SARP Katowice
 

30.10.2015 piąte, godz.11.00
Ogłoszenie wyników konkursu na "Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego 2015" 
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Sala Marmurowa
ul. Ligonia 46 w Katowicach.

Uzasadnienie

Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego to coroczny, otwarty konkurs pod
patronatem Marszałka Województwa Śląskiego, którego celem jest rozwoju i zmiany jakościowe prze-
strzeni publicznej, wzrost aktywności społecznej i gospodarczej, podnoszenie świadomości w zakresie
kształtowania przestrzeni, a także promocja projektantów tworzących wysokiej jakości rozwiązania
urbanistyczne i architektoniczne. Konkurs organizowany jest przez Zarząd Województwa Śląskiego we
współpracy z SARP O/Katowice oraz TUP O/ Katowice.

Jury Konkursu przyznało następujące nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach:

GRAND PRIX: Riegler Riewe Architekci Sp. z o.o.: Florian Riegler, Roger Riewe — Nowe Mu-
zeum Śląskie Katowice. Za stworzenie unikatowego miejsca realizującego najwyższe standardy
przestrzeni publicznej. Idea lokalizacji Nowego Muzeum Śląskiego na terenach byłej kopalni, poprzez wpro-
wadzenie nowoczesnej przestrzeni muzealnej pod ziemię, z szacunkiem dla przeszłości i historii miejsca,
z wykorzystaniem istniejących budynków poprzemysłowych w kompozycji urbanistyczno architektonicznej
z nowymi, współczesnymi elementami kubatury muzeum, tworzącymi przestrzeń parkową, ekspozycyjną
i widokową w mieście, kreuje i wyznacza nową jakość w projektowaniu obiektów i miejsc publicznych.

GRAND PRIX: Studio Architektury: Arkadiusz Płomecki, Sylwia Płomecka, Sebastian Borecki —
Kopalnia Guido w Zabrzu Rewitalizacja wraz z adaptacją podziemnych komór w Kopalni Guido
— strefa K8. Za konsekwencję w realizacji unikatowego pomysłu upublicznienia, pokazania i wprowadze-
nia nowej funkcji obiektu użyteczności publicznej i przestrzeni ogólnodostępnej w przestrzeniach poziemnych
Kopalni Węgla Kamiennego Guido. Niestandardowe rozwiązania architektoniczne, zrealizowane z respektem
i z wykorzystaniem atutów miejsca i lokalizacji, stwarzają niepowtarzalne odczucia korzystania z miejsc dotychczas niedostępnych, a dziś możliwych do adaptacji na inne cele i naturalne, bieżące ich wykorzystanie.

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

NAGRODA MARSZAŁKA: Robert Skitek z zespołem — Zagospodarowanie wschodniego na-
brzeża Paprocan w Tychach. Za interesujące i adekwatne dla miejsca i potrzeb rozwiązania urba-
nistyczno – architektoniczne. Nadbrzeże i plaża nad jeziorem ubrana została w nowoczesne elementy
małej architektury i krajobrazu, tworząc współczesny park i bardzo atrakcyjne miejsce rekreacji. Proste
środki wyrazu, elegancko wzbogaciły naturalny krajobraz.

WYRÓŻNIENIE: Wiewióra&Golczyk Architekci: Maciej Wiewióra, Magdalena Żuławska,
Marian Kręzel, Szymon Duda — Rozbudowa i remont sceny głównej, widowni wraz z zaple-
czem socjalno-technicznym Amfiteatru pod Grojcem w Żywcu — etap II. Za właściwą skalę,
formę i elementy uzupełniające architekturę amfiteatru, tworzące ciekawe rozwiązania dla plenerowej
przestrzeni widowiskowej dedykowanej aktywności lokalnej.

ZREWITALIZOWANA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

NAGRODA MARSZAŁKA: Studio Projektowe Jakub Gałęski — Rewitalizacja Centrum Gminy
– Budowa Pawilonu Wielofunkcyjnego w Dębowcu. Za właściwą dla lokalizacji i skali przedsię-
wzięcia przebudowę przestrzeni istniejącego placu , uzupełnioną o dodatkowe funkcje centrotwór-
cze, wzbogacające ofertę dla mieszkańców i użytkowników tego miejsca. Wyważona współczesna
architektura z elementami regionalnymi o nie narzucającym wyrazie, uzupełnia założenia kompozycji
urbanistycznej i architektonicznej zrewitalizowanej przestrzeni publicznej.

WYRÓŻNIENIE: Grzegorz Layer, Ewa Labus, Michał Centkowski — Plac na Glanc 2014.
Za pomysł, inicjatywę i skuteczną ich realizację poprzez aktywizację potencjału użytkowników dla rewi-
talizacji przestrzeni półprywatnej. Właściwe wykorzystanie współczesnych środków architektonicznych
i elementów małej architektury dostosowanych do skali i zakresu przedsięwzięcia.

OBIEKT UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
WYRÓŻNIENIE: SAR SP. z o.o.: Jarosław Mańka — Rozbudowa i przebudowa Centrum Lecze-
nia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich (fot.4). Za właściwe rozwiązania urbanistyczno – archi-
tektoniczne, wpisujące się historyczni kontekst miejsca. Nowoczesne wykończenie wnętrz, dostosowa-
ne do funkcji i procesów technologicznych w nowej części szpitala, zrealizowano za pomocą dobrych
materiałów dostosowanych do przeznaczania budynku.

WYRÓŻNIENIE: Gorgoń Biuro Architektoniczne: Krzysztof Gorgoń — Centrum Zdrowia
Kobiety i Dziecka w Zabrzu. Za realizację miejsca, w którym zarówno pacjenci jak pracownicy od-
czuwają komfort użytkowania na miarę obiektu służby zdrowia XXI wieku. Architektura dostosowana
do funkcji, technologii i nowoczesnego wyposażenia, służąca pacjentom, dająca poczucie uspokojenia
i bezpieczeństwa. Obiekt przyjazny użytkownikom.

ZREWITALIZOWANY OBIEKT UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

NAGRODA MARSZAŁKA: An Archi Group S.C. — Muzeum Powstań Śląskich wŚwiętochłowicach. Za
rewitalizację budynku przeprowadzona z respektem i szacunkiem do zastanej struktury iarchitektury obiektu, wydobywając jego walory historyczne imożliwości adaptacji na cele muzealne. Odnowiona architektura budynku zostaławykorzystana iwzbogacona wjego wnętrzach współczesną myślą ekspozycji iprezentacji historii iprzeszłości Śląska.

NAGRODA MARSZAŁKA: Kolores Robert Kwiatek — Centrum Dokumentacji Deportacji Gór-
noślązaków do ZSRR w 1945 roku. Za właściwą odnowę i renowację skromnej architektury budynku
starego dworca, który stał się inspiracją do wypełnienia go współczesną ekspozycją muzealną o dużym
ładunku emocjonalnym zarówno ze strony opiekunów muzeum, ale również tych co wciąż pamiętają
i tych co dowiadują się w tym miejscu o historii Śląska i Ślązaków, zyskał nową jakość i przeznaczenie.

WYRÓŻNIENIE: Rewitalizacja Zespołu Sztygarka w Chorzowie przy ul. Księdza Piotra Skargi 34a.
Za pomysł i dobrą ingerencję architektoniczno – budowlaną wraz dodaniem nowej funkcji do zapo-
mnianych i nie użytkowanych obiektów poprzemysłowych, przywracających w nich nie tylko nowe
przeznaczenie ale uznanie i akceptację nowych użytkowników.

WYRÓŻNIENIA SPECJALNE: Bytom - Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku biurowego
na Zakład Aktywności Zawodowej o profilu restauracyjnym wraz ze zmianą sposobu użytkowa-
nia. Za pomysł i determinacje jego realizacji dla stworzenia miejsca dla osób innych wśród tych co są wszyscy
tacy sami. Architektura i działania inwestycyjne stały się tylko pretekstem itłem dla ogromnych emocji, zaangażowania i ducha ożywienia i przywrócenia sensu istnienia nie tylko nieużytkowych murów lecz przede wszystkim tych, którzy z nich będą korzystać i użytkować. Niezwykłe duchem miejsce i niezwykli jego użytkownicy.


Relacja foto:

W Imieniu Marszałka Województaw Śląskiego oraz Zarządu Stowarzyszenia Architektów Polskich oddział Katowice zapraszamy na uroczystość oficjalnego ogłoszenia wyników i wręczenia nagród w konkursach Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2015 oraz Architektura Roku 2015.