SARP Katowice
Dyplom Roku 2002
V Edycja Konkursu im. Prof. Z. Majerskiego
za Najlepszy Dyplom na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach

wystawa pokonkursowa: Galeria Architektów Górnośląskiego Centrum Kultury | 19.02-5.03.2003

nagroda
Aleksandra Grzonka
Uniwersytet xyz w Jastrzębiu Zdroju - zoom percepcja - adaptacja obiektu pokopalnianego dla potrzeb Uniwersytetu w Jastrzębiu Zdroju
promotor: mgr inż. arch. Henryk Zubel
 
Nagrodę przyznano za kreatywne podjęcie tematu przekształcenia terenów poprzemysłowych.
Problem strukturalnych przemian śląskich miast jest żywy i aktualny.
A d a p t a c j a coraz częściej stanowić będzie wyzwanie dla architekta, świadcząc o jego odpowiedzialności za zastane i tworzone środowisko kulturowe. Projekt poprzedzono wnikliwą analizą szerszego kontekstu miasta "zoom - p e r c e p c j a" na płaszczyźnie socjologicznej, historycznej, urbanistycznej i architektonicznej. Próba zintegrowania dawnej kopalni ze strukturą miejską poprzez stworzenie dzielnicy skupiającej funkcje centrotwórcze w tym przypadku jest właściwa i pożądana.
W istniejącą tkankę byłej kopalni w sposób racjonalny wpisano nową funkcję. Zachowane obiekty stanowią symboliczny akcent w przestrzeni. Podniesiono ich rangę poprzez możliwość zaistnienia działalności kulturotwórczej. Istotę wypowiedzi architekta-twórcy stanowi fakt zachowania
i kontynuacji. Poszukiwanie jakości przestrzeni cechuje umiar, a eksperymenty z materiałem (tworzywem) stanowią ciekawy element pracy. Detal prosty i wyrazisty potwierdza wrażliwość i warsztat autorki. Rzeczowa prezentacja projektu utwierdziła Jury w słuszności przyznania nagrody.
 


wyróżnienie
Wojciech Rutkowski
Dom projektanta przedmiotów
promotor: prof. dr hab. arch. Nina Juzwa
 
Praca w sposób interesujący przeciwstawia wartość pozytywnie postrzeganego unikatu - wartości pozytywnie postrzeganego uniformu, czyli lapidarnej formy modernistycznej kostki - patchworkowi zastanego, tradycyjnego otoczenia. Wątek japoński Jury traktuje jako pretekst, jeden z możliwych. Wątpliwość budzi fakt, iż obie przeciwstawiane sobie wartości stanowi ta sama funkcja: mieszkanie,
a nie jest eksponowane w projekcie to coś, co mogłoby stanowić dominantę nie tylko przestrzenną, lecz także semantyczną.

 
 
wyróżnienie
Aleksandra Witeczek

Zabudowa mieszkaniowa w Ljubljanie - poszukiwanie nowych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych promotor: mgr inż. arch. Andrzej Duda
 
Pracę wyróżniono za próbę odpowiedzi na problem projektowania zespołów mieszkaniowych w zmieniających się uwarunkowaniach sytuacji społecznej Słowenii. Wartością projektu jest jego odniesienie się do lokalnej sytuacji przy jednoczesnym czystym i klarownym rozwiązaniu przestrzeni mieszkalnej tak w skali architektonicznej, jak i urbanistycznej. Autorka próbuje godzić spodziewane możliwości z ambicją twórczą.
 

pliki do pobrania

regulamin konkursu.pdf
wyniki.pdf
protokół.pdf