SARP Katowice


XX EDYCJA KONKURSU POLSKI CEMENT W ARCHITEKTURZE za najlepszą realizację z użyciem technologii żelbetowej

Stowarzyszenie Architektów Polskich oraz Stowarzyszenie Producentów Cementu już po raz 20. organizują konkurs na najlepszą realizację z użyciem technologii żelbetowej. Celem konkursu jest pokazanie możliwości twórczego użycia technologii betonowej w budownictwie.

Zadanie konkursu polega na corocznym wyborze najlepszej realizacji wykonanej i przekazanej do użytku do końca roku poprzedzającego rok, w którym odbywa się kolejna edycja Konkursu. W przypadku XX edycji konkursu mogą być zgłaszane realizacje oddane do użytku przed końcem 2015 roku.

Do udziału w konkursie winny być zgłaszane prace z istotnym i znaczącym zastosowaniem technologii betonowej. Mogą to być prace z zakresu:
- obiektów budownictwa ogólnego,
- obiektów budownictwa przemysłowego,
- obiektów inżynierskich.

Prace do udziału w konkursie mogą być zgłaszane poprzez:
- oddziały SARP,
- oddziały PZITB,
- pracownie, biura projektów,
- Stowarzyszenie Producentów Betonu.

Zgłoszenie pracy do udziału w Konkursie winno zawierać:
1. zasadnicze rysunki i zdjęcia realizacji na najwyżej 10 arkuszach formatu A-4,
2. opisową charakterystykę obiektu (zespołu obiektów) nie przekraczającą 2 stron  maszynopisu formatu A-4
3. składu zespołu autorskiego
4. materiały w wersji elektronicznej na płycie CD:
- 8-12 zdjęć wyłącznie w formatach TIFF, rozdzielczość min. 300 dpi (5000 pixeli x 3500 pixeli)
- rysunki wyłącznie w formatach EPS, DWG, ew. wektorowe zakotwiczone w PDF-ie, sytuacja, po jednym rzucie, przekroju obiektów zgłoszonych do Konkursu Polski Cement w Architekturze,
- dane kontaktowe zgłaszającego.

Osoba lub osoby zgłaszające projekt do konkursu są obowiązane w terminie do dnia 3 października 2016 r. do złożenia oświadczenia o ewentualnych współautorach projektu oraz autorach zdjęć z podaniem ich imion i nazwisk oraz adresów do korespondencji oraz zawierające klauzulę, że są to wszyscy współautorzy tego projektu.

Zgłoszenia prac przyjmuje Biuro Zarządu Głównego SARP ul. Foksal 2, 00-950 Warszawa, do dnia 16 września 2016 r. do godz. 16:00.

Pytania proszę kierować na adres: sarp@sarp.org.pl

Regulamin

Zdjęcie: Laureat XVIII edycji konkursu: Brama Poznania – Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego. arch: Ad Artis Emerla Wojda.