SARP Katowice
 

Ogłoszenie konkursu Polski Cement w Architekturze
 
Stowarzyszenie Architektów Polskich oraz Stowarzyszenie Producentów Cementu już po raz 19. organizują konkurs na najlepszą realizację z użyciem technologii żelbetowej. Celem konkursu jest pokazanie możliwości twórczego użycia technologii betonowej  w budownictwie.
Zadanie konkursu polega na corocznym wyborze najlepszej realizacji wykonanej i przekazanej do użytku do końca roku poprzedzającego rok, w którym odbywa się kolejna edycja konkursu. W przypadku XIX edycji konkursu mogą być zgłaszane realizacje oddane do użytku przed końcem 2014 roku.

Do udziału w konkursie winny być zgłaszane prace z istotnym i znaczącym zastosowaniem technologii betonowej. Mogą to być prace z zakresu:
-        obiektów budownictwa ogólnego,
-        obiektów budownictwa przemysłowego,
-        obiektów inżynierskich.
 
Prace do udziału w konkursie mogą być zgłaszane poprzez:
-        oddziały SARP,
-        oddziały PZITB,
-        pracownie, biura projektów,
-        Stowarzyszenie Producentów Betonu.

Zgłoszenie pracy do udziału w konkursie winno zawierać:
1)        zasadnicze rysunki i zdjęcia realizacji na najwyżej 10 arkuszach formatu A-4,
2)        opisową charakterystykę obiektu (zespołu obiektów) nie przekraczającą 2 stron  maszynopisu formatu A-4,
3)        składu zespołu autorskiego + dane kontaktowe
4)        wszystkie powyżej wymienione materiały  w wersji elektronicznej na płycie CD:
-        8-12 pojedynczych zdjęć w formatach TIFF lub JPG, rozdzielczość min. 300 dpi (5000 pixeli x 3500 pixeli),
-        rysunki wyłącznie w formatach EPS, DWG, ew. wektorowe zakotwiczone w PDF-ie, sytuacja, po jednym rzucie, przekroju obiektów zgłoszonych do konkursu Polski Cement w Architekturze,
-        skrócony opis autorski max. 1600 znaków.

Osoba lub osoby zgłaszające projekt do konkursu są obowiązane w terminie do dnia 30.10.2015 r. do złożenia oświadczenia o ewentualnych współautorach projektu z podaniem ich imion i nazwisk oraz adresów do korespondencji oraz zawierające klauzulę, że są to wszyscy współautorzy tego projektu.
 
Zgłoszenia prac przyjmuje Dział Wydawnictw i Promocji Architektury  Zarządu Głównego SARP do dnia 30 września 2015 r. 00-366 Warszawa, ul. Foksal 2.

więcej: Regulamin konkursu dostępny na stronie www.sarp.org.pl