SARP Katowice


29.12.2023

Szanowni Państwo.
Zamieszczamy uzupełnienie do wyników Konkursu z dnia 12 grudnia 2023 r. (.pdf)27.12.2023

Ogłoszenie wyników konkursu w witrynie TED - internetowej wersji „Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej" (.pdf)18.12.2023
Szanowni Państwo. 
Na prośbę uczestników konkursu, udostępniamy skany następujących dokumentów:
1. Protokół z obrad sądu konkursowego (.pdf)
2. Tabelę oceny prac konkursowych (.pdf)
3. Tabelę z kodami nadanymi pracom konkursowym w dniu 22 listopada 2023 (.pdf)12.12.2023
Ogłoszenie wyników ​konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Centrum Przesiadkowego w Rybniku

WERDYKT SĄDU KONKURSOWEGO
 
w sprawie przyznania nagrody i wyróżnień honorowych w „Konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Centrum Przesiadkowego w Rybniku” wraz z uzasadnieniem ich przyznania.
 
Na posiedzeniu Sądu Konkursowego w dniach 05-06.12.2023 r. przyznano I Nagrodę, II Nagrodę, III Nagrodę oraz dwa Wyróżnienia Honorowe.
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I Nagrodę w wysokości 50 tys. zł  i prawo do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki w celu wykonania usługi, przyznano pracy nr 01 (zakodowanej pod nr 1804)
za eleganckie, właściwe, spójne i ekonomiczne rozwiązanie zadania konkursowego, podnoszące walory miejsca poprzez jednoznaczne zaznaczenie funkcji obiektu. Zastosowana zasada kształtowania architektury pozytywnie wpłynie na uporządkowanie przestrzeni miejsca.
 
eM4. PRACOWNIA ARCHITEKTURY. MARCIN BRATANIEC
30-523 KRAKÓW, UL. ZAMOYSKIEGO 26/9
Zespół autorski w składzie:
Marcin Brataniec, Marek Bystroń, Aleksandra Irzyk
 
ZALECENIA POKONKURSOWE DO PRACY NAGRODZONEJ
 
Należy rozważyć możliwość:
1. poszerzenia traktu komunikacji między parkingami oraz szerokość ramp,
2. zmiany lokalizacji miejsc dla rowerów z dostępem od strony ul. Jankowickiej,
3. wykonania dwóch miejsc na wyjazd z parkingu w celu zwiększenia przepustowości,
4. uwzględnienia w koncepcji pokonkursowej planowanego układu drogowego,
5. likwidacji zawężeń w ciągach komunikacyjnych - pieszych i rowerowych,
6. wykonania korekty układu konstrukcyjnego w przestrzeni peronu (ukrycie widocznych słupów w kubaturze parkingu oraz dworca)
7. wykonania korekty lokalizacji sali konferencyjnej pod kątem ogólnodostępności,
8. zastosowania oznaczeń możliwości kolizji z ptakami na płaszczyznach szklanych, zewnętrznych, elewacyjnych,
9. zapewnienia dwukierunkowego ruchu rowerowego na ul. Młyńskiej na całej długości obiektu.

plansza 1 | plansza 2 | plansza 3 | plansza 4


 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
II Nagrodę w wysokości 30 tys. przyznano pracy nr 09 (zakodowanej pod nr 1715)
za stworzenie kompletnego budynku, właściwie wpisującego się w istniejącą przestrzeń oraz za jednoznaczne dyspozycje urbanistyczne. Ekspresyjna forma obiektu niesie w sobie cechy miastotwórcze.
 
AJJM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
44-100 GLIWICE UL. KOŚCIELNA 1/7
Zespół autorski w składzie:
Alina Hnat, Jerzy Hnat
 
ZALECENIA POKONKURSOWE DO PRACY NAGRODZONEJ
 
Należy rozważyć możliwość:
1. uporządkowania funkcji w części dworcowej - oddalenie funkcji technicznych i serwisowych od fasady,
2. wyczyszczenia przestrzeni holu pierwszego piętra z pomieszczeń nadwieszonych od strony peronów,
3. ujednolicenia formy architektonicznej w celu scalenia formalnego całości obiektu,
4, likwidacji windy w części peronowej,
5. przeanalizowania formy architektonicznej pod kątem możliwej korekty rodzajów okładziny oraz wielkości perforacji na ścianie parkingów od strony peronów,
6. dopasowania stylistyki i kształtu donic z zielenią pnącą do formalnego charakteru obiektu,
7. zachowania jednolitego, horyzontalnego charakteru budynku, poprzez zastosowanie właściwych rozwiązań konstrukcyjnych o wysokiej jakości,
8. zastosowania oznaczeń możliwości kolizji z ptakami na płaszczyznach szklanych, zewnętrznych, elewacyjnych,
9. zapewnienia dwukierunkowego ruchu rowerowego na ul. Młyńskiej na całej długości obiektu.

plansza 1 | plansza 2 | plansza 3 | plansza 4


 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
III Nagrodę w wysokości 20 tys. przyznano pracy nr 10 (zakodowanej pod nr 8502)
za świadome kształtowanie architektury pod kątem rozwiązań proekologiczny w dobie postępujących zmian klimatu.
 
NM ARCHITEKCI TOMASZ MARCINIEWICZ
00-375 WARSZAWA, UL. SMOLNA 32/14
 
ZUZANNA SZPOCIŃSKA
02-776 WARSZAWA, UL. HIRSZFELDA 12/32
 
JERZY GROCHULSKI
02-776 WARSZAWA, UL. WASILKOWSKIEGO 3/77
 
Zespół autorski w składzie:
Zuzanna Szpocińska, Tomasz Marciniewicz, Jerzy Grochulski, Konrad Matulaniec

plansza 1 | plansza 2 | plansza 3 | plansza 4


 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Nagrodę w formie Wyróżnienia Honorowego przyznano pracy nr 08 (zakodowanej pod nr 3202)
za śmiałe i konsekwentne kształtowanie formy o reprezentacyjnym charakterze, podkreślającym funkcję centrum przesiadkowego.
 
PAWEŁ BARCZYK ARCHITEKT
40-040 KATOWICE, UL. POWSTAŃCÓW 7A/25
Zespół autorski w składzie:
Paweł Barczyk, Andrzej Duda

plansza 1 | plansza 2 | plansza 3 | plansza 4


 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Nagrodę w formie Wyróżnienia Honorowego przyznano pracy nr 05 (zakodowanej pod nr 2589)
za czystą i przejrzystą formę oraz klarowny układ funkcjonalny.
 
BDM ARCHITEKCI SP. Z O.O.
00-739 WARSZAWA, UL.  STĘPIŃSKA 22/30 lok. 208-213
Zespół autorski w składzie:
Krzystof Banaszewski, Michał Bylica, Maciej Dembiński, Jacek Mroczkowski, Mariela Soria, Seweryn Trzyna, Magdalena Walczak

plansza 1 | plansza 2 | plansza 3 | plansza 4


 


05.12.2023
Publiczne ogłoszenie wyników ​konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Centrum Przesiadkowego w Rybniku.
 
Serdecznie dziękujemy wszystkim Uczestnikom za złożenie prac konkursowych. Zgodnie z Rozdziałem I, ust. 4, pkt. 4.4 Regulaminu konkursu informujemy, że publiczne ogłoszenie wyników Konkursu z udziałem Prezydenta Miasta Rybnik, władz Miasta, Sędziów konkursowych oraz mediów odbędzie się we WTOREK, 12 GRUDNIA 2023 o godz. 12:00 w URZĘDZIE MIASTA RYBNIK (ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, sala 264). Zapraszamy do udziału!16.11.2023
Zamieszczamy odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnienia regulaminu | część 5 - pdf10.11.2023
Zamieszczamy odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnienia regulaminu | część 4 - pdf07.11.2023
Zamieszczamy odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnienia regulaminu | część 3 - pdf


03.11.2023
Zamieszczamy odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnienia regulaminu | część 2 - pdf


02.11.2023
Zamieszczamy odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnienia regulaminu | część 1 - pdfKonkurs SARP nr 1051 na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej Centrum Przesiadkowego w Rybniku.


ZAMAWIAJĄCY:
Miasto Rybnik
ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik

ORGANIZATOR WYKONAWCZY KONKURSU:
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Katowice
adres: 40-013 Katowice, ul. Dyrekcyjna 9
Sekretarz Organizacyjny Konkursu: mgr inż. arch. Wojciech Fudala
Asystent Sekretarza Organizacyjnego Konkursu: mgr inż. arch. Paulina Nagel

UWAGA:
Komunikacja w Konkursie odbywa się wyłącznie przy użyciu środka komunikacji elektronicznej, jakim jest 
ELEKTRONICZNA PLATFORMA KONKURSOWA

Dokumenty do pobrania:
Regulamin Konkursu (.pdf)
Ogłoszenie o konkursie w TED (.pdf)

Załączniki informacyjne:

Załącznik NR I 01 Istotne Postanowienia Umowy (.pdf)
Załącznik NR I 02 Założenia i wytyczne do konkursu (.pdf)
Załącznik NR I 03 Analiza możliwości zagospodarowania parkingu miejskiego przy ulicy Władysława
Reymonta / Jankowickiej w Rybniku i jego otoczenia (.pdf)

Załącznik NR I 04 Program funkcjonalny obiektu (.xls)

Załączniki formalne:
Załącznik NR F 01 Wzór zgłoszenia do udziału w Konkursie oraz karty identyfikacyjnej Pracy
konkursowej (.doc)
Załącznik NR F 02 Pełnomocnictwo dla Uczestnika samodzielnie biorącego udział w Konkursie (.doc)
Załącznik NR F 03 Pełnomocnictwo dla Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie (.doc)
Załącznik NR F 04 Informacja o planowanych łącznych kosztach wykonania prac realizowanych na
podstawie pracy konkursowej i planowanych łącznych kosztach opracowania dokumentacji projektowej dla
tych prac (.doc)

Załącznik NR F 05 Pokwitowanie złożenia pracy konkursowej (.doc)

Załączniki architektoniczne:
Załącznik NR A1 Mapa zasadnicza (.zip)
Załącznik NR A2 Zakres opracowania konkursowego (.zip)
Załącznik NR A3 Inwentaryzacja dendrologiczna
Załącznik NR A4 Opinia geotechniczna
Załącznik NR A5 Projekt Zagospodarowania Terenu inwestycji związanej z rozbudową układu drogowego w
rejonie planowanego Centrum Przesiadkowego

Załącznik NR A6 Dokumentacja fotograficzna
Załącznik NR A7 Wypis i wyrys z MPZP