SARP Katowice


Prezydent Miasta Rybnika ogłasza konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów wzdłuż ulicy Tadeusza Kościuszki. Organizatorem Konkursu jest Miasto Rybnik, reprezentowane przez Prezydenta Miasta Rybnika. Czynności związane z przeprowadzeniem konkursu prowadzi Towarzystwo Urbanistów Polskich z siedzibą w Warszawie.

Organizowany konkurs jest konkursem otwartym, jednoetapowym. Konkurs prowadzony i rozstrzygany jest w języku polskim.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów wzdłuż ulicy Tadeusza Kościuszki.
Celem konkursu jest:
1) wyłonienie trzech najlepszych prac, spośród przedstawionych przez Uczestników Konkursu;
2) wybranie spośród trzech najlepszych prac pracy, która zostanie nagrodzona pierwszą nagrodą;
3) przyznanie nagród za drugie i trzecie miejsce.

Harmonogram konkursu:
1) ogłoszenie konkursu – 12.08.2016 r.;
2) składanie pytań dotyczących Regulaminu Konkursu – do 09.09.2016 r.
Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) oraz wyjaśnienia, w tym także modyfikacje treści Regulaminu Konkursu, Organizator przekaże niezwłocznie wszystkim Uczestnikom Konkursu zamieszczając je na stronie internetowej: bip.um.rybnik.eu w zakładce KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA → OGŁOSZENIA URZĘDOWE;
3) składanie prac konkursowych – do 07.10.2016 r. do godz. 1300;
4) rozstrzygnięcie konkursu/podanie wyników konkursu do publicznej wiadomości –
24.10.2016 r.

Organizator będzie porozumiewał się z Uczestnikami Konkursu wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej i poczty elektronicznej. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, zapytania oraz informacje dotyczące konkursu należy kierować na adres e-mail: warsztat@urbanworkshop.eu