskiego 20/15 40-131 Katowice

Skład zespołu autorskiego:
Henryk Struski
Anna Struska

Uzasadnienie:

Wyróżnienie przyznano za próbę wpisania mocnego graficznie elementu grafiki trójkąta w przestrzeń publiczną placu. Za próbę przywrócenia historycznego układu pierzei rynku oraz za próbę wyeksponowania kościoła jako najbardziej wartościowego obiektu architektonicznego.
 


 


07.12.2020
Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju, rozstrzygnięcie Konkursu będzie transmitowane z siedzimy SARP Odział Katowice, dzień 09.12.2020, godzina 9.00

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/9362990719?pwd=R2QxelVkSUhrd0FqdlMrZXFFQi9Jdz09

Zapraszamy
---------------------------------------------------------------

02.09.2020r.
ZAŁĄCZNIK NR 20 DO KONKURSU- Raport podsumowujący konsultacje społeczne.

01.09.2020r
KOMUNIKAT:
Raport podsumowujący konsultacje społeczenie i informacje zebrane w formie ankiet-Załącznik nr 20 do konkursu- UKAŻE SIĘ NIEBAWEM

01.09.2020r.
Pytania i odpowiedzi dotyczące regulaminu konkursu.
ODPOWIEDZI NR1

31.08.2020r.
Lista uczestników

19.08.2020r.
Pytania i odpowiedzi dotyczące składania wniosków o douszczenia do udziału w konkursie
ODPOWIEDZI NR2

14.08.2020r.
Pytania i odpowiedzi dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
ODPOWIEDZI NR1

12.08.2020r.
Ogłoszenie konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania i zabudowy Rynku - Placu Grunwaldzkiego, Placu Jana Pawła II i ul. Kościelnej w Janowie.

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Janów
ul. Częstochowska 1
42-252 Janów

Osoba do kontaktów:
Maciej Grychowski - Sekretarz Organizacyjny Konkursu
e-mail: sarpkonkurs.janow@gmail.com
adres: SARP oddział Katowice, 40-013 Katowice, ul. Dyrekcyjna 9

Termin składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie do 21.08.2020r.

Termin składania Prac Konkursowych do 24.11.2020r. do godziny 15:00


Dokumenty do pobrania:

     Regulamin Konkursu

Dopuszczenie do Udziału w Konkursie:

     Załącznik NR 1     Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie
     Załącznik NR 2     Pełnomocnictwo
     Załącznik NR 3     Oświadczenia*
     Załącznik NR 4     Istotne Postanowienia Umowy o wykonanie dokumentacji projektowej i sprawowanie
                                       nadzoru autorskiego*


                                      * Załączników NR 3 i NR 4 nie składać z Wnioskiem o dopuszczenie do udziału w Konkursie. 

Składanie prac konkursowych:

     Załącznik NR 5      Karta identyfikacyjna Uczestnika Konkursu
     Załącznik NR 6      Lista osób, członków zespołu autorskiego pracy konkursowej
     Załącznik NR 7      Pokwitowanie złożenia opracowania konkursowego
     Załącznik NR 8      Informacja o planowanych łącznych kosztach realizacji zadania inwestycyjnego na
                                        podstawie pracy konkursowej i planowanych łącznych kosztach wykonania zamówienia
                                        pokonkursowego


Materiały wyjściowe i informacyjne:

     Załącznik NR 9      Mapa Zasadnicza dxf i pdf
     Załącznik NR 10    Zakres Opracowania Konkursowego dxf i pdf
     Załącznik NR 11     Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
     Załącznik NR 12    Pismo WUOZ w Katowicach Delegatura w Częstochowie
     Załącznik NR 13    Opinia Geotechniczna
     Załącznik NR 14    Pismo GDDKiA Katowice
     Załącznik NR 15    Pismo ZDW w Katowicach
     Załącznik NR 16    Pismo ZGK Janów
     Załącznik NR 17    Pismo ŚCSI Katowice
     Załącznik NR 18    Pismo e-Region Częstochowa
     Załącznik NR 19    Pismo ATEM-Polska Opole
     Załącznik NR 20   Raport podsumowujący konsultacje społeczne i informacje zebrane w formie ankiet
                                       (Raport zostanie udostępniony w momencie kwalifikacji Uczestników Konkursu) 
     Załącznik NR 21   Dokumentacja Fotograficzna:
                                       - Fotografia NR 1
                                     - Część 1
                                       Część 2 
                                       - Część 3
                                     - Część 4