SARP Katowice


12.06.2023
Zgodnie z pkt. 2.4, ust. 2 rozdział VI Regulaminu konkursu informujemy, że wystawa nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych odbędzie się na Rynku w Raciborzu od środy 14.06.2023 do wtorku 14.11.2023. Dyskusja pokonkursowa z udziałem Sędziów konkursowych oraz autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac odbędzie się w czwartek 15.06.2023 o godz. 17:00 w Muzeum w Raciborzu (Racibórz, ul. Gimnazjalna 1).30.05.2023
WERDYKT SĄDU KONKURSOWEGO

w sprawie przyznania nagrody i wyróżnień w „Konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania obrębu Starego Miasta w Raciborzu” wraz z uzasadnieniem ich przyznania.
 
Na posiedzeniu Sądu Konkursowego w dniach 24-25.06.2023 r. przyznano I Nagrodę, II Nagrodę oraz dwa Wyróżnienia.
 


I Nagrodę w wysokości 50 tys. zł  i prawo do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki w celu wykonania usługi, przyznano pracy nr 16 (zakodowanej pod nr 040) za przedstawienie kompleksowej kreacji Rynku jako atrakcyjnej przestrzeni publicznej, adresowanej do różnych grup mieszkańców, przyjezdnych i turystów. Projekt oparto o wnikliwe i przekonujące analizy historyczne, funkcjonalne i widokowe. Za cenne w pracy uznano wyznaczenie stref funkcjonalnych w przestrzeni Rynku, znajdujące odzwierciedlenie w rysunku posadzki nawiązującym do historycznego układu. Również operowanie zróżnicowana zielenią, będącą parafrazą historycznego założenia stanowi o wartości pracy. Dodatkowym walorem jest propozycja organizacji ogródków przydomowych, stanowiących bufor pomiędzy zabudową mieszkaniową a Placem Dominikańskim. W pracy w najpełniejszy sposób wskazano system kształtowania i organizacji małej architektury, jak również detalu urbanistycznego.
 
TECLA SP. Z O.O.
53-309 WROCŁAW, UL. DASZYŃSKIEGO 3/6

ANNA OTLIK PRACOWNIA PROJEKTOWA
53-508 WROCŁAW, UL. KOLEJOWA 37/12

Zespół autorski w składzie:
Bartłomiej Święs, Anna Otlik, Dagmara Żelazny


ZALECENIA POKONKURSOWE DO PRACY NAGRODZONEJ
1. Zastąpienie żywiczno-mineralnej posadzki w centrum Rynku obecną kostką granitową, zachowując
przepuszczalność jej nawierzchni,
2. Usunięcie ciągu pieszego pomiędzy zielenią a ogródkami. Dołączenie ogródków do pasa zieleni.
3. Rezygnacja z promienistego układu rysunku posadzki
4. Usunięcie trawników
5. Modyfikacja układu posadzki przed kościołem św. Jakuba
6. Wyrównanie strefy zielonej na placu Dominikańskim, domknięcie go zielenią. Lokacja pomnika
i pozostawienie funkcji placu publicznego
7. Rozważenie możliwości uwydatnienia obrysu dawnej zabudowy XIX-wiecznej kamienicy na placu
przed Kościołem Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny
8. Umiejscowienie modułów z ławkami w centralnej części Rynku

plansza 1 | plansza 2 | plansza 3 | plansza 4


 

 
II Nagrodę w wysokości 30 tys. przyznano pracy nr 14 (zakodowanej pod nr 053) za ciekawe podejście polegające na implementacji ortogonalnej siatki jako podstawowego elementu strukturalnego porządkującego konstrukcję przestrzenną i funkcjonalną Rynku. Wprowadzenie promenad z drzewami zapewniającymi ochronę przed słońcem, miejsc wypoczynku w otoczeniu zieleni nawilżającej powietrze oraz ogródków restauracyjnych porządkuje przestrzeń. Całość kompozycji zapewnia również dobrą ekspozycję kolumny maryjnej, która dominuje nad kompozycją Rynku. Koncepcja zapewnia uniwersalność dostępności Rynku dla wszystkich mieszkańców oraz przedstawia kilka przemyślanych rozwiązań, które mają na celu stworzenie atrakcyjnej, elastycznej i funkcjonalnej przestrzeni dla mieszkańców Raciborza.
 
PIGALOPUS KAROLINA CHODUR, MALWINA BOROWIEC
30-383 KRAKÓW, UL. OBOZOWA 50A/6

Zespół autorski w składzie:
Karolina Chodur, Malwina Borowiec


ZALECENIA POKONKURSOWE DO PRACY NAGRODZONEJ
1. Znaczące zmniejszenie skali sadzawki lub odstąpienie od jej realizacji
2. Uwolnienie przedpola kościoła św. Jakuba, dopracowanie przedpola kościoła Wniebowzięcia
3. Relokacja pomnika Arcybiskupa Gawliny w głąb Placu Dominikańskiego, domknięcie przestrzenne
placu zielenią
4. Doprecyzowanie i wzbogacenie funkcjonalne przestrzeni ogródków
5. Domknięcie zielenią krótkich pierzei Rynku dla integracji przestrzeni jego płyty

plansza 1 | plansza 2 | plansza 3 | plansza 4


 

 
Nagrodę w formie wyróżnienia w wysokości 10 tys. zł przyznano pracy nr 06 (zakodowanej pod nr 016) za czytelną, prostą dyspozycję przestrzeni, ciekawą ekspozycję kolumny maryjnej oraz redefinicję rysunku posadzki uwzględniającą przedpola wejściowe kościołów i płyty Rynku. Zwrócono również uwagę na atrakcyjną próbę zaprojektowania formy letnich ogródków oraz najlepszą relokację pomnika ks. arcybiskupa Gawliny.
 
INARKO SP.Z O.O.
44-100 GLIWICE, UL.LUTYCKA 1/4

Zespół autorski w składzie:
Henryk Zubel, Andrzej Duda, Paweł Barczyk


plansza 1 | plansza 2 | plansza 3 | plansza 4Nagrodę w formie wyróżnienia w wysokości 10 tys. zł przyznano pracy nr 06 (zakodowanej pod nr 016). Wyróżnienie przyznano za efektowną i odważną propozycję spojrzenia na historyczne miasto i jego centralną przestrzeń jaką jest rynek. Cenna inicjatywa wprowadzenia osi kompozycyjnej zasłaniającej nieefektowny budynek z XXI w. jednocześnie łącząca główną oś kompozycyjna miasta z wałami nadodrzańskimi. Pozytywnie oceniono próbę wprowadzenia kodu przestrzennego dokumentującego nawarstwienia historii oraz wprowadzenie zieleni i dbałość o szczegóły rozwiązań projektowych. Podkreślić należy wysoki poziom analiz, konsekwentne rozwiązanie detalu oraz identyfikacji wizualnej przestrzeni rynku.

Zespół autorski w składzie:
Alicja Maculewicz, Aleksandra Biernacka, Tomasz Bekas, Magdalena Wilczyńska 


plansza 1 | plansza 2 | plansza 3 | plansza 4 

14.02.2023
Konkurs SARP nr 1036 na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania obrębu Starego Miasta w Raciborzu.

ZAMAWIAJĄCY:

Miasto Racibórz
ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz

ORGANIZATOR WYKONAWCZY KONKURSU:

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Katowice
adres: 40-013 Katowice, ul. Dyrekcyjna 9
Sekretarz Organizacyjny Konkursu: mgr inż. arch. Aleksander Krajewski
Asystent Sekretarza Organizacyjnego Konkursu: mgr inż. arch. Wojciech Fudala

UWAGA:
Komunikacja w Konkursie odbywa się wyłącznie przy użyciu środka komunikacji elektronicznej, jakim jest ELEKTRONICZNA PLATFORMA KONKURSOWA

Dokumenty do pobrania:
Regulamin Konkursu (.pdf)
Ogłoszenie o konkursie w BZP (.pdf)

Dopuszczenie do Udziału w Konkursie:

Załącznik NR 1 Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie (.doc)
Załącznik NR 2 Pełnomocnictwo (.doc)
Załącznik NR 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (.doc)
Załącznik NR 3a Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (.doc)
Załącznik NR 4 Oświadczenia (.pdf)
Załącznik NR 5 Istotne Postanowienia Umowy o wykonanie dokumentacji projektowej i sprawowanie
                             nadzoru autorskiego (.pdf)


Złożenie pracy konkursowej:

Załącznik NR 6 Karta identyfikacyjna Uczestnika (Uczestników) Konkursu (.doc)
Załącznik NR 7 Pokwitowanie złożenia pracy konkursowej (.doc)

Opis pracy konkursowej:

Załącznik NR 8 Informacja o planowanych łącznych kosztach wykonania prac realizowanych na podstawie pracy  konkursowej i planowanych łącznych kosztach opracowania dokumentacji projektowej dla tych prac (.doc)

Materiały wyjściowe i informacyjne:

Załączniki informacyjne:

Załącznik NR 9 Mapa zasadnicza (.dxf i .pdf)
Załącznik NR 10 Zakres opracowania konkursowego (.dxf i .pdf)
Załącznik NR 11 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Załącznik NR 12 Dokumentacja Fotograficzna (część 1, część 2, część 3)
Załącznik NR 13 Zdjęcia z drona
Załącznik NR 14 Zdjęcia historyczne
Załącznik NR 15 Zestawienie zabytków
Załącznik NR 16 Relikty Starego Miasta
Załącznik NR 17 Charakterystyka dziedzictwa Miasta Racibórz
Załącznik NR 18 Gminny Program Rewitalizacji Miasta Racibórz
Załącznik NR 19 Strategia rozwoju Miasta Racibórz do 2030 roku
Załącznik NR 20 Raport dot. zazieleniania miast