SARP Katowice

Najlepsza Przestrzeń Publiczna 2009
X Edycja Konkursu

wystawa pokonkursowa w ramach Śląskich Dni Architektury 2009: Galeria Architektury SARP | 21.10-15.11.2009
Nagroda Marszałka
kategoria architektura
arch. Jerzy Domański, techn. arch. Ireneusz Wieszczek, arch. Janusz Rączka
Strażnica w Katowicach-Szopienicach 

 
Motywem przewodnim architektury obiektu jest połączenie tradycyjnej linii obiektów straży pożarnej na Śląsku – klinkierowa Strażnica z klasycznym frontem i wewnętrznym placem, z najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi i funkcjonalnymi XXI wieku.
Obiekt podzielono na segmenty funkcjonalne. Każdy segment indywidualnie dostosowany do funkcji posiada odrębne rozwiązania konstrukcyjno-techniczne. Wszystkie segmenty zespolono w harmonijny układ architektoniczny. Całość kompozycji przestrzennej wynika z wzajemnego przenikania się różnorodnych przestrzeni wewnętrznych i zewnętrznych, skontrastowanych akcentem pionowym – wieżą.Nagroda Marszałka
kategoria modernizacja
Studio Stożek, arch. Jerzy Stożek
Teatr Rozrywki wraz z zagospodarowaniem terenu w Chorzowie

Istotą projektu było stworzenie nowych możliwości działania i istnienia Teatru wewnątrz istniejących historycznych struktur budowlanych, których ukształtowanie wewnętrze nie odpowiadało współczesnym potrzebom tego typu budynków.
 
Idea ta zrealizowana została poprzez sanację zasadniczej części zespołu budynków. Fizycznie zmieniono i wzmocniono konstrukcyjne elementy trzech najniższych poziomów.
Zmianom konstrukcyjnym towarzyszyły prace renowacyjne historycznej elewacji obiektu. Zmiana układu nośnego pozwoliła na nowe ukształtowanie wewnętrznej przestrzeni, której zasadniczym elementem organizującym jest dwukondygnacyjne foyer wypełniające mackami przestrzeń Teatru.
Od strony funkcjonującej foyer zapewnia dostępność istniejącej Dużej Sceny i projektowanej na I piętrze Małej Sceny łącząc je poprzez galerie i sztolnie z wejściami do budynku, szatniami, sanitariatami, palarniami, bufetami i kawiarnią w jedną całość; od strony wizualnej otwiera widoki wgłąb struktury budynku poprzez strukturalne przeszklenia na szklanych żebrach i pozwala przenikać się przestrzeniom Teatru z przestrzenią Miasta.
 
Gra światłem i kolorem, przeszklonymi perspektywami odsłaniającymi śląskie podwórka z czerwonej cegły, tworzenie nowych ikon miejskich i szacunek dla tego co było, zieleń i przestrzeń dla pieszych, tworzy strefę rewitalizacji zmęczonej przemysłowością XIX wiecznej struktury miasta Chorzów.
Projekt zazielenia całą niehistoryczną elewację Teatru pnączami. Grupa drzew posadzonych na wysokości II piętra jest wyznaczeniem optyki nowego widzenia tradycyjnej miejskiej ulicy.
Integralną częścią zmian budynku była zmiana ukształtowania otaczających go dróg. Rozwiązano problem dostępności dla osób niepełnosprawnych, wprowadzono nieistniejącą wcześniej zieleń. Dobór nowego oświetlenia ulicznego zmienił nocny krajobraz tej części miasta.
 Nagroda Marszałka
kategoria urbanistyka
Ryszard Gburek
Pokazowa Zagroda Żubrów w Zabytkowym Parku Pszczyńskim
 
Przedmiotem niniejszego projektu była budowa nowego obiektu turystycznego – Pokazowej Zagrody Żubrów w Pszczynie o powierzchni 10 ha na terenie Zabytkowego Parku Pszczyńskiego w części zwanej Zwierzyniec.
Zabytkowy park w Pszczynie jest objęty stałym nadzorem Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków poprzez wpisanie do rejestru zabytków pod pozycją 535/65. Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego park znajduje się w strefie „A” Ścisłej Ochrony Konserwatorskiej objętej ochroną.
Głównym zadaniem Zagrody jest turystyczna ekspozycja żubra oraz innych zwierząt występujących na terenie ziemi pszczyńskiej. Zagroda pełni również funkcje uzupełniające związane z edukacją (przede wszystkim ekologiczną i regionalną).
Pokazowa Zagroda Żubrów jest pierwszym tego typu projektem na terenie województwa śląskiego. Nowo wybudowany obiekt jest w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

 
wyróżnienie
kategoria urbanistyka
Krzysztof Rostański, Lechosław Rostański
Renowacja zieleńca oraz terenów wokół Kościoła Parafialnego w Zabrzu


wyróżnienie
kategoria architektura
Ewa i Tomasz Taczewscy
Centrum Dydaktyczno-Naukowe Neofilologii UŚ w Sosnowcu


regulamin konkursu.pdf
wyniki.pdf
protokół.pdf