SARP Katowice
24.11.2023 r.

Ogłoszenie wyników konkursu w witrynie TED - internetowej wersji „Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej"

Szanowni Państwo, informujemy, że w dn. 24 listopada 2023 roku ogłoszono wyniki konkursu w witrynie TED (Tenders Electronic Daily) - internetowej wersji „Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej".
W załączniku plik PDF.

23.11.2023

Na Państwa prośbę udostępniamy:
1. Tabelę oceny opracowań studialnych 1 etapu konkursu.
2. Tabelę oceny prac konkursowych 2 etapu konkursu.
3. Protokół z rozszyfrowania kart identyfikacyjnych opracowań studialnych 1 etapu konkursu i prac konkursowych 2 etapu konkursu.
4. Protokół z publicznego ogłoszenia wyników.
5. Tabelę wyników konkursu.


Dokument nr 1 (.pdf) | Dokument nr 2 (.pdf)20.11.2023

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY HALI LODOWEJ PRZY ULICY CHEMIKÓW 4 W OŚWIĘCIMIU


I NAGRODA - praca nr 5 - zakodowana pod numerem 036
Uczestnik Konkursu:
M.O.C. ARCHITEKCI SP. Z O. O. SP. K., PL. GRUNWALDZKI 8-10/636, 40-127 KATOWICE
Skład zespołu autorskiego:
1. Ewa JANIK
2. Błażej JANIK
3. Małgorzata KAROLAK-GÓRA
4. Karolina SUPRON
5. Klaudia KWAŚNY

Pierwszą nagrodę w wysokości 55 000 zł brutto i zaproszenie do negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki przyznano pracy oznaczonej nr 5. Nagrodę przyznano za klarowną kompozycyjnie i skuteczną funkcjonalnie propozycję przebudowy i rozbudowy Hali Lodowej. Nowe, znaczącej wielkości, kubatury harmonijnie uzupełniają strukturę urbanistyczną i krajobrazową miejsca, którego atmosferę tworzą sąsiadujące tereny parkowe z dominantą istniejącej hali. Poprzez przyjęcie właściwej skali nowej zabudowy oraz dzięki dobrym decyzjom architektonicznym projekt we właściwy sposób zachowuje i eksponuje walory architektoniczne istniejącego obiektu i jego charakterystycznej konstrukcji, a jednocześnie kompozycyjnie spaja część istniejącą i część nową. We wnętrzach autorzy zachowują charakter istniejącej hali, jednocześnie za pomocą prostych środków, organizacji nowego łatwo dostępnego holu oraz reorganizacji dróg komunikacyjnych, zwiększają sprawność jej funkcjonowania. Praca proponuje rozwiązania racjonalne ekonomicznie zarówno pod względem realizacji jak i eksploatacji obiektu. Zaproponowane etapowanie pozwala na ciągłe funkcjonowanie obiektu podczas realizacji inwestycji.

ZALECENIA do pracy NR 5.
Sąd konkursowy poddaje pod rozwagę poniższe zalecenia do koncepcji pokonkursowej:
1. w uzgodnieniu z użytkownikiem dokonać uszczegółowienia programu zaplecza szatni, strefy medialnej, monitoringu i ochrony, strefy VIP, stanowisk dziennikarskich i komentatorskich - z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania obiektu,
2. w sposób schematyczny, na rzutach, pokazać model podziału na strefy funkcyjne oraz strefy użytkowania, (wyróżnione kolorem), z oznaczeniem obszarów ogólnodostępnych oraz obszarów z ograniczonym dostępem, a przeznaczonych dla obsługi i VIP,
3. poszerzyć przejście na koronie trybun poprzez likwidację kanałów wentylacyjnych,
4. przeanalizować możliwość powiększenia północnej strony trybun i zaplecza,
5. zapewnić instalację ruchomych przesłon przeciwsłonecznych na przeszkleniach w południowej elewacji hali istniejącej lub inne dla ograniczenia przegrzewania,
6. uwzględnić zagrożenia wywołane osuwaniem się śniegu z dachu istniejącej hali, przewidzieć odsunięcie od budynku wszelkich chodników i przejść w strefie zsuwania się śniegu,
7. wejścia boczne do hali zabezpieczyć zadaszeniami a dojścia do wejść organizować prostopadle do wejść bocznych,
8. docelową lokalizację pomieszczenia dla 2 maszyn rolby przewidzieć w nowej kubaturze, w miejscu, z którego w sposób bezkolizyjny i bez zagrożenia dla użytkowników odbywały się przejazdy maszyn do istniejącej i projektowanej tafli lodowej, zapewnić prosty wyjazd maszyn na zewnątrz obiektu w wydzielone
miejsce dla awaryjnego zrzutu lodu, miejsce zabezpieczyć przed osobami nieuprawnionymi,
9. z uwagi na etapowanie inwestycji, wszystkie funkcje (pomieszczenie) niezbędne do właściwego funkcjonowania lodowiska (treningi, mecze, szatnie, administracja, zaplecze i inne) należy zorganizować, jako stałe lub tymczasowe w nowej części kompleksu, na czas przebudowy hali istniejącej,
10. przy obiekcie, dla drużyny przyjezdnej, przewidzieć wyodrębnioną bezpieczną strefę dojazdu i parkowania, z możliwością jej stałego lub czasowego wydzielenia, mieszczącą miejsce dla 2 autokarów i do 10 samochodów osobowych, wydzielony parking dla administratora obiektu, VIP-ów, zawodników i pojazdów specjalnych - pogotowie, straż pożarna,
11. agregaty chłodnicze zlokalizować w miejscu z wykorzystaniem naturalnego zacienienia jednostek,
12. w ramach inwestycji przewidzieć budowę instalacji fotowoltaicznej,
13. uzgodnić z Zamawiającym standardy i materiały wykończenia wnętrz i elewacji.
14. Zachować istniejący przejazd techniczny dla pojazdów specjalnych - np.: zwyżki.

plansza 1 | plansza 2 | plansza 3 | plansza 4


 


II NAGRODA - praca nr 3 - zakodowana pod numerem 004
Uczestnik Konkursu:
MAKOWSCY MUŻACZ SP. Z O.O., UL. PORZECZKOWA 20, LUBLIN 20-141
Skład zespołu autorskiego:
1. Makowski Krzysztof - architektura
2. Mużacz Łukasz - architektura


Drugą nagrodę w wysokości 33 000 zł brutto przyznano pracy oznaczonej nr 3. Sąd Konkursowy przyznał II Nagrodę za bardzo dobre, harmonijne powiązanie dyspozycji urbanistycznych i architektonicznych służących rozwiązaniu problemu konkursowego. Praca proponuje nową, spójną kompozycję kubaturową dla przestrzeni istniejącej hali i rozbudowy funkcjonalno-przestrzennej. Doskonałe odczytanie uwarunkowań lokalizacji pozwoliło na świetne dyspozycje zagospodarowania terenu. Kreacja piazzy wejściowej na poziomie +5 pozwala na dobre relacje funkcjonalne pomiędzy istniejącą i nową kubaturą. Zielony dziedziniec wraz z holem górnym i obszernym obejściem korony trybun otwiera możliwość realizacji nowych strategii wykorzystania założenia przestrzennego: organizacja konferencji, wystaw, targów lub koncertów. Zastrzeżenia budzi skala rozbudowy istniejącej hali, w szczególności na poziomie korony trybun, niewystarczająco uzasadniona potrzebami użytkowymi Zamawiającego.

ZALECENIA do pracy NR 3.
Sąd konkursowy poddaje pod rozwagę poniższe zalecenia do koncepcji pokonkursowej:
1. w uzgodnieniu z użytkownikiem dokonać uszczegółowienia programu zaplecza szatni, strefy medialnej, monitoringu i ochrony, strefy VIP, stanowisk dziennikarskich i komentatorskich - z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania obiektu,
2. w sposób schematyczny, na rzutach, pokazać model podziału na strefy funkcyjne oraz strefy użytkowania (wyróżnione kolorem), z oznaczeniem obszarów ogólnodostępnych oraz obszarów z ograniczonym dostępem (administracja, VIP, obsługa techniczna),
3. przywrócić, z pierwszego etapu konkursu, zadaszenia nad centralnym wejściem łączącym główne bryły budynku,
4. skorygować wysokość pierwszego poziomu trybun nad taflą lodowiska,
5. zagospodarować przestrzenie na obwodzie korony trybun,
6. zapewnić instalację ruchomych przesłon przeciwsłonecznych na przeszkleniach w południowej elewacji hali istniejącej lub inne dla ograniczenia przegrzewania,
7. skorygować lokalizację garażu dla rolby, w miejscu, z którego w sposób bezkolizyjny i bez zagrożenia dla użytkowników odbywały się przejazdy maszyn do istniejącej i projektowanej tafli lodowej, zapewnić prosty wyjazd maszyn na zewnątrz obiektu w wydzielone miejsce dla awaryjnego zrzutu lodu, miejsce zabezpieczyć przed osobami nieuprawnionymi,
8. z uwagi na etapowanie inwestycji, wszystkie funkcje (pomieszczenie) niezbędne do właściwego funkcjonowania lodowiska (treningi, mecze, szatnie, administracja, zaplecze i inne) należy zorganizować, jako stałe lub tymczasowe w nowej części kompleksu, na czas przebudowy hali istniejącej,
9. agregaty chłodnicze zlokalizować w miejscu z wykorzystaniem naturalnego zacienienia jednostek,
10. przy obiekcie, dla drużyny przyjezdnej, przewidzieć wyodrębnioną bezpieczną strefę dojazdu i parkowania, z możliwością jej stałego lub czasowego wydzielenia, mieszczącą miejsce dla 2 autokarów i do 10 samochodów osobowych, wydzielony parking dla administratora obiektu, VIP-ów, zawodników i pojazdów specjalnych - pogotowie, straż pożarna,
11. uzgodnić z Zamawiającym standardy i materiały wykończenia wnętrz i elewacji.
12. Zachować istniejący przejazd techniczny dla pojazdów specjalnych - np.: zwyżki.

plansza 1 | plansza 2 | plansza 3 | plansza 4
 


WYRÓŻNIENIE — praca nr 4 - zakodowana pod numerem 037

Uczestnik Konkursu:
LOESCH + PARTNERZY SP. Z O.O., UL. BOLESŁAWA ORLIŃSKIEGO 3/171, 31-878 KRAKÓW
Skład zespołu autorskiego:
1. Konrad Loesch, opracowanie koncepcyjne
2. Anita Kaczmarczyk, opracowanie koncepcyjne
3. Krystian Krawczyk, opracowanie koncepcyjne
4. Marta Lorek, opracowanie koncepcyjne i graficzne
5. Kinga Dziki, opracowanie koncepcyjne i graficzne
6. Jakub Miśniakiewicz, opracowanie koncepcyjne i graficzne

Wyróżnienie w wysokości 12 000 zł brutto przyznano pracy oznaczonej nr 4. Wyróżnienie przyznano za zachowanie dominanty istniejącej hali lodowej, właściwą propozycję wyznaczenia wejścia do obiektu oraz czytelne etapowanie inwestycji.

plansza 1 | plansza 2 | plansza 3 | plansza 4


 


WYRÓŻNIENIE HONOROWE — praca nr 13 - zakodowana pod numerem 009
Uczestnik Konkursu:
PROLOG SP. Z O.O, UL. WANDY 4/8, 53-320 WROCŁAW
Skład zespołu autorskiego:
1. Bartosz Kowal, projektant
2. Mirabela Jurczenko, projektantka
3. Marek Martynowicz, projektant
4. Wojciech Mazan, projektant
5. Bartłomiej Poteralski, projektant
6. Apolonia Slesarow, projektantka

Wyróżnienie honorowe przyznano pracy oznaczonej nr 13. Sąd Konkursowy docenił autorskie, nieoczywiste rozwiązanie architektoniczno — konstrukcyjne, polegające na całkowitej obudowie istniejącej hali, tworzące zwartą kubistyczną bryłę przy pozostawieniu „śladu” formy istniejącego obiektu w rozwiązaniach wewnętrznych.
 


WYRÓŻNIENIE HONOROWE — 9 - zakodowana pod numerem 012

Uczestnik Konkursu:
ARCHIGREST SP. Z O.O, UL. MARSZAŁKOWSKA 83, 00-683 WARSZAWA
Skład zespołu autorskiego:
1. Maciej Kaufman - architektura
2. Marcin Maraszek - architektura


Wyróżnienie honorowe przyznano pracy oznaczonej nr 9. Sąd Konkursowy docenił propozycję ujęcia przewidywanego programu w formie kompozycji trzech, odrębnych funkcjonalnie brył, co pozwoliło na stworzenie kameralnego placu wejściowego.
 


Sądu Konkursowy w składzie:
1. mgr inż. arch. Piotr Buśko (SARP Katowice) - Przewodniczący Sądu konkursowego;
2. mgr inż. arch. Marek Pelc (SARP Katowice) - Sędzia referent;
3. mgr inż. arch. Marcin Brataniec (SARP Kraków);
4. mgr inż. arch. Jacek Czech (SARP Kraków);
5. Pan Janusz Chwierut - Prezydent Miasta Oświęcim;
6. Pan Andrzej Bojarski - Wiceprezydent Miasta Oświęcim;
7. Pani Agata Gworek - Dyrektor MOSiR w Oświęcimiu;
8. mgr inż. arch. Henryk Piątek (SARP Katowice).20.11.2023
 
15.05.2023
Ogłoszenie Konkursu na opracowanie koncepcji przebudowy i rozbudowy hali lodowej przy ul. Chemików 4 w Oświęcimiu.

Zamawiający:

Miasto Oświęcim 
ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim

Organizator wykonawczy:

Stowarzyszenie Architektów Polskich oddział Katowice
ul. Dyrekcyjna 9
40-013 Katowice
Sekretarz Organizacyjny: mgr inż. arch. Łukasz Smolarczyk
Asystent Sekretarza Organizacyjnego: mgr inż. arch. Katarzyna Furgalińska

UWAGA:
Komunikacja w Konkursie odbywa się wyłącznie przy użyciu środka komunikacji elektronicznej jakim jest ELEKTRONICZNA PLATFORMA KONKURSOWA


Dokumenty do pobrania:
Regulamin Konkursu (.pdf)
Ogłoszenie o konkursie w TED (.pdf)
Załączniki formalno-prawne 1-8 (.pdf)
Załącznik NR 9 - Mapa zasadnicza (.rar)
Załącznik NR 10 - Obszar opracowania konkursowego (.rar)
Załącznik NR 11 - Projekt MPZP dla terenu inwestycyjnego (.rar)
Załącznik NR 12 - Dokumentacja fotograficzna (część 1część 2część 3część 4.rar)
Załącznik NR 13 - Badania gruntu (.rar)
Załącznik NR 14 - Inwentaryzacja zieleni (.rar)
Załącznik NR 15 - Inwentaryzacja istniejącej hali lodowej (.rar)
Załącznik NR 16 - Ekspertyza konstrukcyjna obiektu (.rar)


arch. Tadeusz Gabor - autor projektu Hali Lodowej w Oświęcimiu. Urodzony w Wadowicach 06.07.1928 r., absolwent 1949 r. Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Wadowity w Wadowicach. Członek SARP O.Kraków, Członek Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej (1953 r.)

Autor m.in.:
Sztuczne Lodowisko w Oświęcimiu (1964 r.)
Ośrodek Sportów Wodnych KRUKI w Oświęcimiu
Obiekty sakralne o.o. franciszkanów w Harmężach k. Oświęcimia

Nasze Miasto Oświecim - Sztuczna Lodowisko w Oświecimiu 22.05.2023
Na Państwa prośbę zamieszczamy załączniki formalno-prawne podlegające uzupełnieniu treści w wersji edytowalnej. Na platformę konkursową prosimy załączać pliki tylko w formacie PDF.

Załączniki formalno-prawne (.doc)19.06.2023
 
Informujemy, że w regulaminowym terminie wpłynęło 61 wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie. Do złożenia Prac konkursowych zostało zaproszonych 45 Uczestników.26.06.2023
Zamawiający zaprasza Uczestników dopuszczonych do Konkursu na wizję lokalną w dniach 12.07, 14.07, 19.07, 21.07 w godzinach 11:00-14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym w sekretariacie Hali Lodowej w Oświęcimiu pod numerem tel. 338422783.
  


13.09.2023 r.
Informujemy, że nastąpiła zmiana w składzie Sądu Konkursowego. Został powołany rezerwowy członek Sądu Konkursowego - arch. Henryk Piątek.13.11.2023 r.
Publiczne ogłoszenie wyników ​Konkursu realizacyjnego na opracowanie koncepcji przebudowy i rozbudowy hali lodowej przy ulicy Chemików 4 w Oświęcimiu. 

Szanowni Państwo, informujemy, że publiczne ogłoszenie wyników ​konkursu odbędzie ​się w poniedziałek ​20 listopada ​2023 roku o godz.​ 1​5:00.​ Wyniki zostaną ogłoszone w siedzibie SARP Oddział Katowice ​przy ulicy Dyrekcyjnej 9 w Katowicach. Zapraszamy.