SARP Katowice
 
Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla zadania inwestycyjnego „Stacja Muzeum” zlokalizowanego przy ul. Potrzebnej w Warszawie
 
Organizator konkursu:
Polskie Koleje Państwowe S.A.
ul. Szczęśliwicka 62
00-973 Warszawa
 
przy współudziale Stowarzyszenia Architektów Polskich 

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym konkursem, należy kierować na adres:
 
Oddział Warszawski Stowarzyszenie Architektów Polskich
ul. Foksal 2
00-366 Warszawa
e-mail: warszawa@sarp.org.pl
tel. +48 504 088 203
(godziny pracy od 10.00 do 16.00)
 
Krótki opis konkursu:
Konkurs jest konkursem realizacyjnym (tj. na podstawie, którego zostanie wykonana dokumentacja projektowa, stanowiąca podstawę do realizacji robót budowlanych) i dwuetapowym. Uczestnicy konkursu składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie. Organizator dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania opracowań studialnych (Etap I konkursu) Uczestników konkursu spełniających wymagania określone w Regulaminie. Po wyborze w Etapie I przez Sąd konkursowy 6 najlepszych opracowań studialnych, Uczestnicy konkursu, których opracowania studialne wybrano zostają dopuszczeni do dalszego udziału w Konkursie i zaproszeni do składania prac konkursowych (Etap II konkursu).
 
Obszar objęty konkursem stanowi teren położony na dz. ew. nr 6/33 z obrębu 6-14-03, 1/7, 1/8 oraz 1/9 z obrębu 6-14-04 w Warszawie (na granicy dzielnicy Włochy i Wola). Część studialna (Etap I konkursu) obejmuje obszar 36 ha, natomiast obszar przeznaczony na zlokalizowanie obiektów i zagospodarowania części realizacyjnej (Etap II konkursu) to 23 ha.
 
Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla założenia centrum kulturalno-naukowego i rozrywkowego związanego tematycznie z techniką i transportem (w tym w szczególności kolejnictwa) o nazwie Stacja Muzeum tj.;
- w Etapie I konkursu (etap studialny) zaproponowanie koncepcji zespołu obiektów i zagospodarowania składających się na założenie urbanistyczno-architektoniczne pn. Stacja Muzeum przy ul. Potrzebnej w Warszawie
- w Etapie II konkursu (etap realizacyjny) przedstawienie koncepcji budynku głównego Stacji Muzeum, Hali taboru oraz związanego z nim zagospodarowania będących rozwinięciem rozwiązań przedstawionych w Etapie I.
 
Koncepcja powinna określać relacje obiektów z otoczeniem, rozwiązania architektoniczne precyzujące standardy obiektów i zagospodarowania, zasady kształtowania przestrzeni publicznej i zabudowy oraz obsługi komunikacyjnej.
 
TERMINY
1. Ogłoszenie o konkursie zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu   23.12.2015r.
2. Pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie można przesyłać na e-mail podany w pkt. 1.3. Rozdział I Regulaminu do dnia: 11.01.2015r. do godz. 16.00. Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone nie później niż do dnia 15.01.2015r.
3. Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie składać należy w formie pisemnej na adres: Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich, ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa, do dnia   25.01.2016r. do godz. 16.00
4. O wynikach kwalifikacji do udziału w konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni do dnia 12.02.2016r.
5. Wizja lokalna terenu opracowania konkursowego dla Uczestników konkursu przewidziana jest na dzień 16.02.2016r. w godz. od 11.00 do 14.00. Uczestnicy konkursu, którzy chcą uczestniczyć w wizji lokalnej muszą dokonać zgłoszenia chęci uczestnictwa w takiej wizji do dnia 15.02.2016r. na adres poczty elektronicznej podany w pkt. 1.3., Rozdział I wraz z określeniem ile osób będzie uczestniczyło w wizji lokalnej.
6. Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do dalszego udziału w Konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie mogą składać pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące opracowania i składania opracowań studialnych i prac konkursowych na e-mail podany w pkt. 1.3. Rozdział I Regulaminu do dnia: 22.02.2016r. do godz. 16.00. Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone do dnia 26.02.2016r.
 7. Opracowania studialne (Etap I konkursu) składać należy do dnia 18.04.2016r. do godz. 16.00 (wiążąca jest data doręczenia) na adres:
 
Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich
ul. Foksal 2
00-366 Warszawa
(godziny pracy od 10.00 do 16.00)
 
8. Ustalenie wyników Etapu I konkursu poprzez powiadomienie wszystkich Uczestników Konkursu oraz zaproszenie do składania prac konkursowych Etap II Uczestników, którzy zakwalifikowali się do dalszego udziału w Konkursie nastąpi dnia 27.04.2016r.
9. Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do Etapu II konkursu mogą składać pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące opracowania i składania prac konkursowych na e-mail podany w pkt. 1.3. Rozdział I Regulaminu do dnia 04.05.2016r.  do godz. 16.00. Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone do dnia 10.05.2016r.
10. Prace konkursowe (Etap II konkursu) składać należy do dnia 04.07.2016r. do godz. 16.00 (wiążąca jest data doręczenia) na adres:
 
Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich
ul. Foksal 2
00-366 Warszawa
(godziny pracy od 10.00 do 16.00)
 
11. Oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się dnia  12.07.2016r. O miejscu i godzinie Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani odrębnym pismem lub mailem.
12. O miejscu i dacie wystawy pokonkursowej oraz dyskusji pokonkursowej Organizator zawiadomi Uczestników konkursu odrębnie oraz dodatkowo umieści tę informację na swojej stronie internetowej www.pkpsa.pl oraz na stronach internetowych SARP www.sarp.org.pl oraz www.sarp.warszawa.pl.
13. Wskazane powyżej terminy mogą ulec zmianie. O zmianie terminów Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestników konkursu oraz zamieści stosowną informację na swojej stronie internetowej www.pkpsa.pl oraz na stronach internetowych SARP www.sarp.org.pl oraz www.sarp.warszawa.pl.
 
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu do pobrania na stronie internetowej ZG SAR:
 
http://www.sarp.org.pl/pokaz/konkurs_na_opracowanie_koncepcji_architektoniczno-urbanistycznej_%E2%80%9Estacji_muzeum%E2%80%9D_w_warszawie,2202/