SARP Katowice
 
Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rewitalizacji Rynku w Końskich
 
Gmina Końskie przy wsparciu organizacyjnym SARP o.Kielce zapraszają do wzięcie udziału w konkursie:
Numer ogłoszenia: 186211 – 2015; data zamieszczenia: 17.12.2015
 
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Końskie, ul. Partyzantów 1/24, 26-200 Końskie, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3723249, 3723720, faks 041 3722955.
 
Adres strony internetowej zamawiającego: www.umkonskie.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU
II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO – ARCHITEKTONICZNEJ REWITALIZACJA RYNKU W KOŃSKICH.
 
II.2) Określenie przedmiotu konkursu: Przedmiotem konkursu są twórcze prace projektowe obejmujące opracowanie szczegółowej koncepcji urbanistyczno – architektonicznej przebudowy Rynku w Końskich w ramach zadania Rewitalizacji obszaru miasta Końskie..
 
II.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
WARUNKI UDZIAŁU
Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: 1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, będące członkami Izby Architektów RP oraz podmioty, które będą dysponowały osobą (osobami) posiadającymi takie uprawnienia. W opracowaniu pracy konkursowej powinny brać również osoby uprawnione do projektowania bez ograniczeń w branży drogowej i instalacyjnej. 2. Uprawnionymi, o których mowa w pkt. 7.1. są osoby: a) posiadające uprawnienia o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1409 oraz z 2014 r. poz. 768), b) posiadające uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń uzyskane przed dniem wejścia w życie ww. ustawy Prawo budowlane 3. Za równoważne do posiadania uprawnień, o których mowa w pkt 2. uznaje się nabycie, w krajach Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia konkursie Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy konkursie Europejskim Obszarze Gospodarczym, kwalifikacji zawodowych do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w dziedzinie architektury, odpowiadające wymaganiom określonym w pkt 2 w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych w trybie Ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. nr 63, poz. 394 z późniejszymi zmianami, 2008 r.). 4. Uczestnicy konkursu muszą spełniać wymagania określone w art. 22 Ustawy i nie podlegać wykluczeniu w konkursie, oraz ubiegania się w konkursie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) oraz odpowiadać warunkom niniejszego regulaminu. 5. Uczestnicy konkursu mogą wspólnie brać udział w konkursie. Przepisy dotyczące uczestnika konkursu stosuje się odpowiednio do uczestników konkursu biorących wspólnie udział w konkursie. Uczestników występujących wspólnie zobowiązuje się niniejszym Regulaminem do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w konkursie. 6. Uczestnikami konkursu nie mogą być: -członkowie sądu konkursowego, -osoby biorące udział w opracowaniu warunków konkursu, -osoby biorące udział w organizowaniu i rozstrzyganiu konkursu, w tym sekretarz organizacyjny konkursu, -osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursu, a także będące z takimi osobami w związku określonym w art. 17 ust. 1 pkt 2), pkt3), pkt 4 Ustawy, -osoby wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 5) Ustawy. 7. Złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie oznacza, że Uczestnik akceptuje bez zastrzeżeń niniejszy Regulamin Konkursu, spełnia warunki w nim określone oraz zobowiązuje się, że jeśli złożona przez niego praca konkursowa, w wyniku rozstrzygnięcia Konkursu zostanie przez Sąd Konkursowy i Zamawiającego uznana za najlepszą i wybrana do dalszego opracowania, przystąpi do negocjacji z Zamawiającym w sprawie szczegółowego opracowania projektu inwestycji. Opracowanie będzie obejmowało wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy, umożliwiający uzyskanie pozwolenia na budowę (zgodnie z ust. 6), a jego ostateczny zakres i terminy zostaną sprecyzowane po rozstrzygnięciu konkursu. 8. Uczestnik konkursu może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie. 9. Uczestnik konkursu, który złoży więcej niż jeden wniosek zostanie wykluczony z konkursu. Za złożenie Wniosku uważa się również dokonanie takiej czynności wspólnie z innym Uczestnikiem konkursu. 10. Prace konkursowe mogą złożyć wyłącznie Uczestnicy konkursu zaproszeni przez Organizatora konkursu do złożenia prac konkursowych po weryfikacji wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. 11. Uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę konkursową. 12. Uczestnik konkursu, który złoży więcej niż jedną pracę konkursową. zostanie wykluczony z konkursu. Za złożenie pracy konkursowej uważa się również dokonanie takiej czynności wspólnie z innym Uczestnikiem konkursu. 13. Uczestnik konkursu może ustanowić pełnomocnika (osoby upoważnione do reprezentowania Uczestnika) upoważnionego do złożenia w jego imieniu Wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami Regulaminu. Uczestnicy występujący wspólnie są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w Konkursie. 14. Osobą uprawnioną do reprezentowania Uczestnika jest osoba upoważniona do składania oświadczeń woli w jego imieniu, zgodnie z zasadą reprezentacji do składania oświadczeń woli w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej będącej Uczestnikiem Konkursu..

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:
 
1. Pomysłowość zaproponowanych rozwiązań przestrzennych realizujących założenia programowe – 50
2. Funkcjonalność proponowanych rozwiązań – 35
3. Ekonomia rozwiązań technicznych, materiałowych oraz związane z tym koszty realizacji inwestycji oraz koszty eksploatacyjne – 15
 
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 
IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu:
 
Dostępny do dnia: 15.03.2016, godzina 20:00.
Miejsce: Urząd Miasta i Gminy Końskie ul. Partyzantów 1,26-200Końskie, strona internetowa:http://www.umkonskie.pl/Siedziba Sądu Konkursowego SARP Kielce,ul. Silniczna 15/4, 25-515Kielce kielce.sarp.org.pl.
IV.2.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:
 
Data: 14.01.2016, godzina 14:00.
Miejsce: Siedziba Sądu Konkursowego SARP Kielce, ul. Silniczna 15/4, 25-515 Kielce..
IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych:
 
Termin: 15.03.2016 r., godz. 20:00..
Miejsce: Siedziba Sądu Konkursowego SARP Kielce, ul. Silniczna 15/4, 25-515 Kielce..
IV.3) NAGRODY
 
Rodzaj i wysokość nagród: I Nagroda: 25.000,-zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) + zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki do wykonania szczegółowego opracowania pracy konkursowej, polegającego na wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego objętego konkursem. II Nagroda: 15.000,-zł (piętnaście tysięcy złotych). Wyróżnienie: 10.000,- zł (dziesięć tysięcy złotych). Podane powyżej kwoty nagród i wyróżnień pieniężnych są kwotami brutto. Podlegają one będą opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

więcej o konkursie:
http://kielce.sarp.org.pl/ogloszenie-konkurs-na-opracowanie-koncepcji-urbanistyczno-architektonicznej-rewitalizacja-rynku-w-konskich/