SARP Katowice


Najlepsza Przestrzeń Publiczna 2004
V Edycja Konkursu

wystawa pokonkursowa w ramach Śląskich Dni Architektury 2004: Galeria Architektury SARP | 08.10.2004

 

Nagroda Marszałka
Tomasz Tumas, Wiesław Chmielewski
Zespół Szkół Wyższych w Rybniku

W śródmieściu Rybnika w miejscu, gdzie 100 lat temu wybudowano pierwszy w regionie Zespół Szpitalny powstał inny, równie społecznie niezbędny  – Zespół Szkół Wyższych. Wiosną 1999 r. przyjęto w mieście koncepcję zagospodarowania przestrzennego 4,5 ha terenu z zespołem opuszczonych zabytkowych budynków poszpitalnych, którym zagrażała postępująca degradacja. Teren położony w odległości 300 m od Rynku został przekształcony w ogólnodostępny park, z kompleksem przebudowanych budynków, tworzących Kampus Akademicki. Projekt architektoniczny przewidywał zachowanie walorów estetycznych i detali starej architektury, wprowadzając niezbędną rozbudowę o obiekty nowe, o architekturze współczesnej, jednakże nawiązujące formą architektoniczną do zabytkowych elewacji. Obiekty istniejące przekształcono funkcjonalnie w nowoczesne centrum kształcenie nie ujmując nic formie architektonicznej, a wręcz przeciwnie –  podkreślając jej walory estetyczne. Stworzono harmonizującą ze sobą, otoczoną zielenią przestrzeń publiczną, w której chętnie przebywają liczne rzesze młodzieży, a także mieszkańcy Rybnika. Celem była rewaloryzacja zdewastowanego terenu kompleksu z dużym zaniedbanym obszarem zieleni przylegającej do rzeki Nacyny i włączenie go do tkanki miejskiej. Stworzenie ogólnodostępnego założenia parkowego w połączeniu z ciągami komunikacji pieszej stworzyło atrakcyjny obszar rekreacyjny, jedyny w ścisłym centrum miasta, utrzymując jednocześnie jego historyczny charakter. W centrum założenia wykonano zielony plac wielofunkcyjny, mający docelowo pełnić funkcję areny imprez studenckich i miejskich. Całość założenia przewiduje dalszy rozwój i rozbudowę kwartału z kontynuacją charakteru założenia urbanistycznego Bulwarów nad Nacyną.
Wyróżnienie
Ryszard E. Góralczyk, Anna Hareda, Witold Góralczyk, Roman Biernot, Teresa Biernot, Kinga Palus
Waloryzacja Parku Planty w Mikołowie

Projekt miał na celu uporządkowanie zabytkowego Parku Planty oraz wprowadzenie elementów małej architektury uwzględniając potrzeby mieszkańców miasta.
Wykonana inwentaryzacja drzew wskazała zakres cięć sanitarnych oraz pielęgnacyjnych, a także określiła zakres i rodzaj nasadzeń, które wzbogaciły i uzupełniły skład gatunkowy drzewostanu. Wycinka wskazanych w inwentaryzacji drzew poprawiła stan bezpieczeństwa biologicznego (martwe i chore drzewa były źródłem infekcji), a także bezpieczeństwa użytkowników parku.

Wprowadzono pasy zieleni izolacyjnej, pełniące zarówno  funkcję kompozycyjną, jak i chroniące wnętrze parku przed kurzem, hałasem i skutkami bliskości dróg.
Wybudowano dwa zbiorniki retencyjne (pełniące również funkcję dekoracyjną) i wykonano prace melioracyjne, co umożliwiło uregulowanie gospodarki wodnej na terenie parku.

Wprowadzono elementy małej architektury dzieląc park na sektory, w których znajdują się miejsca o charakterze reprezentacyjnym, spacerowym, wypoczynkowym, dydaktycznym (forum szkolno-parkowe), zabawowym (place zabaw), sportowym (ścieżka zdrowia) i leśnym, uwzględniając potrzeby osób niepełnosprawnych.


regulamin konkursu.pdf
wyniki.pdf
protokół.pdf